Khi làm cho đề thi để có cảm giác như thi thật. Các bạn hãy sử dụng đồng hồ thời trang báo thức online nhé. Báo thức online này giúp đỡ bạn đếm ngược thời gian thi cùng rung chuông khi không còn giờ thi. Chúc chúng ta thi đạt tác dụng tốt!!!

I. Odd one out.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 3 học kỳ 2 2021

1. A. Dog B. Sunny C. Windy D. Cloudy

2. A. Six B. Seven C. School D. Ten

3. A. Cát B. Fish C. Bird D. Pet

4. A. Bedroom B. She C. Bathroom D. Kitchen

5. A. She B. That C. He D. I

6. A. Book B. Pen C. TV D. Ruler

 

II. Circle the right answer.

1. _______ am ten.

A. He B. I C.She

2. ________ is the weather today?

A. What B. Where C. How

3. I have a _______.

A. Cát B. Cats C. Cates

4. How old _______ you?

A. Is B. Are C. Am

5. _________ rainy in Hanoi today.

A. They’re B. She’s C. It’s

6. ________ is your name?

A. Where B. What C. When

 

III. Fill in the table.

Hello, this is the weather forecast. It’s rainy in Ha Noi today. But in Hue, the weather is very fine, it’s windy softly. It’s cloudy in da Nang today. There are many clouds. It’s sunny in Ho bỏ ra Minh City. There are no clouds.

 

CitiesWeather
Ha Noi 
Hue 
Da Nang 
Ho đưa ra Minh city 

 

IV. Look & reorder the words.

*

*

*

 

V. Look & read. Put a tick (√ : TRUE) or cross (x: FASLE) in the box.


Example:

*

1234
*
Nam has got a goldfish.
*
Jack is playing football.
*
It is cloudy today.
*
My brother is cooking.

 

 

VI. Read the passage và select the correct answers.

It is our break time. We are playing in the schoolyard. Many boys are playing football. Some girls are playing skipping. Three boys are running on the grass ground. Two girls are sitting on a bench. Some girls & boys are chatting.

 

1. The students are playing in ______________.

A. Classroom B. Schoolyard C. Playground

2. __________ are playing football.

A. Boys B. Girls C. Boys & girls

3. __________ girls are sitting on a bench.

A. Three B. Some C. Two

4. Some __________ are chatting.

A. Girls B. Boys C. Boys & girls

 

ĐÁP ÁN

I.

1. A2. C3. D4. B5. B6. C

 

 

II.

1. B2. A3. A4. B5. C6. B

 

 

III.

CitiesWeather
Ha NoiRainy
HueWindy
Da NangCloudy
Ho bỏ ra Minh citySunny

 

 

IV.

1. Windy2. Bedroom3. Cooking4. Cat

 

 

V.

Xem thêm: Trào Lưu Des Rate Là Gì Trên Facebook, Câu Hỏi 729275

1. X2. V3. X4. X

 

 

VI.

1. B2. A3. C4. C

 

 

TẢI XUỐNG

Các đề kiểm tra, đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 có đáp án khác:


một số trong những đề HOT - new cập nhật!!!


1Đề 1- Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học tập kì 1 ( tất cả đáp án)
2Đề 2- Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học kì 1 ( có đáp án)
3Đề 3- Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học tập kì 1 ( tất cả đáp án)
4Đề 4 – Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học tập kì 1 ( bao gồm đáp án)
5Đề 5 – Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học tập kì 1 ( tất cả đáp án)
6Đề 5 – Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 2 ( có đáp án)
7Đề 3 – Đề thi môn giờ Anh lớp 3 học tập kì 2 ( tất cả đáp án)
8Đề 2- Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học kì 2 ( có đáp án)
9Đề 1- Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 học kì 2 ( bao gồm đáp án)
Khi làm cho đề thi nhằm có cảm giác như thi thật. Các bạn hãy sử dụng đồng hồ thời trang báo thức online nhé. Báo thức online này giúp đỡ bạn đếm ngược thời gian thi với rung chuông khi không còn giờ thi. Chúc các bạn thi đạt hiệu quả tốt!!!