Đề thi giữa kì 1 chất hóa học 11 bao gồm đáp án (Trắc nghiệm - 4 đề)

Với Đề thi giữa kì 1 chất hóa học 11 bao gồm đáp án (Trắc nghiệm - 4 đề) được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn Hoá học tập 11 của các trường trên toàn nước sẽ giúp học sinh có kế hoạch ôn luyện từ bỏ đó ăn điểm cao trong những bài thi Hoá học lớp 11.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra hóa giữa kì 1 lớp 11

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề thi giữa Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Môn: chất hóa học lớp 11

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(Đề số 1)

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1. phản nghịch ứng nào dưới đây không xảy ra?

 A. NaOH + HCl.

 B. KOH + NaCl

 C. NaOH + Cl2.

 D. NaOH + Zn(OH)2.

Câu 2. PH của dung dịch KOH 0,01M là

 A. 8.

 B. 12.

 C. 11.

 D. 9.

Câu 3. Trộn hai thể tích cân nhau của dung dịch HNO3 cùng dung dịch NaOH bao gồm cùng nồng độ mol/l. Giá trị pH của dung dịch sau làm phản ứng là

 A. PH = 2.

 B. PH = 7.

 C. PH > 7.

 D. PH 3COOH 0,10M, nếu bỏ qua mất sự điện li của nước thì review nào về nồng độ mol ion sau đấy là đúng?

 A. +> = 0,10M.

 C. 3COO->.

 D. > .

Câu 5. Mang lại 5g NaCl vào dung dịch chứa 8,5g AgNO3 thì cân nặng kết tủa thu được vẫn là

 A. 7,175g.

 B. 71,8g.

 C. 72,75g.

 D. 73g.

Câu 6. Hóa học nào sau đấy là chất năng lượng điện li mạnh

 A. KClO4.

 B. HCl.

 C. KOH.

 D. Cả A,B,C.

Câu 7. Theo A-rê-ni-ut, axit là

 A. Hóa học khi chảy trong nước phân li ra anion H+.

 B. Chất khi tung trong nước phân li ra cation H+.

 C. Chất khi tan trong nước phân li ra anion OH-.

 D. Toàn bộ đều sai.

Câu 8. Thể tích hỗn hợp HCl 0,2 M đề xuất để trung hoà hết 100 ml dd Ba(OH)2 0,1 M là

 A. 200 ml.

 B. 100 ml.

 C. 150 ml.

 D. 50 ml.

Câu 9. Chất nào sau đây là axit theo a – rê – ni – uyt?

 A. HClO.

 B. CsOH.

 C. NH4Cl.

 D. CH3COONa.

Câu 10. Ở 25°C, tích số K = . = 1,0.10-14 được call là

 A. Tích số rã của nước.

 B. Tích số phân li của nước.

 C. độ điện li của nước .

 D. Tích số ion của nước.

Câu 11. Các từ nào tiếp sau đây còn thiếu trong dấu “…” sống câu sau: “Các hỗn hợp axit, bazơ, muối dẫn năng lượng điện được là do trong hỗn hợp của bọn chúng có các … chuyển động tự do”.

 A. Electron.

 B. Phân tử.

 C. Ion.

 D. Nguyên tử.

Câu 12. Phương trình ion rút gọn của bội nghịch ứng mang lại biết:

 A. Ko tồn tại phân tử vào dung dịch các chất năng lượng điện li.

 B. Nồng độ những trong dung dịch.

 C. Những ion mãi mãi trong dung dịch.

 D. Bản chất của bội nghịch ứng trong dung dịch các chất năng lượng điện li.

Câu 13. Một dung dịch bao gồm pH = 3. Nống độ ion H+ là

 A. 0,003.

 B. 0,01.

 C. 0,1.

 D. 0,001.

Câu 14. Hóa học nào tiếp sau đây không dẫn được điện?

 A. NaCl rét chảy.

 B. CaCl2 nóng chảy.

 C. HBr hoà tan trong H2O.

 D. NaCl rắn, khan.

Câu 15. Hiđroxit nào tiếp sau đây không phải là hiđroxit lưỡng tính?

 A. Al(OH)3.

 B. Cr(OH)3.

 C. Ba(OH)2.

 D. Pb(OH)2.

Câu 16. Muối bột axit là

 A. Muối bột tạo vày bazơ yếu với axit mạnh.

 B. Muối vẫn còn hiđro có tác dụng phân li ra cation H+.

 C. Muối vẫn tồn tại hiđro trong phân tử.

 D. Muối có công dụng phản ứng với bazơ.

Phần II: trường đoản cú luận

Câu 1(1.5 điểm) Viết phương trình năng lượng điện li của:

 a) Na2SO4.

 b) HCl.

 c) HCOOH.

Câu 2 (1.5 điểm). Dứt các phương trình chất hóa học sau:

a. Viết phương trình hóa học dạng ion rút gọn của bội phản ứng sau

 Na2CO3 + HCl → ? + ? + ?

b. Viết một phương trình hóa học dạng phân tử của phương trình ion rút gọn gàng sau

 Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2↓

Câu 3 (3.0 điểm). Trộn 150 ml dung dịch H2SO4 0,1M cùng với 100 ml hỗn hợp BaCl2 0,1M chiếm được kết tủa trắng.

1. Viết phương trình phân tử cùng ion rút gọn.

2.Tính khối lượng kết tủa thu được.

3.Xác định các ion gồm trong dung dịch sau phản ứng (kèm số mol).

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1. B

 NaOH + HCl → NaCl + H2O

 KOH + NaCl → không xẩy ra phản ứng.

 2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O

 2NaOH + Zn(OH)2 → Na2ZnO2 + 2H2O.

Câu 2. B

*

pOH = -log = 2 → pH = 14 – pOH = 12.

Câu 3. B

Do hai dung dịch HNO3 cùng NaOH gồm cùng thể tích và cùng nồng độ cần chúng tất cả cùng số mol (x mol).

*

Vậy dung dịch sau phản nghịch ứng bao gồm pH = 7.

Câu 4. A

 CH3COOH ⇌ CH3COO- + H+

Do CH3COOH là hóa học điện li yếu đề xuất + + ClO-.

Câu 10. D

Câu 11. C

Câu 12. D

Phương trình ion rút gọn của bội nghịch ứng mang lại biết thực chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li.

Câu 13. D

= 10-pH = 10-3 = 0,001 (M).

Câu 14. D

NaCl rắn, khan không dẫn được điện.

Câu 15. C

Ba(OH)2 là bazơ mạnh.

Câu 16. B

Phần II: từ luận

Câu 1.

 a. Na2SO4 → 2Na+ + SO42-

 b. HCl → H+ + Cl-

 c. HCOOH ⇌ HCOO- + H+.

Câu 2.

a. Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O

PT ion rút gọn: CO32- + 2H+ → CO2 + H2O

b. CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4.

Câu 3.

1. H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + 2HCl

PT ion rút gọn: Ba2+ + SO42- → BaSO4 ↓

2.

*

m↓ = 0,01.233 = 2,33 gam.

3. Dung dịch sau phản bội ứng gồm: SO42-: 0,005 mol; H+: 0,03 mol cùng Cl-: 0,02 mol.

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo .....

Đề thi thân Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Môn: chất hóa học lớp 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề số 2)

Cho biết: Al = 27; S = 32; O = 16; Cl = 35,5; H = 1, K = 39, Cu = 64; fe = 56.

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1. hóa học không phân li ra ion khi tổ hợp trong nước là

 A. CaCl2.

 B. HClO.

 C. Ca(OH)2.

 D. C2H5OH.

Câu 2. Hợp chất thuộc nhiều loại chất năng lượng điện li táo bạo là

 A. CH3COOCH3.

 B. C2H5OH.

 C. H2O.

 D. KCl.

Câu 3. Muối như thế nào sau đó là muối axit?

 A. NH4Cl.

 B. Na3PO4.

 C. Ca(HCO3)2.

 D. CH3COONa.

Câu 4. Chất không có tính lưỡng tính là

 A. K2SO4.

 B. ZnO.

 C. Al(OH)3.

 D. NaHCO3.

Câu 5. Để minh bạch dung dịch NH4Cl cùng dung dịch CuCl2 ta sử dụng dung dịch

 A. HCl.

 B. H2SO4.

 C. NaNO3.

 D. NaOH.

Câu 6. Mang sử dung dịch các chất sau: HCl; Na2SO4, NaOH, KCl đều sở hữu nồng độ 0,01M. Hỗn hợp sẽ gửi sang màu hồng khi nhỏ chất thông tư phenolphtalein vào là

 A. HCl.

 B. Na2SO4.

 C. NaOH.

 D. KCl.

Câu 7. Phương trình ion rút gọn của làm phản ứng cho thấy

 A. Những ion như thế nào tồn trên trong dung dịch.

 B. Nồng độ số đông ion làm sao trong dung dịch béo nhất.

 C. Thực chất của phản ứng trong dung dịch những chất điện li.

 D. Ko tồn trên phân tử vào dung dịch những chất năng lượng điện li.

Câu 8. Một dung dịch tất cả = 0,5.10-10M. Môi trường của dung dịch là

 A. Axit.

 B. Kiềm.

 C. Trung tính.

 D. Ko xác định.

Câu 9. Đối với hỗn hợp axit bạo gan HNO3 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì review nào về mật độ mol ion sau đấy là đúng?

 A. = 0,10M.

 C. > .

 B. 3->.

 D. 3 (bỏ qua sự phân li của H2O) gồm những thành phần nào?

 A. H+, NH2-.

 B. NH4+, OH-, H2O.

 C. NH4+, OH-, NH3, H2O.

 D. H+, OH-, NH3, H2O.

Câu 11. Dung dịch Ba(OH)2 bao gồm pH = 13 thì mật độ của Ba(OH)2 là

 A. 0,05M.

 B. 0,1M.

 C. 0,01M.

 D. 0,005M.

Câu 12. Mang sử các dung dịch sau đều phải sở hữu cùng mật độ mol, dung dịch bao gồm pH lớn số 1 là

 A. KOH.

 B. Ba(OH)2.

 C. NH3.

 D. NaCl.

Câu 13. Lựa chọn phát biểu không đúng khi nói đến NaHCO3.

 A. Là muối bột axit.

 B. Hỗn hợp NaHCO3 có môi trường kiềm.

 C. Tất cả tính lưỡng tính.

 D. Không chức năng với hỗn hợp NaOH.

Câu 14. Mang lại K dư vào dung dịch đựng FeCl3. Hãy cho thấy thêm hiện tượng xảy ra?

 A. Bao gồm khí bay lên.

 B. Bao gồm khí bay lên và bao gồm kết tủa white xuất hiện tiếp nối tan hoàn toàn.

 C. Tất cả khí cất cánh lên và tất cả kết tủa trắng xuất hiện tiếp nối tan một phần.

 D. Có khí cất cánh lên và bao gồm kết nâu đỏ xuất hiện.

Câu 15. Các ion nào tiếp sau đây cùng trường thọ trong một dung dịch?

 A. Na+, Mg2+, NO3-, CO32-.

 B. Ba2+, Na+, Cl-, HCO3-.

 C. Ag+, Fe2+, HCO32-, NO3- .

 D. K+, Al3+, Cl-, OH-.

Câu 16: phản nghịch ứng như thế nào sau đó là phản ứng điều đình ion trong dung dịch hóa học điện li?

 A. BaO + CO2 → BaCO3.

 B. Zn + CuCl2 → ZnCl2 + Cu.

 C. Ba(NO3)2 + 2KOH → Ba(OH)2 + 2KNO3.

 D. MgSO4 + Ca(OH)2 → Mg(OH)2 + CaSO4.

Phần II: từ luận

Câu 1. (2 điểm) Viết phương trình điện li của các chất sau trong dung môi nước:

 a. Ba(OH)2

 b. CH3COOH

 c. K2S

 d. Zn(OH)2.

Câu 2. (2 điểm) Viết phương trình phân tử cùng phương trình ion thu gọn của những phản ứng sau:

 a. Ba(OH)2 + HCl →

 b. CaCO3 + HNO3 →

Câu 3. (4 điểm) hỗn hợp A bao gồm chứa: 0,01 mol M2+ ; 0,02 mol Al3+; 0,03 mol HCO32- với x mol Cl-. Lúc cô cạn dung dịch A thu được 4,77 gam hóa học rắn khan.

a. Xác minh giá trị của x với nguyên tố M.

b. Mang đến 300 ml dung dịch KOH 0,3M vào hỗn hợp A thu được m gam những chất kết tủa cùng dung dịch B. Khẳng định giá trị của m.

c. Ví như cô cạn hỗn hợp B đã thu được từng nào gam chất rắn khan?

Đáp án và Hướng dẫn giải

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1. C

C2H5OH không phân li ra ion khi kết hợp trong nước.

Câu 2. D

KCl là muối bột tan đề nghị là chất điện li mạnh.

Câu 3. C

Muối axit là muối nhưng mà gốc axit vẫn còn đấy hiđro rất có thể phân li ra ion H+.

Vậy Ca(HCO3)2 là muối hạt axit do:

 HCO3- ⇌ H+ + CO32-.

Câu 4. A

K2SO4 là muối hạt trung hòa, không có tính lưỡng tính.

Câu 5. D

 NH4+ + OH- → NH3↑ + H2O

 Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2↓

Câu 6. C

Dung dịch NaOH có pH > 7 đề xuất sẽ gửi sang màu hồng khi nhỏ chất thông tư phenolphtalein vào.

Câu 7. C

Phương trình ion rút gọn gàng của bội nghịch ứng đến biết bản chất của phản nghịch ứng vào dung dịch chất điện li.

Câu 8. A

= 0,5.10-10M -7 M → > 10-7 M

Vậy hỗn hợp có môi trường axit.

Câu 9. A

*

Câu 10. C

 NH3 + H2O ⇌ NH4+ + OH

Câu 11. A

= 10-13 → = 0,1 (M).

Nồng độ của Ba(OH)2 là 0,05 (M)

Câu 12. B

Dung dịch nào bao gồm càng phệ thì pH càng lớn.

Câu 13. D

 NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O.

Câu 14. D

 2K + 2H2O → 2KOH + H2↑

 FeCl3 + 3KOH → Fe(OH)3 ↓ nâu đỏ + 3KCl.

Câu 15. B

 A sai bởi Mg2+ + CO32- → MgCO3↓

 C sai vì chưng Ag+ + Fe2+ → Ag + Fe3+

 D sai do Al3+ + 3OH- → Al(OH)3↓

Câu 16. D

 MgSO4 + Ca(OH)2 → Mg(OH)2↓ + CaSO4↓

A sai bởi là phản ứng hóa hợp.

B sai vì là làm phản ứng thế.

C sai bởi không thỏa mãn nhu cầu điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi.

Phần II: tự luận

Câu 1.

 a. Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH-

 b. CH3COOH ⇌ CH3COO- + H+

 c. K2S → 2K+ + S2-

 d. Zn(OH)2 ⇌ Zn2+ + 2OH-

  Zn(OH)2 ⇌ ZnO22- + 2H+.

Câu 2.

a. Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O

PT ion rút gọn: H+ + OH- → H2O

b. CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + CO2 ↑ + H2O

PT ion rút gọn:

 CaCO3 + 2H+ → Ca2+ + CO2 + H2O.

Câu 3.

a. Bảo toàn điện tích có: 0,01.2 + 0,02.3 = 0,03.2 + x

→ x = 0,02 (mol).

Bảo toàn khối lượng có:

mmuối = ∑mion → 0,01.MM + 0,02.27 + 0,03.96 + 0,02.35,5 = 4,77

→ milimet = 64. Vậy kim loại M là Cu.

b. đến KOH vào hỗn hợp A có các phản ứng:

*

Vậy kết tủa sau bội phản ứng gồm: Cu(OH)2: 0,01 mol với Al(OH)3: 0,01 mol

m = 0,01.98 + 0,01.78 = 1,76 gam.

c. Dung dịch B gồm:

SO42-: 0,03 mol; Cl-: 0,02 mol; AlO2-: 0,01 mol và K+: 0,09 mol.

Cô cạn dung dịch B được chất rắn gồm khối lượng:

m = 0,03.96 + 0,02.35,5 + 0,01.59 + 0,09.39 = 7,69 gam.

Phòng giáo dục và Đào tạo ra .....

Đề thi giữa Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Môn: chất hóa học lớp 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề số 3)

Câu 1. hài hòa m gam tất cả hổn hợp X bao gồm hai muối vào nước thu được dung dịch đựng 0,05 mol Na+; 0,1 mol Mg2+; 0,2 mol Cl- với x mol SO42-. Quý hiếm của m là

 A. 29,85.

 B. 23,7.

 C. 16,6.

 D. 13,05.

Câu 2. Mang đến 4 hỗn hợp loãng, bao gồm cùng mật độ mol: C2H5COOH, HCl, NH3, Ba(OH)2. Dung dịch bao gồm pH nhỏ nhất và lớn số 1 lần lượt là

 A. HCl và NH3.

 B. CH3COOH và Ba(OH)2.

 C. HCl và Ba(OH)2.

 D. CH3COOH với NH3.

Câu 3. Dung dịch X cất 0,07 mol H+; a mol Al3+; 0,12 mol NO3- với 0,02 mol SO42-. Mang đến 120 ml dung dịch hỗn hợp KOH 1,2M và Ba(OH)2 0,1M vào X, sau khi các phản ứng kết thúc, chiếm được m gam kết tủa. Quý giá của m là

 A. 5,835.

 B. 5,055.

 C. 4,275.

 D. 4,512.

Câu 4. Dung dịch nào dưới đây không dẫn điện?

 A. Hỗn hợp NaCl trong nước.

 B. Dung dịch C2H5OH trong nước.

 C. Hỗn hợp KCl vào nước.

 D. Hỗn hợp H2SO4 trong nước.

Câu 5. Cho 4,48 lít CO2 vào 150 ml hỗn hợp Ca(OH)2 1M, cô cạn láo lếu hợp các chất sau phản ứng ta thu được chất rắn có khối lượng là

 A. 18,1 gam.

 B. 15 gam.

 C. 8,4 gam.

 D. đôi mươi gam.

Câu 6. Tất cả hổn hợp X bao gồm (NH4)2SO4 với Na2CO3. đến 2,91 gam X chức năng với hỗn hợp BaCl2 dư chiếm được 5,285 gam kết tủa. Mang lại 2,91 gam X tác dụng với hỗn hợp KOH dư, thì số mol KOH sẽ phản ứng là

 A. 0,030 mol.

 B. 0,015 mol.

 C. 0,020 mol.

 D. 0,025 mol.

Câu 7. Trị số pH của dung dịch HCl 0,0005M là

 A. 2,4.

 B. 3,1.

 C. 1,68.

 D. 3,3.

Câu 8. Dãy nào tiếp sau đây gồm các ion thuộc tồn trên trong một dung dịch?

 A. NH4+, Al3+, NO3-, Cl-.

 B. K+, Ca2+, Cl-, CO32-.

 C. K+, Na+, OH-, HCO3-.

 D. Mg2+, PO43-, OH-, Ca2+.

Câu 9. Bội nghịch ứng thảo luận ion trong dung dịch những chất năng lượng điện li thực chất là phản ứng thân các

 A. Nguyên tử.

 B. Ion.

 C. Tinh thể.

 D. Phân tử.

Câu 10. Dung dịch nào sau đây có môi trường xung quanh kiềm?

 A. Dung dịch gồm = 10-11M.

 B. Dung dịch có = 10-7M.

 C. Dung dịch bao gồm = 10-7M.

 D. Dung dịch tất cả = 10-11M.

Câu 11. Thể nghiệm nào tiếp sau đây có sinh ra chất khí tuy nhiên không sinh ra hóa học kết tủa?

 A. Mang lại dung dịch (NH4)2SO4 vào hỗn hợp Ba(OH)2.

 B. Mang lại dung dịch FeCl3 vào hỗn hợp NH3.

 C. Mang lại dung dịch (NH4)2CO3 vào hỗn hợp Ca(OH)2.

 D. Mang lại dung dịch HCl vào hỗn hợp NH4HCO3.

Câu 12. Phản bội ứng nào tiếp sau đây có phương trình ion rút gọn gàng là: S2- + 2H+ → H2S?

 A. Na2S + 2HCl → 2NaCl + H2S.

 B. Na2S + 2CH3COOH → 2CH3COONa + H2S.

 C. FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S.

 D. FeS + H2SO4→ FeSO4 + H2S.

Câu 13. Hỗn hợp nào tiếp sau đây làm quỳ tím hóa đỏ?

 A. Dung dịch gồm pH = 8.

 B. Dung dịch gồm pH = 10.

 C. Dung dịch có pH = 4.

 D. Dung dịch gồm pH = 7.

Câu 14. Mang lại từ trường đoản cú 65 ml hỗn hợp HCl 1,6M vào 70 ml hỗn hợp Na2CO3 0,8M, sau khi các phản ứng kết thúc thu được V lít khí (đktc). Quý hiếm của V là

 A. 0,2668.

 B. 0,9408.

 C. 1,0752.

 D. 0,8064.

Câu 15. Trong những các muối bột sau: KHSO4, CH3COONa, NH4Cl, Ca3(PO4)2, số muối bột axit là

 A. 3.

 B. 1.

 C. 2.

 D. 4.

Câu 16. Trong các dung dịch, hóa học nào dưới đây có làm phản ứng với NaHCO3?

 A. KOH.

 B. NaCl.

 C. KNO3.

 D. Na2SO4.

Câu 17. Mang đến từ từ cho đến khi kết thúc 140 ml hỗn hợp NaOH 0,6M vào 90 ml dung dịch AlCl3 0,3M. Trọng lượng kết tủa thu được là

 A. 0,936 gam.

 B. 1,560 gam.

 C. 1,872 gam.

 D. 1,404 gam.

Câu 18. Bội phản ứng xẩy ra trong hỗn hợp giữa cặp hóa học nào sau đấy là phản ứng bàn bạc ion?

 A. BaCl2 + K2SO4.

 B. SO2 + H2S.

 C. Cu + H2SO4 đặc.

 D. Sắt + HCl.

Câu 19. Phương trình điện li nào sau đây được viết đúng ?

 A. H2SO4 ⇌ H+ + HSO4- .

 B. H2CO3 ⇌ H+ + HCO3-.

 C. H2SO3 → 2H+ + SO32-.

 D. Na2S ⇌ 2Na+ + S2-.

Câu 20. Có 4 dung dịch: NaOH, NaCl, CH3COOH, Na2SO4 đều sở hữu nồng độ 0,1M. Dung dịch gồm tổng mật độ mol của những ion nhỏ dại nhất là

 A. NaCl.

 B. NaOH.

 C. CH3COOH.

 D. Na2SO4.

Câu 21. Kết hợp một ít tinh thể CH3COOK vào hỗn hợp CH3COOH thì mật độ H+ trong hỗn hợp thu được sẽ biến hóa như thay nào so với dung dịch ban đầu?

 A. Tăng.

 B. Tăng kế tiếp giảm.

 C. Ko đổi.

 D. Giảm.

Câu 22. NH3 diễn đạt tính khử khi công dụng với chất X và mô tả tính bazơ khi tính năng với chất Y. Những chất X, Y khớp ứng là

 A. O2, HCl.

 B. HCl, O2.

 C. H2O, ZnCl2.

 D. ZnCl2, H2O.

Câu 23. Hiđroxit nào sau đó là hiđroxit lưỡng tính?

 A. Fe(OH)3.

 B. Zn(OH)2.

 C. KOH.

 D. Ba(OH)2.

Câu 24. Dãy chất nào sau đây, vào nước mọi là chất điện li yếu đuối ?

 A. H2S, HCl, NH3.

 B. CuCl2, HCOOH, Ba(OH)2.

 C. H2S, CH3COOH, H3PO4.

 D. NaCl, H2SO3, Al2(SO4)3.

Câu 25. Trộn 80 ml hỗn hợp HCl 0,03M cùng với 50 ml hỗn hợp H2SO4 0,02M nhận được dung dịch gồm pH = x. Quý giá của x gần nhất với giá trị như thế nào sau đây?

 A. 1,6.

 B. 1,5.

 C. 2,0.

 D. 1,8.

Câu 26. Mang lại 150 ml hỗn hợp CuSO4 0,1M vào 30 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp NaOH 0,2M với Ba(OH)2 0,1M, sau thời điểm các phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được m gam kết tủa. Quý giá của m là

 A. 0,699.

 B. 1,287.

 C. 4,083.

 D. 2,169.

Câu 27. Theo thuyết Areniut, phát biểu nào sau đây đúng?

 A. Một hợp chất trong nguyên tố phân tử bao gồm hiđro là axit.

 B. Axit càng nhiều H thì càng mạnh.

 C. Bazơ khỏe mạnh là bazơ những nấc.

 D. Bazơ là chất khi rã trong nước phân li ra anion OH-.

Câu 28. Trộn ba dung dịch: HCl 0,2M; H2SO4 0,1M cùng HNO3 0,08M với thể tích đều bằng nhau thu được dung dịch X. đến 150 ml X chức năng với 150 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,1M cùng KOH 0,058M thu được dung dịch Y có pH = x. Quý hiếm của x là

 A. 4.

 B. 1.

 C. 2.

 D. 3.

Câu 29. Trong các các hóa học sau: Cu(OH)2, Ba(NO3)2, HClO2, H2S, hóa học điện li bạo gan là

 A. HClO2.

 B. H2S.

 C. Ba(NO3)2.

 D. Cu(OH)2.

Câu 30. Cặp chất nào tiếp sau đây vừa tính năng với hỗn hợp HCl, vừa chức năng với hỗn hợp NaOH?

 A. Zn(OH)2, NaHCO3.

 B. Al(OH)3, NH4HSO4.

 C. KAlO2, (NH4)2CO3.

 D. NH4Cl, NaHS.

Đáp án và Hướng dẫn giải

Câu 1. D

Bảo toàn điện tích có: 0,05 + 0,1.2 = 0,2 + 2x → x = 0,025.

mmuối = ∑mion = 0,05.23 + 0,1.24 + 0,2.35,5 + 0,025.96 = 13,05 (gam).

Câu 2. C

Axit càng bạo phổi thì pH càng nhỏ tuổi → HCl gồm pH nhỏ tuổi nhất.

Bazơ càng mạnh bạo thì pH càng khủng → Ba(OH)2 gồm pH phệ nhất.

Câu 3. D

Bảo toàn điện tích có: 0,07 + 3a = 0,12 + 0,02.2 → a = 0,03 mol

Cho X vào các thành phần hỗn hợp KOH cùng Ba(OH)2:

*

Sau phản bội ứng chiếm được kết tủa là:

BaSO4 0,012 (mol) và Al(OH)3: 0,03 – 0,008 = 0,022 (mol).

m↓ = 0,012.233 + 0,022.78 = 4,512 gam.

Câu 4. B

C2H5OH trong nước không phân li ra ion phải không dẫn điện.

Câu 5. B

Ta có:

*

Sau phản bội ứng thu được những muối CaCO3: x mol và Ca(HCO3)2 y mol.

Bảo toàn C có: x + 2y = 0,2 (1)

Bảo toàn Ca có: x + y = 0,15 (2)

Từ (1) với (2) bao gồm x = 0,1 với y = 0,05.

Cô cạn hỗn hợp phản ứng:

*

Chất rắn sau làm phản ứng là CaCO3 (0,1 + 0,05 = 0,15 mol)

mcr = 0,15.100 = 15 gam.

Câu 6. C

Gọi số mol (NH4)2SO4 với Na2CO3 lần lượt là x cùng y mol

mX = 2,91 (gam) → 132x + 106y = 2,91(1)

Cho X chức năng với BaCl2 dư:

*

m↓ = 5,285 gam → 233x + 197y = 5,285 (2)

Từ (1) và (2) bao gồm x = 0,01 với y = 0,015.

Cho X tác dụng với KOH dư:

*

Vậy số mol KOH sẽ phản ứng là 0,02 mol.

Câu 7. D

*

pH = -log = 3,3.

Câu 8. A

 B sai vày Ca2+ + CO32- → CaCO3↓

 C sai vị OH- + HCO3- → CO32- + H2O

 D sai vày 3Mg2+ + 2PO43- → Mg3(PO4)2↓

 3Ca2+ + 2PO43- → Ca3(PO4)2↓

Câu 9. B

Câu 10. A

= 10-11M -7 M: môi trường thiên nhiên kiềm.

Câu 11. D

 HCl + NH4HCO3 → NH4Cl + CO2↑ + H2O.

Câu 12. A

PT ion rút gọn:

 A. S2- + 2H+ → H2S.

 B. S2- + 2CH3COOH → 2CH3COO- + H2S.

 C với D. FeS + 2H+ → Fe2+ + H2S.

Câu 13. C

Dung dịch tất cả pH = 4 khí = 0,048.22,4 = 1,0752 lít.

Câu 15. B

Muối axit là muối cơ mà gốc axit vẫn tồn tại hiđro phân li ra H+.

Vậy muối axit là KHSO4.

Câu 16. A

 2NaHCO3 + 2KOH → K2CO3 + Na2CO3 + 2H2O

Câu 17. C

*

m↓ = (0,027 – 0,003).78 = 1,872 gam.

Câu 18. A

 BaCl2 + K2SO4 → BaSO4 ↓ + 2KCl

B, C, D sai vì là phản bội ứng thoái hóa – khử.

Câu 19. B

A và D sai vày H2SO4 với Na2S là những chất điện li mạnh.

C sai vày H2SO3 là chất điện li yếu.

Câu 20. C

Trong những chất bên trên chỉ bao gồm CH3COOH là chất điện li yếu ớt nên gồm tổng độ đậm đặc mol của những ion là nhỏ tuổi nhất.

Câu 21. D

 CH3COOH ⇌ CH3COO- + H+

Thêm CH3COOK (tức thêm CH3COO-) cân bằng chuyển dời theo chiều nghịch (tức chiều bớt ).

Câu 22. A

*

Câu 23. B

Zn(OH)2 là hiđroxit lưỡng tính.

 Zn(OH)2 ⇌ Zn2+ + 2OH-

 Zn(OH)2 ⇌ ZnO22- + 2H+.

Câu 24. C

H2S, CH3COOH, H3PO4 là các axit yếu yêu cầu là các chất điện li yếu.

Câu 25. B

*

Câu 26. B

*

Khối lượng kết tủa là: m = 0,003.233 + 0,006.98 = 1,287 gam.

Câu 27. D

Câu 28. D

Trộn 3 dung dịch với thể tích bằng nhau thu được 150 ml hỗn hợp X → mỗi dung dịch rước 50ml.

→ nH+ = 0,05.0,2 + 0,05.2.0,1 + 0,05.0,08 = 0,024 mol.

*

Câu 29. C

Ba(NO3)2 là muối hạt tan cần là hóa học điện li mạnh.

Câu 30. A

 Zn(OH)2 + 2HCl → ZnCl2 + 2H2O

 Zn(OH)2 + 2NaOH → Na2ZnO2 + 2H2O

 NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O

 NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2o.

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề thi thân Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Môn: chất hóa học lớp 11

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(Đề số 4)

Câu 1: các ion nào dưới đây cùng trường thọ trong một dung dịch?

 A. Na+, Mg2+, NO3-, PO43-.

 B. Ba2+, Na+, Cl-, HCO3-.

 C. Ag+, Fe2+, HCO32-, NO3-.

 D. K+, Al3+, Cl-, CO32-.

Câu 2: Trộn những cặp chất và hỗn hợp sau:

 (1) NaHSO4 + NaHSO3;

 (2) Na3PO4 + K2SO4;

 (3) AgNO3 + Fe(NO3)2;

 (4) CH3COONa + H2O;

 (5) CuS + HNO3 (đ, t°);

 (6) Ba(OH)2 + H3PO4;

 (7) Ca(HCO3)2 + NaOH;

 (8) NaOH + Al(OH)3;

 (9) MgSO4 + HCl.

Số phản ứng axit - bazơ xẩy ra là :

 A. 4.

 B. 5.

 C. 7.

 D. 6.

Câu 3: phản bội ứng làm sao sau đó là phản ứng hội đàm ion trong dung dịch chất điện li?

 A. CaO + CO2 → CaCO3.

 B. Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu.

 C. Ba(NO3)2 + 2NaOH → Ba(OH)2 + 2NaNO3.

 D. MgSO4 + Ca(OH)2 → Mg(OH)2 + CaSO4.

Câu 4: nhỏ tuổi từ tự từng giọt cho tới hết 200 ml hỗn hợp HCl 0,5M với HNO3 0,5M vào 100 ml hỗn hợp X đựng hỗn hợp gồm Na2CO3 1,5M cùng KHCO3 1M, thu được V lít khí CO2 (ở đktc). Quý giá của V là

 A. 1,12.

 B. 2,24.

 C. 3,36.

 D. 4,48.

Câu 5: thực hiện các nghiên cứu sau:

 (1) Sục khí H2S vào dung dịch FeSO4.

 (2) Sục khí H2S vào hỗn hợp CuSO4.

 (3) Sục khí SO2 vào dung dịch NaOH dư.

 (4) Sục khí CO2 (dư) vào hỗn hợp Ca(OH)2.

 (5) Sục H2S và dung dịch Ca(OH)2 dư.

 (6) nhỏ dại từ từ hỗn hợp K2CO3 vào dung dịch FeCl3.

 (7) bé dại từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3.

 (8) nhỏ tuổi từ từ hỗn hợp Ba(OH)2 cho dư vào dung dịch Al2(SO4)3.

Số thí nghiệm tạo ra kết tủa là

 A. 4.

 B. 5.

 C. 6.

 D. 7.

Câu 6: chất X là muối khi tan vào nước tạo ra dung dịch có môi trường thiên nhiên axit. Khi cho X tính năng với hỗn hợp BaCl2 dư hay dung dịch KOH dư đều thu được kết tủa (sau lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn). X là

 A. Al2(SO4)3.

 B. ZnSO4.

 C. Na2SO4.

 D. CuSO4.

Câu 7: Quỳ tím hóa đỏ khi bỏ vô dung dịch tất cả pH nào sau đây?

 A. 7.

 B. 8,5.

 C. 2.

 D. 9.

Câu 8: Một dung dịch bao gồm -> thì hỗn hợp đó tất cả môi trường

 A. Axit.

 B. Bazơ.

 C. Trung tính.

 D. Không khẳng định được.

Câu 9: hỗn hợp X tất cả 0,15 mol K+; 0,3 mol Mg2+; 0,25 mol Na+; a mol Cl- cùng b mol SO42-. Cô cạn hỗn hợp X thu được 61,8 gam muối bột khan. Cực hiếm của b là

 A. 0,4.

 B. 0,3.

 C. 0,2.

 D. 0,5.

Câu 10: Phương trình điện li nào dưới đây không đúng?

 A. H2SO4 → 2H+ + SO42- .

 B. CH3COOH ⇌ CH3COO- + H+ .

 C. HF → H+ + F-.

 D. KClO → K+ + ClO- .

Câu 11: trong số các chất sau: HNO2, CH3COOH, C6H6, HCOOH, C6H12O6, C2H5OH, NaClO, CH4, NaOH, NH4NO3 , H2S. Số chất thuộc các loại chất điện li yếu ớt là

 A. 7.

 B. 5.

 C. 6.

 D. 4.

Câu 12: Trộn 100 ml dung dịch NaOH tất cả pH = 11 cùng với 50 ml dung dịch KOH bao gồm pH = 12 thu được hỗn hợp X. Mật độ ion OH trong dung dịch X là

 A. 7.10-12 M.

 B. 4,3.10-11 M.

 C. 4.10-3 M.

 D. 7,3.10-2 M.

Câu 13: lúc thêm một ít dung dịch HCl vào hỗn hợp CH3COOH thì độ đậm đặc ion CH3COO- trong dung dịch thu được sẽ thay đổi như thay nào so với hỗn hợp ban đầu?

 A. Tăng.

 B. Giảm.

 C. Ko đổi.

 D. Tăng tiếp đến giảm.

Câu 14: cho 0,266 lít hỗn hợp X tất cả NaOH 0,5M với Ba(OH)2 0,25M vào 140 ml hỗn hợp Al2(SO4)3 0,3 M thu được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là

 A. 5,46.

 B. 20,9545.

 C. 34,818.

 D. 15,4945.

Câu 15: Dung dịch có NaOH 0,2M cùng Ba(OH)2 0,1M có giá trị pH là

 A. 13,6.

 B. 0,4.

 C. 0,5.

 D. 13,5.

Câu 16: mang lại từ từ dung dịch KHSO4 vào lượng dư hỗn hợp Ca(HCO3)2 thì

 A. Tất cả sủi bong bóng khí CO2, tất cả kết tủa trắng CaSO4, trong dung dịch có K2CO3.

 B. Có sủi bọt khí CO2, tất cả kết tủa white CaSO4 với CaCO3, trong dung dịch gồm KHCO3.

 C. Gồm sủi bọt khí CO2, tất cả kết tủa trắng CaSO4, vào dung dịch bao gồm KHCO3.

 D. Bao gồm sủi bong bóng khí CO2, gồm kết tủa white CaSO4 cùng CaCO3, trong dung dịch có KHSO4.

Câu 17: Trong hỗn hợp H3PO4 có tất cả bao nhiêu anion (bỏ qua sự phân li của nước)?

 A. 1.

 B. 2.

 C. 3.

 D. 4.

Câu 18: mang lại 100ml hỗn hợp X cất KOH 0,13M với Ba(OH)2 0,1M chức năng với 200ml dung dịch H2SO4 x mol/lít. Sau thời điểm phản ứng kết thúc thu được dung dịch gồm pH = 2. Quý giá của x là

 A. 0,03.

 B. 0,09.

 C. 0,06.

 D. 0,045.

Câu 19: dung dịch nào dưới đây không dẫn điện?

 A. Dung dịch HCl vào nước.

 B. Hỗn hợp glucozơ trong nước.

 C. Hỗn hợp NaCl trong nước.

 D. Hỗn hợp NaOH vào nước.

Câu 20: Theo thuyết Areniut, phát biểu nào dưới đây đúng?

 A. Axit axetic (CH3COOH) là axit các nấc.

 B. Một hợp hóa học trong thành phần phân tử gồm hiđro là axit.

 C. Bazơ là hóa học khi tan trong nước phân li ra ion OH-.

 D. Một hợp chất trong yếu tố phân tử có nhóm OH là bazơ.

Câu 21: gồm 500 ml dung dịch X đựng Na+, NH4+, CO32- với SO42-. Mang 100 ml hỗn hợp X tính năng với lượng dư dung dịch HCl thu được 2,24 lít khí. Rước 100 ml hỗn hợp X cho tính năng với lượng dư dung dịch BaCl2 chiếm được 43 gam kết tủa. Mang 200 ml dung dịch X công dụng với lượng dư hỗn hợp NaOH nhận được 8,96 lít khí NH3. Những phản ứng trả toàn, các thể tích khí đông đảo đo sinh hoạt đktc. Tổng cân nặng muối gồm trong 300 ml dung dịch X là

 A. 71,4 gam.

 B. 23,8 gam.

 C. 86,2 gam.

 D. 119 gam.

Câu 22: Một dung dịch gồm chứa những ion: NH4+ (0,1 mol), K+ (0,15 mol), NO3- (0,1 mol), cùng CO32- (x mol). đến dung dịch X chức năng với lượng dư hỗn hợp BaCl2 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

 A. 9,85.

 B. 14,775.

 C. 19,7.

 D. 16,745.

Câu 23: cho các chất sau: K2CO3; (NH4)2CO3; Al(OH)3; Fe(OH)2; Zn(OH)2; Ag; Cr(OH)3; Cu(OH)2; Al; Zn; CuS. Số chất tính năng được cùng với HCl là

 A. 8.

 B. 10.

 C. 9.

 D. 7.

Câu 24: mang đến từ từ bỏ z mol khí CO2 vào hỗn hợp A gồm x mol NaOH cùng y mol Ba(OH)2 thấy kết tủa xuất hiện, tăng đột biến đến cực đại và tan đi một phần. Sau phản ứng, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

 A. 197(x + 2y - z).

 B. 197(x + y - z).

 C. 197(z - x - 2y).

 D. 197(2z - x - y).

Câu 25: cho các phản ứng sau:

 (1) (NH4)2SO4 + BaCl2 →;

 (2) CuSO4 + Ba(NO3)2 →;

 (3) Na2SO4 + BaCl2 →;

 (4) H2SO4 + BaSO3 → ;

 (5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 →;

 (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2 → .

Các làm phản ứng đều có cùng một phương trình ion rút gọn là:

 A. (1), (2), (3), (6).

 B. (1), (3), (5), (6).

 C. (2), (3), (4), (6).

 D. (3), (4), (5), (6).

Câu 26: Muối làm sao sau đó là muối axit?

 A. NH4HCO3.

 B. HCOONa.

 C. HCOONH4.

 D. (NH4)2CO3.

Câu 27: mang lại hỗn hợp có Na và tía tan hoàn toàn trong nước thu được dung dịch X với 1,008 lít khí H2 (ở đktc). Thể tích dung dịch cất HCl 1M và H2SO4 1M cần dùng để trung hòa X là

 A. 60ml.

 B. 15ml.

 C. 45ml.

 D. 30ml.

Câu 28: cho 2 phương trình ion rút gọn:

 (1) M2+ + X → M + X2+;

 (2) M + 2X3+ → M2+ +2X2+.

Nhận xét nào sau đó là đúng?

 A. Tính khử: X > X2+ >M.

 B. Tính khử: X2+ > M > X.

 C. Tính oxi hóa: M2+> X3+> X2+.

 D. Tính oxi hóa: X3+ > M2+ > X2+.

Câu 29: trong số các chất sau: C2H4; CH4; C6H6; Ca(HCO3)2, H2SO4, NaClO, Ba(OH)2, CuSO4, C2H5OH, CH3COOH, C6H12O6, CuO, CH3COONa, số chất điện li là

 A. 7.

 B. 8.

 C. 6.

 D. 5.

Câu 30: cho những dung dịch tất cả cùng độ đậm đặc 0,01M: Ba(OH)2 (1); H2SO4 (2); NaOH (3); Na2SO4 (4). đồ vật tự sút dần quý giá pH của những dung dịch kia là

 A. (2), (4), (3), (1).

 B. (1), (3), (4), (2).

 C. (1), (3), (2), (4).

 D. (2), (3), (4), (1).

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1. C

A sai vì 3Mg2+ + 2PO43- → Mg3(PO4)2↓

B sai bởi 2Ag+ + SO42- → Ag2SO4 ↓

 Ag+ + Fe2+ → Fe3+ + Ag

D sai vì 2Al3+ + 3CO32- + 3H2O → 2Al(OH)3 ↓ + 3CO2↑

Câu 2. A

Các bội nghịch ứng axit – bazơ xẩy ra là:

 (1) NaHSO4 + NaHSO3 → Na2SO4 + SO2↑ + H2O

 (6) 3Ba(OH)2 dư + 2H3PO4 → Ba3(PO4)2 + 6H2O

 (7) Ca(HCO3)2 + 2NaOH → CaCO3↓ + Na2CO3 + 2H2O

 (8) NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + 2H2O.

Câu 3. D

A sai bởi vì là bội phản ứng hóa hợp.

B sai vị là phản ứng thế.

C sai vày không vừa lòng điều kiện xẩy ra phản ứng trao đổi.

Câu 4. A

Phản ứng xẩy ra theo lắp thêm tự:

*

Câu 5. A

 (1) H2S + FeSO4 → không phản ứng.

 (2) H2S + CuSO4 → CuS↓ + H2SO4.

 (3) SO2 + 2NaOH dư → Na2SO3 + H2O

 (4) 2CO2 dư + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2.

 (5) H2S + Ca(OH)2 dư → CaS + 2H2O

 (6) 3K2CO3 + 2FeCl3 + 3H2O→ 2Fe(OH)3↓ + 6KCl + 3CO2↑

 (7) 6NH3 dư + Al2(SO4)3 + 6H2O → 2Al(OH)3↓ + 3(NH4)2SO4

 (8) Ba2+ + SO42- → BaSO4↓

  Al3+ + 3OH- → Al(OH)3↓

  Al(OH)3 ↓ + OH- → AlO2- + 2H2O

Vậy các thí nghiệm (2); (6); (7); (8) tạo ra kết tủa.

Câu 6. D

- Cu2+ thủy phân tạo môi trường thiên nhiên axit.

 Cu2+ + H2O → Cu(OH)+ + H+

- CuSO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + CuCl2

- CuSO4 + 2KOH → Cu(OH)2 ↓ + K2SO4.

Câu 7. C

Dung dịch có môi trường axit (pH +> -> thì có môi trường thiên nhiên bazơ.

Câu 9. B

Bảo toàn điện tích có:

*

Cô cạn dung dịch X tất cả mmuối- = ∑mion → 35,a + 96b = 43 (2)

Từ (1) với (2) có: a = 0,4 cùng b = 0,3.

Câu 10. C

 HF ⇌ H+ + F-.

Câu 11. D

Các chất điện li yếu hèn là: HNO2, CH3COOH, HCOOH, H2S.

Câu 12. C

pH = 11 → = 10-3 (M)

pH = 12 → = 10-2 (M)

Tổng số mol OH- có trong hỗn hợp X là: n = 0,1. 10-3 + 0,05.10-2 = 6.10-4 (mol)

*

Câu 13. B

 CH3COOH ⇌ CH3COO- + H+

Thêm HCl (tức thêm H+) cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch (chiều làm giảm nồng độ ion CH3COO-).

Câu 14. B

*

Kết tủa sau làm phản ứng gồm:

BaSO4: 0,0665 mol và Al(OH)3: 0,084 – 0,014 = 0,07 mol.

m = 0,0665.233 + 0,07.78 = 20,9545 gam.

Câu 15. A

= 0,2 + 0,1.2 = 0,4 (M)

pOH = -log = 0,4 → pH = 14 – pOH = 13,6.

Câu 16. C

 2KHSO4 + Ca(HCO3)2 → K2SO4 + CaSO4 ↓ + 2CO2↑ + 2H2O

Do Ca(HCO3)2 dư, liên tiếp có phản ứng:

 Ca(HCO3)2 + K2SO4 → CaSO4 ↓ + 2KHCO3.

Vậy ngừng thí nghiệm có sủi bong bóng khí CO2, tất cả kết tủa white CaSO4 với trong dung dịch có KHCO3.

Câu 17. C

 H3PO4 ⇌ H+ + H2PO4-

 H2PO4- ⇌ H+ + HPO42-

 HPO42- ⇌ H+ + PO43-

Bỏ qua sự phân li của nước vào dung dịch gồm 3 anion là: H2PO4-, HPO42-, PO43-.

Câu 18. B

*

Dung dịch sau phản nghịch ứng gồm pH = 2 + dư

→ 0,4x – 0,033 = 10-2.0,3 → x = 0,09.

Câu 19. B

Glucozơ trong nước ko phân li ra ion nên không dẫn điện.

Câu 20. C

Câu 21. A

Gọi số mol Na+, NH4+, CO32- với SO42- trong 100ml dung dịch X theo thứ tự là x, y, z và t.

Bảo toàn năng lượng điện có: x + y – 2z – 2t = 0 (1)

Cho 100ml X tính năng với HCl dư:

*

→ z = 0,1 (2)

Cho 100ml X tính năng với BaCl2 dư:

*

m↓ = 43 (gam) → 197z + 233t = 43 (3)

Cho 100 ml X công dụng với NaOH

*

→ y = 0,2 (4)

Từ (1); (2); (3); (4) bao gồm x = y = 0,2; z = 0,1; t = 0,1.

Tổng khối lượng muối trong 300ml hỗn hợp là:

m = 3. (0,2.23 + 0,2.18 + 0,1.60 + 0,1.96) = 71,4 gam.

Câu 22. B

Bảo toàn năng lượng điện có: 0,1 + 0,15 = 0,1 + 2x → x = 0,075 mol

*

m↓ = 0,075.197 = 14,775 gam.

Câu 23. C

Các chất chức năng với HCl là K2CO3; (NH4)2CO3; Al(OH)3; Fe(OH)2; Zn(OH)2; Cr(OH)3; Cu(OH)2; Al; Zn;

Câu 24. A

 nOH- = x + 2y (mol)

Theo bài bác ra:

 CO2 + 2OH- → CO32- + H2O

 CO2 + OH- → HCO3-

 Ba2+ + CO32- → BaCO3 ↓

*

Câu 25. A

(1), (2), (3), (6) có cùng phương trình ion rút gọn là:

 Ba2+ + SO42- → BaSO4 ↓

Câu 26. A

Muối axit là muối mà lại gốc axit vẫn còn đó Hiđro hoàn toàn có thể phân li ra ion H+.

→ NH4HCO3 là muối bột axit.

Câu 27. D

Ta có: nOH- = 2.nkhí = nH+

→ 2.0,045 = 3V → V = 0,03 lít = 30 ml.

Câu 28. D

Theo (1) có tính lão hóa M2+ > X2+.

Theo (2) gồm tính oxi hóa X3+ > M2+.

Vậy tính oxi hóa: X3+ > M2+ > X2+.

Câu 29.

Xem thêm: Cây Xạ Đen Chữa Bệnh Gì - Lưu Ý Khi Sử Dụng Để Đạt Hiệu Quả

A

Các chất điện li là: Ca(HCO3)2, H2SO4, NaClO, Ba(OH)2, CuSO4, CH3COOH, CH3COONa.