Đề soát sổ 1 máu Hóa 11 Chương 1 - Đề 2

ĐỀ BÀI

Câu 1: Trộn 100ml hỗn hợp NaOH 0,4 M cùng với 100ml dung dịch Ba(OH)2 0,4 M được dung dịch A, độ đậm đặc ion OH− trong hỗn hợp A là:

A.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra hóa chương 1 lớp 11

1,2 M

B. 0,4 M

C. 0,6 M

D. 0,8 M

Câu 2: dung dịch muối nào tiếp sau đây có môi trường thiên nhiên bazơ?

A. (NH4)2SO4

B. Na2CO3

C. NaNO3

D. NaCl

Câu 3: Dãy các chất nào những gồm những bazơ theo A- re-ni-ut?

A. NaOH, HNO3, CaCl2

B. NaOH, K2CO3, CH3COOH

C. KOH, NaOH, Ba(OH)2

D. NaOH, KOH, CaCO3

Câu 4: lựa chọn phát biểu đúng trong số các phát biểu tiếp sau đây ?

A. quý hiếm pH tăng thì độ axit tăng.

B. Dd gồm pH >7 có tác dụng quỳ tím hoá đỏ.

C. Dd gồm pH Câu 5: hỗn hợp nước của hóa học A có tác dụng quỳ tím hóa xanh, còn hỗn hợp nước của muối B có tác dụng quỳ hóa đỏ. Xáo trộn hai dung dịch trên vào nhau thì xuất hiện thêm kết tủa. A và B là:

*

Câu 6: dung dịch nào làm cho quì tím hóa đỏ

A. HCl

B. KOH

C. NaOH

D. NaCl

Câu 7: làm phản ứng dàn xếp ion vào dd các chất điện li xảy ra khi :

A. Chất bội phản ứng là các chất điện li mạnh

B. Sản phẩm tạo thành màu

C. Chất phản ứng là những chất dễ dàng tan

D. Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa hoặc chất bay hơi hoặc chất điện li yếu

Câu 8: dãy gồm những chất năng lượng điện li dạn dĩ là:

A. H3PO4, HCl, Cu(OH)2, AlCl3, HClO.

B. HNO3, KOH, HClO4, Ca(OH)2, KNO3.

C. AlCl3, NaOH, Ba(HCO3)2, HClO4, H2SO3.

D. NaNO3, AlCl3, CH3COOH, H2SO4, Ca(HCO3)2.

Câu 9: mang lại phản ứng sau : 

Fe(NO 3)3 + A → B + KNO3. Vậy A, B thứu tự là:

A. KBr, FeBr3

B. K2SO4, Fe2(SO4)3

C. KCl, FeCl3

D. KOH, Fe(OH)3

Câu 10: Một dung dịch cất 0,2 mol Na+; 0,1 mol Mg2+; 0,2 mol NO3- và x mol Cl-. Vậy x có giá trị là:

A. 0,15 mol

B. 0,20 mol

C. 0.35 mol

D. 0,10 mol

Câu 11: Đối với dung dịch axit yếu hèn CH3COOH 0,10M, nếu bỏ qua mất sự điện li của nước thì reviews nào về mật độ mol ion sau đấy là đúng?

A.  3COO->

B. >

C. = 0,10M

D. Câu 12: khi thêm một axit vào hỗn hợp của một bazơ, sự biến đổi nào dưới đây có thể xảy ra đối với pH của dung dịch

A. Giảm

B. Tăng tự 7 lên 11

C. Giảm từ 7 xuống 3

D. Tăng

Câu 13: Dung dịch có chứa Mg2+ (0,02 mol), K+ (0,03 mol), Cl- (0,04 mol) và chỉ còn một ion nữa là:

A. SO42- (0,01 mol)

B. NH4+ (0,01 mol)

C. NO3- (0,03 mol)

D. CO32- (0,015 mol)

Câu 14: Trộn 100ml dung dịch bao gồm HCl cùng H­­2SO4 với 100ml dung dịch NaOH nồngđộ 0,08(mol/l) thu được dung dịch X có pH=2. Để trung hòa dung dịch X nên V lít dung dich Ba(OH)2 0,05M. Sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 0,1165 gam kết tủa. Mật độ của HCl với H2SO4 theo lần lượt là

A. 0,05; 4.10-4

B. 0,06; 5.10-3

C. 0,09; 5.10-3

D. 009; 2.10-3

Câu 15: Trộn 200 ml dung dịch NaOH 0,01M với 300 ml hỗn hợp KOH 0,01M thu được hỗn hợp Y. PH của dung dịchY là :

A. 12

B. 3

C. 2

D. 13

Câu 16: cho dãy các chất: NaOH, Sn(OH)2 , Pb(OH)2 , Al(OH)3 , Cr(OH)3 . Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là

A. 3.

B. 2.

C. 1.

D. 4.

Câu 17: trong các các chất sau chất nào là hóa học điện li yếu?

A. HCl

B. Na2CO3

C. Ba(OH)2

D. H2O

Câu 18: những dung dịch axit, bazơ, muối dẫn được điện là do trong hỗn hợp của chúng gồm các

A. ion trái dấu.

B. chất.

C. cation.

D. anion.

Câu 19: hàng gồm các ion (không kể đến sự phân li của nước) thuộc tồn tại trong một hỗn hợp là

A. Mg2+, K+, SO42-, OH-.

B. H+, Fe3+, NO3-, SO42-.

C. Ag+, Na+, NO3-, Cl-.

D. Al3+, NH4+, Br-, OH-.

Câu 20: dung dịch nào dẫn điện được:

A. C6H12O6

B. C2H5OH

C. NaCl

D. C12H22O11

Câu 21: cho dãy những chất: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2. Số hóa học trong dãy tính năng với lượng dư hỗn hợp Ba(OH)2 tạo ra thành kết tủa là

A. 3.

B. 5.

C. 4.

D. 1.

Câu 22: hỗn hợp H2SO4, HNO3 dẫn điện được là do:

A. vào phân tử đều phải có nguyên tử hiđro

B. Trong phân tử mọi chứa nơi bắt đầu axit

C. Phân li ra ion

D. Không phân li ra các ion

Câu 23: bao gồm mấy muối bột axit trong các các muối hạt sau :

NaHSO4, CH3COOK, NH4Cl, NaHCO3, NH4HCO3, KCl.

A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 5.

Câu 24: Dãy chất nào dưới đây đều phản bội ứng được với dung dịch NaOH?

A. CO2, NaCl, Cl2

B. MgCl2, SO2, NaHCO3

C. H2SO4, FeCl3, KOH

D. Na2CO3, CuSO4, HCl

Câu 25: hỗn hợp nào tiếp sau đây có độ đậm đặc ion H+ cao nhất ?

A. coffe đen pH = 5

B. Máu pH = 7,4

C. Thuốc tẩy dầu pH= 11

D. Nước chanh pH = 2

Câu 26: Trộn 200ml dung dịch H2SO4 0,05M với 300ml hỗn hợp HCl 0,1M thu được dung dịch Y. PH của hỗn hợp Y là :

A. 1,2

B. 4

C. 1

D. 3

Câu 27: môi trường xung quanh axit tất cả pH

A. lớn hơn7

B. nhỏ hơn 7

C. bằng 7

D. lớn rộng 8

Câu 28: Trường hợp nào dưới đây không dẫn năng lượng điện ?

A. NaOH rắn, khan

B. dd HF vào nước

C. NaOH lạnh chảy

D. dd NaOH

Câu 29: Câu nào tiếp sau đây đúng?

A. Mọi chất điện li đông đảo là axit.

B. Mọi axit phần đa là chất điện li mạnh.

Xem thêm: Bài Tập Chia Đông Từ Tiếng Anh, Bài Tập Chia Động Từ Tiếng Anh Có Đáp Án

C. Mọi axit táo bạo đều là hóa học điện li mạnh

D. Mọi axit phần lớn là hóa học điện li

Câu 30: những ion nào dưới đây không thuộc tồn tại trong một dung dịch:

A. NH4+, OH-, Fe3+, Cl-

B. H+, NH4+, SO42-, Cl-

C. Na+, NO3-, Mg2+, Cl-

D. Fe3+, NO3-, Mg2+, Cl-

----------- HẾT ----------

Cho biết cân nặng nguyên tử (theo đvc) của các nguyên tố :

H= 1; Li= 7; C= 12; N= 14; O= 16; Na= 23; Mg= 24; Al= 27; P= 31; S= 32; Cl= 35,5; K= 39; Ca= 40; Fe= 56; Cu= 64; Zn= 65; As= 75; Br= 80; Rb = 85,5; Ag= 108; Ba= 137; Ni= 59; Cr= 52; Mn= 55.

Lưu ý: thí sinh không sử dụng bảng tuần hoàn

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

1C2B3C4D5B6A7A8B9D10B
11D12A13C14C15A16D17D18A19B20C
21A22C23C24B25D26C27B28A29C30A