A.5 >(2sqrt 6 )B.5 C.5 = (2sqrt 6 )D.Không so sánh được

Câu 4:Mã câu hỏi:118302

(sqrt 3 - 2x ) khẳng định khi và chỉ khi
Bạn đang xem: Đề kiểm tra chương 1 đại số 9 có trắc nghiệm

A.x >(frac32)B.x C.(x ge frac32)D.(x le frac32)

Câu 5:Mã câu hỏi:118303

(sqrt 2x + 5 ) xác định khi và chỉ còn khi:


A.(x ge frac - 52)B.(x C.(x ge frac - 25)D.(x le frac - 52)

Câu 6:Mã câu hỏi:118304

(sqrt (x - 1)^2 ) bằng:


A.4xy2B.-4xy2C.4|x|y2D.4x2y4

Câu 10:Mã câu hỏi:118308

Giá trị biểu thức (fracsqrt 7 + sqrt 5 sqrt 7 - sqrt 5 + fracsqrt 7 - sqrt 5 sqrt 7 + sqrt 5 )bằng:


A.1B.2C.12D.(sqrt 12 )

Câu 11:Mã câu hỏi:118309

Giá trị biểu thức (frac12 + sqrt 3 + frac12 - sqrt 3 ) bằng:


A.-8(sqrt 2 )B.8(sqrt 2 )C.12D.-12

Câu 12:Mã câu hỏi:118310

Giá trị biểu thức (frac12 + sqrt 3 + frac12 - sqrt 3 ) bằng:


A.-2(sqrt 3 )B.4C.0D.(frac12)

Câu 13:Mã câu hỏi:118311

Kết trái phép tính (sqrt 9 - 4sqrt 5 ) là:


A.(3 - 2sqrt 5 )B.(2 - sqrt 5 )C.(sqrt 5 - 2)D.(sqrt 5 - 3)

Câu 14:Mã câu hỏi:118312

Phương trình (sqrt x )= a vô nghiệm khi


A.a B.a > 0C.a = 0D.với đều a

Câu 15:Mã câu hỏi:118313

Với quý giá nào của x thì b.thức sau (sqrt frac2x3 )không có nghĩa


A.x B.x > 0C.x ≥ 0 D.x ≤ 0

Câu 16:Mã câu hỏi:118314

Giá trị biểu thức (sqrt 15 - 6sqrt 6 + sqrt 15 + 6sqrt 6 ) bằng:


A.12(sqrt 6 )B.(sqrt 30 )C.6D.3

Câu 17:Mã câu hỏi:118315

Biểu thức (sqrt left( 3 - sqrt 2 ight)^2 ) tất cả gía trị là:


A.3 - (sqrt 2 )B.(sqrt 2 ) - 3C.7D.-1

Câu 18:Mã câu hỏi:118316

Biểu thức(2b^2sqrt fraca^44b^2 ) cùng với b > 0 bằng:


A.(fraca^22)B.a2bC.-a2bD.(fraca^2b^2b^2)

Câu 19:Mã câu hỏi:118317

Nếu (sqrt 5 + sqrt x ) = 4 thì x bằng:


A.x = 13B.x = 14C.x = 1D.x = 4

Câu 21:Mã câu hỏi:118319

Với a > 0, b > 0 thì (sqrt fracab + fracabsqrt fracba ) bằng:


A.2B.(frac2sqrt ab b)C.(sqrt fracab )D.(sqrt frac2ab )

Câu 22:Mã câu hỏi:118320

Biểu thức (frac - 82sqrt 2 )bằng:


A.(sqrt 8 )B.-(sqrt 2 )C.-2(sqrt 2 )D.-2

Câu 23:Mã câu hỏi:118321

Giá trị biểu thức (sqrt left( sqrt 3 - sqrt 2 ight)^2 ) bằng:


A.1B.(sqrt 3 - sqrt 2 )C.-1D.(sqrt 5 )

Câu 24:Mã câu hỏi:118322

Giá trị biểu thức (frac5 - sqrt 5 1 - sqrt 5 ) bằng:


A.( - sqrt 5 )B.(sqrt 5 )C.4(sqrt 5 )D.5

Câu 25:Mã câu hỏi:118323

Biểu thức (sqrt frac1 - 2xx^2 ) xác định khi:


A.(x le frac12) vàx ≠ 0 B.(x ge frac12)vàx ≠ 0 C.(x ge frac12)D.(x le frac12)

Câu 26:Mã câu hỏi:118324

Biểu thức (sqrt - 2x + 3 ) bao gồm nghĩa khi:


A.(x le frac32)B.(x ge frac32)C.D.(x le frac23)

Câu 27:Mã câu hỏi:118325

Giá trị của x để(sqrt 4x - 20 + 3sqrt fracx - 59 - frac13sqrt 9x - 45 = 4)là:


A.5B.9C.6D.Cả A, B, C mọi sai

Câu 28:Mã câu hỏi:118326

Với x > 0 và x ≠ 1 thì quý hiếm biểu thức A = (fracsqrt x - xsqrt x - 1)là:


A.xB.-(sqrt x )C.(sqrt x )D.x - 1

Câu 29:Mã câu hỏi:118327

Giá trị biểu thức (frac1sqrt 25 + frac - 1sqrt 16 ) bằng:


A.0B.(frac120)C.(frac-120)D.(frac19)

Câu 30:Mã câu hỏi:118328

Giá trị biểu thức (frac1sqrt 25 + frac - 1sqrt 16 ) bằng:


A.0B.(frac120)C.(frac-120)D.(frac19)

Câu 31:Mã câu hỏi:118329

(sqrt (4x - 3)^2 ) bằng


A.-(4x - 3)B.|4x - 3|C.4x - 3D.-4x + 3

Câu 32:Mã câu hỏi:118330

Kết quả của phép tính (sqrt 40 .sqrt 2,5 )là:


A.8B.5C.10D.10(sqrt 10 )

Câu 33:Mã câu hỏi:118331

Kết quả của phép tính (sqrt frac259.frac3649 ) là:


A.(frac107)B.(frac710)C.(frac10049)D.(frac49100)

Câu 34:Mã câu hỏi:118332

Kết quả của phép tính (sqrt<3>27 - sqrt<3>125) là


A.2B.-2C.(sqrt<3>98)D.-(sqrt<3>98)

Câu 35:Mã câu hỏi:118333

Kết trái của phép khai phương (sqrt 81 ma^ m2 ) (với a A.9aB.-9aC.-9|a|D.81a

Câu 36:Mã câu hỏi:118334

Giá trị của biểu thức(left( sqrt 6 + sqrt 5 ight)^2 - sqrt 120 ) là


A.21B.(11sqrt 6 )C.11D.0

Câu 37:Mã câu hỏi:118335

Biểu thức(fracsqrt 1 + x^2 x^2 - 1) được khẳng định khi x trực thuộc tập phù hợp nào bên dưới đây:


A.(x e 1)B.(x e -1)C.(x e pm 1)D.x = 1

Câu 38:Mã câu hỏi:118336

Kết trái của biểu thức: (M = sqrt left( sqrt 7 - 5 ight)^2 + sqrt left( 2 - sqrt 7 ight)^2 ) là


A.3B.7C.(2sqrt 7 )D.10

Câu 39:Mã câu hỏi:118337

Giá trị làm sao của biểu thức(N = sqrt 7 - 4sqrt 3 - sqrt 7 + 4sqrt 3 ) là


A.4B.(2sqrt 3 )C.-(2sqrt 3 )D.-4

Câu 40:Mã câu hỏi:118338

Kết trái của phép tính (fracsqrt 10 + sqrt 6 2sqrt 5 + sqrt 12 )là


A.2B.(sqrt 2 )C.(fracsqrt 2 2)D.(frac3sqrt 2 2)

*Xem thêm: Địa Lí 9 Bài 16 Thực Hành Vẽ Biểu Đồ Về Sự Thay Đổi Cơ Cấu Kinh Tế


Vật lý 9

Lý thuyết vật lý 9