Đề thi học tập kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 8 gồm đáp án dưới đây là tài liệu xem thêm hữu ích cho chúng ta học sinh ôn tập cùng củng cố gắng kiến thức sẵn sàng cho kì thi sắp tới. Đạt lấy điểm số cao nhất
Tài liệu đề thi học kì môn giờ Anh đang giúp các bạn học sinh ôn tập và cải thiện kiến thức đang học kết quả nhất. Đề thi giờ đồng hồ Anh có không ít dạng bài xích tập không giống nhau giúp chúng ta học sinh lớp 8 làm cho quen cùng với format đề thi hiệu quả. Để chuẩn bị tốt cho bài thi học kì I sắp đến tới của chính bản thân mình đạt lấy điểm số cao nhất. Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 8 học kì 1

ĐỀ THI CUỐI KÌ 1 LỚP 8 NĂM 2019 - 2020 MÔN TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁN

I. LISTENING: Listen khổng lồ the passage and give short answers to lớn the following questions. (2.5 pts)

1. Who is Peter?.......................................................................

2. How old is he?.......................................................................

3. Where does he live?.........................................................................

4. What does he like doing in his miễn phí time?......................................................................

5. What is he going to bởi vì next summer?.....................................................................

II. READING: Read the passage and choose the most appropriate answer A, B, C or D. (2.5 pts)

How nam has improved his English

In the first year of lower secondary school, I had some difficulties in learning English. My English pronunciation was really bad và my English grammar was worse. I did not know how to lớn improve them. I didn’t want my father & mother to lớn know about this. One afternoon after the lesson, my teacher of English told me khổng lồ wait for her outside the classroom. She took me khổng lồ the school library và showed me cassettes of pronunciation drills kept in a glass bookcase. She also told me how to use an English - English dictionary khổng lồ improve my English grammar. “Now I think you know what you should do”, said she. I made much progress and only one year later, I won the first prize in the English Speaking Contest held for secondary school students in my hometown.

1. What difficulties did phái mạnh have in learning English in the first year?

A. The pronunciation

B. The grammar

C. Both pronunciation và grammar

D. The way of improving his pronunciation

2. Who wanted to meet him one afternoon after the lesson?

A. His teacher

B. One of his friends

C. His father

D. His mother

3. Where did Nam & his teacher go after that?

A. To the town library

B. To the school library

C. To lớn the teachers’ room

D. To lớn his house

4. What did the teacher show him then?

A. A glass bookcase

B. An English-English dictionary

C. An English Grammar book

D. Cassettes of pronunciation drills

5. What did he win in the English Speaking Contest one year later?

A. The first prize

B. The second prize

C. The third prize

D. The fourth prize

Đáp án: 1 - C; 2 - A; 3 - B; 4 - D; 5 - A

III. LANGUAGE FOCUS

Circle the best option A, B, C or D lớn complete each of the following sentences. (2.5 pts)

1. I often play soccer _______ Sunday afternoon.

A. In

B. At

C. On

D. For

2. We should wait here _______ our teacher comes back.

A. Before

B. Until

C. After

D. During

3. Mr. Brown is the same age ________ Mrs. Brown.

A. As

B. Like

C. From

D. With

4. The little boy is not _________ lớn lift the suitcase.

A. Enough strong

B. Strong enough

C. Too strong

D. So strong

5. My father was good at swimming. He used to lớn ______ swimming in summer.

A. Go

B. Goes

C. Went

D. Going

6. Kate hates ______ to classical music.

A. Listens

B. Listened

C. Listen

D. Listening

7. Hung is ______ student in my class.

A. Good

B. Better

C. The best

D. A best

8. Ho bỏ ra Minh đô thị is larger và ______ beautiful than Hanoi.

A. More

B. As

C. Most

D. The most

9. Mr. Smith likes _______ to music in his không lấy phí time.

A. Listens

B. Listened

C. Listen

D. Listening

10. They built this house _______1990.

A. From

B. In

C. At

D. For

Đáp án: 1 - C; 2 - B; 3 - A; 4 - B; 5 - A; 6 - D; 7 - C; 8 - A; 9 - D; 10 - B

IV. WRITING

Write a passage using the following sets of words & phrases. You can make all the necessary changes và additions. (2.5 pts)

1. Lan/ like/ learn English

......................................................................................

2. She/ begin/ learn/ this language/ 2003

....................................................................................

3. She/ always/ want/ improve her English

.....................................................................................

4. Last week/ she/ buy/ English-Vietnamese dictionary

.......................................................................................

5. She/ often/ use/ it/ for reading

........................................................................................

Đáp án:

1 - Lan likes learning English.

2 - She has begun learning this language since 2003.

3 - She always wants khổng lồ improve her English.

4 - Last week, she bought an English - Vietnamese dictionary.

Xem thêm: At Present Là Dấu Hiệu Của Thì Nào, At The Moment Thì Gì

5 - She often uses it for reading.

⇒ File cài đề thi học tập kì I môn tiếng Anh lớp 8 có lời giải chi tiết:

Trên phía trên là toàn thể nội dung đề thi học tập kì 1 môn tiếng Anh lớp 8 bao gồm đáp án. Chúc các bạn đạt lấy điểm số cao vào kì thi sắp tới tới!