Bạn đang xem: Đề cương ôn tập toán 9 chương 2

8 trang
*
haiha338
*
*
108
*
0Download

Chương II (Kiểm tra ngày tiết 29 )A. Phần trắc nghiệm bài xích 1-2Câu 1NB) y là hàm s ố hàng đầu khi và chỉ khi :*A. Y = ax + b cùng với a,b R và a 0 B.y = ax + b với a,b R với b khác 0C. Y = ax + b cùng với a,b R với a, b 0 D. Y = ax + b với a ,b R Câu 2NB) Hàm số nào là hàm số bậc nhất*A. Y = ( x- 1) B. Y = + 1C. Y = D.y = Câu 3TH) đến y = f(x) = x – 1 thì f(3) của hàm là *A. 1B. 2 C. 4 D. 8 Câu 4TH) đến hàm y = f(x) = x + thì f(2) của hàm là *A. B. 2/5 C. 4 D. 3/2Câu 5TH) mang đến y = f(x) = x – 1 thì f() của hàm là *A. -B. 2 C. 4 D. Câu 6TH) mang đến hàm y = f(x) = x + thì f (- ) của hàm là *A. .B. C. 4D. 3/2Câu 7NB) Hàm số nào là hàm số bậc nh ất*A. Y = 3 ( x - 1) B. Y = 2 x2 + 1C. Y = D.y = Câu 8NB) H àm số làm sao là hàm số bậc nh ất*A. Y = - ( x - 1) B. Y = 2 x2 C. Y = D.y = Câu 9TH) Hàm y = (m-1)x +3 đồng vươn lên là nếu m= ? * A. 2B. –2 C. 1D. -1Câu 10 TH) Hàm y = (m - 2) x +3 đồng vươn lên là nếu m = ? * A. 3B. –3 C. 2 D. –2 Câu 11TH) Hàm y = (1- m )x - 3 đồng trở nên nếu m = ? * A. -2B. 2 C. 1D. 3Câu 12 TH) Hàm y = (m-1)x +3 ngh ịch trở thành nếu m = ? * A. – 2 B. 2 C. 1D. 3Câu 13 TH) Hàm y = (m + 1)x - 3 ngh ịch biến nếu m = ? * A. -2B. 2 C. 1D. -1Câu 14TH )Hàm y = (1 – m ) x +3 ngh ịch biến nếu m = ?* A. 2 B. –2 C. -1D. –3 Câu 15NB) trong các hàm số sau hàm số như thế nào đồng vươn lên là *A.y = 5x - 1 B. Y = -5x + 3C. Y = x - 1 D. Y = 2- x Câu 16 NB) trong số hàm số sau hàm số nào đồng đổi thay *A.y = (x – 1) - B. Y = -x + 3C. Y = x + 1 D. Y = 2- x Câu 17NB) trong số hàm số sau hàm số như thế nào đồng biến *A.y = x - 1 B. Y = -2x + 3C. Y = x + 1 D. Y = 1 - x Câu 18NB) trong số hàm số sau hàm số như thế nào nghịch biến đổi *A. Y = 1 - 5x B. Y = 2x + 3C. Y = + x D. Y = 2 + x Câu 19NB) trong c ác h àm s ố sau h àm s ố như thế nào ngh ịch bi ến *A .y = (1- x ) - B. Y = 2x + 3 C. Y = + x D. Y = x - 5 Câu 20NB) trong các hàm số sau hàm số như thế nào ngh ịch bi ến *A .y = 5 (1- x ) + B. Y = 2x - 5 C. Y = + 2x D. Y = x - 5 B ài 3Câu 1TH) Điểm thuộc đồ dùng thị hàm y = 2x + 3 là *A. (1;5)B.(2;- 3) C.(-1; 3 ) D. (-2;-3 )Câu 2TH) Điểm thuộc đồ thị hàm y = x – 3 là *A.(- 1;-4 )B.(2;1 ) C.(1; -3 ) D. (-2;-3 )Câu 3TH) Điểm thuộc đồ thị hàm y = x – 3 là *A. (0;-3 )B.(0 ;3)C.(1; -7 ) D. (-1;7 )Câu 4TH) Điểm thuộc đồ thị hàm y = x + 1 là *A. (2 ; 2)B.(1;3) C.(-1; 3 )D. (-2;-1 )Câu 5 TH) Điểm thuộc thứ thị hàm y = 2x + 2 là *A. (-2 ;-2 )B.(-2;2 ) C.(-1; 3 ) D. (-1;-3 )Câu 6VD) mang lại h àm y = a x + 2 Khi trang bị thị đi qua A(1;3) thì a = ? *A.1B. 5C. –1D. –5 Câu 7VD) cho h àm y = a x + 2 Khi trang bị thị đi qua A(-1;-2 ) thì a = ? *A. B. –4 C. D. – Câu 8VD ) mang lại h àm y = a x - 2 Khi thiết bị thị trải qua A(1;3) thì a = ? *A.5 B. -5 C. 1 D. –1 Câu 9VD ) cho h àm y = 2x + b Khi thứ thị trải qua A(1;3) thì b = ? *A.1B. 5 C. –1 D. –5 Câu 10 VD) mang đến hàm y = 2x - b Khi thiết bị thị đi qua A(-1;2) thì b = ? *A.4 B. -4 C. –5 D. 3 B ài 4 Câu 1TH) trong các đường thẳng sau mặt đường nào cắt đường y = - 3x+ 2*A. Y = 2 + 3xB. Y = - 3x – 2C. Y = 2 – 3xD. Y = - 3xCâu 2TH) trong số đường trực tiếp sau đ ường n ào tuy vậy song con đường y = -3x + 2*A. Y = 2 - 3xB. Y = 3x – 2C. Y = - 2 + 3xD. Y = + 3xCâu 3TH) trong số đường thẳng sau mặt đường nào giảm đường y = x + 2*A. Y = 2 + 3xB. Y = x – 2C. Y = 2 + xD. Y = + xCâu 4VD) Đồ thị của y = ax+ b trải qua M(1;1) và tuy nhiên song cùng với y = 1 – 2x lúc a và b là: *A.(-2;3) B. (1;2)C. ( 2;1) D. ( 1;3)Câu 5 VD) Đồ thị của y = ax+b trải qua M(1;1) và tuy nhiên song cùng với y = 1 + 2x lúc a cùng b là: *A.(2;-1) B. (1;2)C. ( -2;1) D. ( 1;3)Câu 6 VD) Đồ thị của y = ax + b trải qua M(-1;1) và tuy vậy song cùng với y = 1 – 2x khi a cùng b là: *A.(-2;-1) B. (1;2)C. ( -2; 1) D. ( -1;3)Câu 7 VD) Đồ thị của y = ax+ b trải qua M(1;-1) và tuy vậy song cùng với y = 1 – 2x khi a và b là: *A.(-2;1) B. (1;2)C. ( -2;-1) D. ( -2 ;3)Câu 8VDC) Đường thẳng y = ax+ b đi qua M(0;-1) cùng vuông góc với y = x +2 tất cả a với b là *A.(-1;-1)B.(1;-1)C.(2;-1)D.( -2;-1) Câu 9VDC) Đường trực tiếp y = ax+ b đi qua M(0;-1) với vuông góc với y = - x +2 gồm a v à b là *A.(1;-1)B.(-1;-1)C.(2;-1)D.( -2;-1) Câu 10VDC) Đường thẳng y = ax+ b đi qua (0;-1) cùng vuông góc cùng với y = 3 x +2 tất cả a v à b là *A.(;-1)B.(1;-1)C.(2;-1)D.( -2;-1) B ài 5 Câu 1VD) thông số góc của 3x +2y = 5 là *A. B.3 C.2 D. 5Câu 2VD) hệ số góc của x +2y = 5 là *A.B.1 C.2D. 5Câu 3VD) thông số góc của 3x + y = 5 là *A.-3 B.3 C.1D. 5Câu 4 VD) thông số góc của 2x +3y = một là *A.B.3C.2D. 1Câu 5VDC) ví như y = 2x – 3 chế tạo ra với 0x một góc thì *A. Tg = 2B. Tg= - 2C. Tg = -3/2D. Tg = -2/3Câu 6 VDC) trường hợp y = 3x – 2 chế tạo ra với 0x một góc thì *A. Tg = 3B. Tg= 2C. Tg = -3/2D. Tg = -2/3Câu 7 VDC) nếu như y = x – 3 tạo thành với 0x một góc thì *A. Tg = 1B. Tg= -3C. Tg = -1D. Tg = 3Câu 8 VDC) trường hợp y = - 2x +1 chế tạo với 0x một góc thì *A. Tg = 2 B. Tg= -2C. Tg = -1/2D. Tg = 1Câu 9VDC) nếu như y = x + 2 tạo nên với 0x một góc thì *A. Tg = B. Tg= 2C. Tg = -1/2D. Tg = -2Câu 10VDC) trường hợp y = x – 3 tạo ra với 0x một góc thì *A. Tg = B. Tg= 2C. Tg = -3/2D. Tg = -2/3B. Phần trường đoản cú luậnB ài 4 Câu 1TH) với mức giá trị nào của m thì thứ thị hàm y = 2x + m + 3 v à y = 3x – m + 5 giảm nhau trên một điểm bên trên trục tung ? Tính toạ độ giao điểm Câu 2TH ) với giá trị nào của m thì thiết bị thị hàm y = 2x - m + 3 v à y = 3x + m + 5 cắt nhau tại một điểm trên trục tung ? Tính toạ độ giao điểm Câu 3TH ) với cái giá trị nào của m thì vật thị hàm y = - 2x + 3m v à y = 3x – m + 1 giảm nhau trên một điểm bên trên trục tung ? Tính toạ độ giao điểm Câu 4TH) tìm k nhằm hàm y = (k+1)x + 3 v à y = (3-2k) x +1 bao gồm đồ thị là hai tuyến đường thẳng song song nhau ? Vẽ vật thị theo k kiếm được Câu 5TH) kiếm tìm k nhằm hàm y = ( k+2 )x + 3 v à y = (5 - 2k) x +1 gồm đồ thị là hai đường thẳng tuy vậy song nhau ? Vẽ đồ gia dụng thị theo k kiếm được Câu 6TH) tra cứu k nhằm hàm y = (3k+1)x + 3 v à y = (3- k) x +1 gồm đồ thị là hai tuyến phố thẳng song song nhau ? Vẽ thứ thị theo k tìm được Câu 7TH) tìm k để hàm y = (2k +3)x + 3 v à y = (1 - 2k) x +1 tất cả đồ thị là hai tuyến phố thẳng tuy vậy song nhau ? Vẽ thứ thị theo k tìm kiếm được Đáp ánCâu 1) tại giao điểm thì b = b’ đề xuất ta bao gồm m + 3 = -m + 5 2m = 2 => m = 1Vì hai tuyến phố thẳng giảm nhau trên một điểm bên trên trục tung phải x = 0 => y = b = m + 3 = 4. Toạ độ giao điểm là (0;4)Câu 2) tại giao điểm thì b = b’ đề nghị ta tất cả - m + 3 = m + 5 2m = 2 => m = 1Vì hai tuyến phố thẳng giảm nhau trên một điểm bên trên trục tung bắt buộc x = 0 => y = b = - m + 3 = 2. Toạ độ giao điểm là (0;2)Câu 3) tại giao điểm thì b = b’ cần ta có 3m = -m + 1 4m = 1 => m = 1/4Vì hai tuyến phố thẳng giảm nhau tại một điểm trên trục tung đề nghị x = 0 => y = b = - m + 1 = 3/4. Toạ độ giao điểm là (0;3/4)Câu 4) hai đường thẳng song song nhau thì a = a’ k + 1 = 3 – 2k => 3k = 2 => k = 2/3 (Đồ thị tựvẽ) Câu 5) hai đường thẳng tuy nhiên song nhau thì a = a’ k + 2 = 5 – 2k => 3k = 3 => k = 1 (Đồ thị tựvẽ) Câu 6) hai tuyến đường thẳng tuy vậy song nhau thì a = a’ 3k + 1 = 3 – k => 4k = 2 => k = 1/2 (Đồ thị tựvẽ) Câu 7) hai tuyến đường thẳng tuy nhiên song nhau thì a = a’2k + 3 = 1– 2k =>4k = -2 =>k =-1/2(Đồ thị từ vẽ) B ài 5 Câu 8TH) Viết phương trình mặt đường thẳng tuy vậy song v ới y = 2 x + 1 và trải qua A (2;1). Vẽ đồ gia dụng thị đường thẳng tìm đượcCâu 9TH) Viết phương trình con đường thẳng tuy nhiên song v ới y = x - 1 và trải qua A (-1;2). Vẽ đ ồ thị đường thẳng tìm kiếm đượcCâu 10TH) Viết phương trình đ ường thẳng song song với y = 3x - 1 và trải qua A (1;-2). Vẽ thiết bị thị con đường thẳng kiếm tìm đượcCâu 11TH) Vẽ thứ thị của nhị hàm y = 2x –1 v à y = x –3 trên và một hệ trục. điện thoại tư vấn giao điểm hai thứ thị là A , tính toạ độ của giao đặc điểm này Câu 12TH) Vẽ vật thị của nhì hàm y = 2x –1 v à y = x + 3 trên cùng một hệ trục. điện thoại tư vấn giao điểm hai đồ thị là A , tính toạ độ của giao đặc điểm này Câu 13TH) Vẽ đồ thị của nhị hàm y = 2x + 1 v à y = 3x – 2 trên và một hệ trục. Gọi giao điểm hai đồ thị là A , tính toạ độ của giao điểm đó Câu 14TH) Vẽ thiết bị thị của hai hàm y = x – 1 v à y = 2x –3 trên và một hệ trục. Call giao điểm hai đồ vật thị là A , tính toạ độ của giao điểm đó Câu 15TH) Vẽ đồ thị của nhì hàm y = 3 x +2 v à y = x – 2 trên cùng một hệ trục. Gọi giao điểm hai vật thị là A , tính toạ độ của giao điểm đó Đáp ánCâu 8) Phương trình con đường thẳng tất cả dạng y = ax + b // cùng với y = 2x +1 đề nghị a = a’ = 2. Đồ thị đi qua điểm A(2;1) yêu cầu 1 = 2 .2 + b => b = -3. Vậy phương trình đề xuất tìm là y = 2x -3Câu 9) Phương trình con đường thẳng tất cả dạng y = ax + b // cùng với y = x -1 bắt buộc a = a’ = 1. Đồ thị trải qua điểm A(-1;2) phải 2 = 1 .(-1) + b => b = 3. Vậy phương trình nên tìm là y = x +3Câu 10) Phương trình con đường thẳng tất cả dạng y = ax + b // với y = 3x - 1 đề xuất a = a’ = 3. Đồ thị trải qua điểm A(1;-2) buộc phải -2 = 3 .(-2) + b => b = 4. Vậy phương trình đề nghị tìm là y = 3x + 4Câu 11) - Đồ thị tự vẽ tại giao điểm A của hai thiết bị thị ta gồm 2x – 1 = x – 3 x = -2 => y = x –3 = 2 –3 = -1.Vậy A( -2;-1)Câu 12) - Đồ thị trường đoản cú vẽ trên giao điểm A của hai trang bị thị ta gồm 2x – 1 = x - 2 x = -1 => y = x - 2 = -1 - 2 = -3.Vậy A(-1;-3)Câu 13) - Đồ thị tự vẽ tại giao điểm A của hai đồ dùng thị ta bao gồm 2x +1 = 3x + 2 x = -1 => y = 3x+2 =3.(-1)+ 2 = -1.Vậy A(-1;-1)Câu 14) - Đồ thị từ bỏ vẽ trên giao điểm A của hai vật dụng thị ta bao gồm x - 1 = 2x -3 x = 2 => y = x –1 = 2 –1 = 1.Vậy A(2;1)Câu 15) - Đồ thị từ bỏ vẽ tại giao điểm A của hai đồ dùng thị ta bao gồm 3x +1 = x – 1 x = -1 => y = x –1 = -1 –1 = -2.Vậy A( -1; -2)Bài 3Câu 16VDC) Vẽ trang bị thị của nhì hàm y = 3 – 2x . Gọi giao điểm của đồ vật thị cùng với trục tung là A cùng với trục hoành là B. Tính độ lớn những góc OAB và góc OBACâu 17VDC) Vẽ thứ thị của hai hàm y = x + 1 . Hotline giao điểm của thiết bị thị với trục tung là A cùng với trục hoành là B. Tính độ lớn những góc OAB cùng góc OBACâu 18VDC) Vẽ đồ vật thị của hai hàm y = – 2 x . điện thoại tư vấn giao điểm của vật dụng thị với trục tung là A với trục hoành là B. Tính độ lớn những góc OAB với góc OBACâu 19VDC) Vẽ vật dụng thị của nhị hàm y = 3 – x . Hotline giao điểm của vật thị cùng với trục tung là A cùng với trục hoành là B. Tính độ lớn các góc OAB với góc OBACâu 20VDC) Vẽ đồ gia dụng thị của hàm y = -2x + 3 . điện thoại tư vấn giao điểm của vật dụng thị cùng với trục tung là A cùng với trục hoành là B. Tính độ lớn các góc OAB và góc OBACâu 21VDC) Vẽ thiết bị thị của hàm y = x - 3 . Hotline giao điểm của vật thị cùng với trục tung là A với trục hoành là B. Tính độ lớn các góc OAB với góc OBACâu 22VDC) Vẽ đồ dùng thị của hàm y = - x + 3 . điện thoại tư vấn giao điểm của vật dụng thị với trục tung là A với trục hoành là B. Tính độ lớn các góc OAB cùng góc OBAĐáp ánCâu 16) - Đồ thị trường đoản cú vẽXét tam giác OAB vuông tại O gồm TgABO = = => Góc ABO = 63026’Ta tất cả gócABO + góc BAO = 900 => GócBAO = 900 – 63026’ = 26034’Câu 17) - Đồ thị trường đoản cú vẽ Xét tam giác OAB vuông tại O tất cả TgABO = = => Góc ABO = 26034’Ta có gócABO + góc BAO = 900 => G ócBAO = 900 – 26034’= 63026’Câu 18) - Đồ thị trường đoản cú vẽ Xét tam giác OAB vuông trên O tất cả TgABO = = => Góc ABO = 63026’Ta bao gồm gócABO + góc BAO = 900 => GócBAO = 900 – 63026’=26034Câu 19) - Đồ thị từ vẽ Xét tam giác OAB vuông tại O gồm TgABO = = => Góc ABO = 26034’Ta có gócABO + góc BAO = 900 => GócBAO = 900 –26034’= 63026’Câu 20) - Đồ thị tự vẽ Xét tam giác OAB vuông trên O tất cả TgABO = = => Góc ABO = 63026’Ta tất cả gócABO + góc BAO = 900 => GócBAO = 900 – 63026’=’26034Câu 21) - Đồ thị từ bỏ vẽ Xét tam giác OAB vuông tại O gồm TgABO = = => Góc ABO = 450Ta có gócABO + góc BAO = 900 => GócBAO = 900 – 450= 450Câu 22) - Đồ thị từ bỏ vẽ Xét tam giác OAB vuông tại O gồm TgABO = = => Góc ABO = 26034’Ta gồm gócABO + góc BAO = 900 => G ócBAO = 900 – 26034’= 63026’Ôn tập chươngCâu 23 VDT) cho hàm y = ( m+3 )x –1 . Kiếm tìm m chứa đồ thị hàm tuy vậy song cùng với y = 2x + 1 và vẽ đồ vật thị nhì hàm theo m tra cứu đượcCâu 24VDT) cho hàm y = ( m+1)x +1 . Tìm kiếm m đựng đồ thị hàm tuy vậy song cùng với y = 2x - 1 cùng vẽ vật thị nhị hàm theo m search đượcCâu 25VDT) đến hàm y = ( m- 1)x –1. Tra cứu m để đồ thị hàm song song với y = 2x + 1 và vẽ thiết bị thị hai hàm theo m kiếm tìm đượcCâu 26VDT) cho hàm y = ( m+1)x – 2 . Tra cứu m chứa đồ thị hàm song song với y = 3x - 1 và vẽ thiết bị thị hai hàm theo m tra cứu đượcCâu 27VDT) mang đến hàm y = ( m- 1)x –3 . Search m để đồ thị hàm tuy nhiên song với y = - 2x + 1 và vẽ đồ dùng thị nhì hàm theo m tìm kiếm đượcCâu 28VDT) mang đến hàm y = ( 2m+1)x –1 . Search m chứa đồ thị hàm song song với y = 3x + 1 với vẽ đồ vật thị nhì hàm theo m tìm đượcCâu 29VDT) đến hàm y = (2m - 1)x –1 .

Xem thêm: Khoảng Cách Từ Mặt Phẳng Đến Mặt Phẳng, Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Phẳng Trong Không Gian

Tìm kiếm m để đồ thị hàm tuy nhiên song cùng với y = x + 1 và vẽ trang bị thị theo m tìm kiếm đượcCâu 30VDT) mang lại hàm y = ( 2m+3)x –1 . Tìm kiếm m để đồ thị hàm song song với y = x + 1 và vẽ trang bị thị hai hàm theo m tìm kiếm đượcĐáp ánCâu 23) Đồ thị y = (m+3)x – 1 // v ới y = 2x +1 đề nghị m+3 = 2 => m = -1 Vậy hàm xác định y = 2x -1Đồ thị từ bỏ vẽCâu 24 Đồ thị y = (m+1)x +1 // v ới y = 2x -1 buộc phải m+1 = 2 => m = 1 Vậy hàm xác minh y = 2x +1Đồ thị trường đoản cú vẽCâu 25) Đồ thị y = (m-1)x – 1 // v ới y = 2x +1 đề xuất m- 1 = 2 => m = 3 Vậy hàm khẳng định y = 2x -1Đồ thị từ vẽCâu 26) Đồ thị y = (m+1) x – 2 // v ới y = 3x - 1 nên m+1 = 3 => m = 2 Vậy hàm xác minh y = 3x -2Đồ thị từ vẽCâu 27) Đồ thị y = (m- 1)x – 3 // v ới y = -2x +1 đề nghị m- 1 = -2 => m = -1 Vậy hàm khẳng định y = - 2x -3Đồ thị từ bỏ vẽCâu 28) Đồ thị y = (2m+1)x – 1 // với y = 3x +1 yêu cầu 2m+1 = 3 => m = 1 Vậy hàm xác định y = 2x -1Đồ thị trường đoản cú vẽCâu 29) Đồ thị y = (2m-1)x – 1 // v ới y = x +1 bắt buộc 2m- 3 = 1 => m = 50% Vậy hàm xác định y = 2x -1Đồ thị từ vẽCâu 30) Đồ thị y = (2m+3)x – 1 // v ới y = x +1 đề xuất 2m+3 = 1 => m = -1 Vậy hàm xác minh y = x -1Đồ thị từ vẽ
Tài liệu gắn kèm: