Đề cương cứng ôn thi học tập kì 1 môn chất hóa học lớp 11 năm 2021 - 2022 là tài liệu cực kì hữu ích giới hạn các kiến thức trọng tâm, cấu trúc đề thi và một số dạng bài bác tập trắc nghiệm kèm theo.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập học kì 1 môn hóa học lớp 11 năm 2020

Đề cưng cửng ôn tập cuối kì 1 Hóa 11 là tư liệu vô cùng đặc trưng giúp cho các bạn học sinh nhanh lẹ hệ thống được kiến thức, có tác dụng quen với các dạng bài tập nhằm đạt được hiệu quả cao trong kì thi học kì 1. Đề cương cứng ôn thi HK1 Hóa 11 được soạn rất đưa ra tiết, ví dụ với gần như dạng bài, triết lý và cấu trúc đề thi được trình diễn một cách khoa học. Từ đó chúng ta dễ dàng tổng thích hợp lại con kiến thức, luyện giải đề. Vậy sau đó là nội dung cụ thể đề cương, mời các bạn cùng theo dõi và quan sát và tải tại đây.


Đề cương cứng ôn thi học kì 1 môn chất hóa học lớp 11


I. Kỹ năng trọng tâm thi học tập kì 1 Hóa 11

1. Sự điện li

- Viết phương trình điện li.

- tư tưởng axit, bazơ, lưỡng tính, muối cùng sự thủy phân của muối. Rước ví dụ và lý giải .

- Giải những bài tập về pH.

- Viết phương trình ion rút gọn với giải những bài tập liên quan.

2. Nhóm nitơ và nhóm cacbon

- những phương trình làm phản ứng nêu tính chất, cách điều chế và mối quan hệ giữa các đơn chất, hợp chất đặc trưng của nitơ, phopho, cacbon, silic.

- những dạng bài tập trong SGK, sách bài tập cùng đề thi thpt Quốc Gia.

II. Kết cấu đề kiểm tra học kì 1 Hóa 11

1, Trắc nghiệm: 7 điểm bao gồm 21 câu (kiến thức cơ bạn dạng trong những chương: sự năng lượng điện li, team nitơ – cacbon, đại cưng cửng hữu cơ)

2, trường đoản cú luận: 3 điểm gồm 2 câu (sơ trang bị phản ứng và bài bác tập tổng hợp về HNO3 và việc về cacbon)

III. Bài bác tập thi học tập kì 1 lớp 11 môn Hóa

1. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Dẫn khoan thai V lít khí NH3 (đktc,) vào lượng dư dung dịch AlCl3 đến khi phản ứng trọn vẹn thu được 3,9g kết tủa. Quý giá của V?


A.2,8 lít

B.2,24 lít

C.3,36 lít

D.1,792 lít

Câu 2: Số lão hóa của Nitơ trong các chất: NO, NO2, HNO3, NH3 là:

A.+2,+4,+5,-3

B.+1,+2,+5,-3

C.+1,+4,+5,-3

D.+2,+4,+5,+3

Câu 3: mang đến hai dung dịch: hỗn hợp A đựng H2SO4 0,1M và HCl 0,2M cùng dung dịch B đựng NaOH 0,2M với KOH 0,3M. Trộn 100ml hỗn hợp A cùng với V ml hỗn hợp B thu được dung dịch C có pH=7. Tính quý giá V

A.60ml

B.120ml

C.100ml

D.80ml

Câu 4: hàng nào sau đây chỉ gồm những chất điện li mạnh

A.HNO2, Cu(NO3)2, H3PO4

B.KCl, CH3COONa, HF

C.H2SO4, KNO3, NaHCO3

D.HNO3, CuSO4, H2S

Câu 5: đến dãy các chất: NaOH, Sn(OH)2, Pb(OH)2, Al(OH)3, Cr(OH)3. Số hóa học trong dãy có đặc thù lưỡng tính là:

A.1

B.2

C.4

D.3

Câu 6: Dung dịch tất cả pH > 7, tác dụng với hỗn hợp K2SO4 tạo thành kết tủa

A.BaCl

B. NaOH

C.Ba(OH)2

D.H2SO4

Câu 7: Phương trình ion rút gọn: Ba2+ + SO42- BaSO4 biểu diễn thực chất của phản nghịch ứng

A.Ba(OH)2+2HNO3 Ba(NO3)2+2H2O

B.Ba(OH)2+H2SO4 BaSO4+2H2O

C.Ba(OH)2+CuSO4 BaSO4+Cu(OH)2

D.Ba(OH)2+Na2SO4 BaSO4+2NaOH

Câu 8: Để nhận ra khí amoniac ta dùng….., hiện tại tượng……

A.Giấy quỳ tím ẩm, chuyển sang màu sắc đỏ

B.Giấy quỳ tím, gửi sang color đỏ

C.Giấy quỳ tím, chuyển sang màu sắc xanh

D.Giấy quỳ tím ẩm, đưa sang color xanh

Câu 9: mang lại dung dịch Ba(OH)2 0,0005M, pH của dung dịch có giá trị là


A.12

B.11,7

C.3,3

D. 10,7

Câu 10: Phương trình điện li nào đúng?

A.AlCl3 Al3+ + 3Cl2-

B.CaCl2 Ca2+ + 2Cl-

C.Al2(SO4)3 2Al3+ + 3SO42-

D.Ca(OH)2 Ca2+ + 2OH-

Câu 11: tổ hợp hết 4,59g Al bằng dung dịch HNO3 dư thu được hỗn hợp khí NO với N2O tất cả tỉ khối hơi đối với H2 bởi 16,75 (không còn sp khử nào khác). Thể tích NO cùng N2O (dktc) thu được lần lượt là

A. 2,24 lít cùng 6,72 lít

B. 2,016 lít và 0,672 lít

C. 0,672 lít với 2,016 lít

D. 1,972 lít và 0,448 lít

Câu 12: cho những nhận xét sau:

(a) Nitơ là chất khí, màu trắng, tan ít trong nước

b) Nitơ chiếm khoảng tầm 80% thể tích không khí

(c) Nitơ lỏng dùng để bảo quản máu

(d) Amoniac là hóa học khí không màu, hương thơm khai

(e) hỗn hợp amoniac có môi trường xung quanh bazơ yếu

(f) Amoniac tính oxi hóa và tính khử.

Số dìm xét đúng là

A.5

B.3

C.4

D.6

Câu 13: mang đến 1,35g các thành phần hỗn hợp Cu, Mg, Al công dụng với dung dịch HNO3 nhận được 1,12 lít (dktc) các thành phần hỗn hợp khí NO với NO2 gồm tỉ khối so với H2 bằng 20. Tổng trọng lượng muối nitrat có mặt là

A. 66,75g

B. 33,35g

C. 6,775g

D. 3,335g

Câu 14: đặc điểm hóa học của N2 là:

A.Lưỡng tính

B.Tính khử cùng tính bazơ yếu

C.Tính oxi hóa với tính axit

D.Tính khử cùng tính oxi hóa

Câu 15: Các tính chất hóa học của HNO3 là:

A. Tính axit mạnh, tính oxi hóa bạo phổi và tính khử mạnh

B. Tính axit mạnh, tính oxi hóa khỏe mạnh và bị phân hủy

C. Tính thoái hóa mạnh, tính axit mạnh mẽ và tính bazơ mạnh

D. Tính thoái hóa mạnh, tính axit yếu cùng bị phân hủy

Câu 16: chất nào sau đây không phân li thành ion khi tan trong nước

A. HNO3

B.Ca(OH)2

C.C2H5OH

D.MgCl2

Câu 17: hỗn hợp A chứa 0,2 mol SO42-; 0,3 mol Cl-; 0,1 mol Mg2+ với x mol K+. Cô cạn hỗn hợp thu được trọng lượng muối khan là:


A. 36,15g

B. 57,15g

C.32,25g

D.51,75g

Câu 19: Trong phản bội ứng tổng thích hợp ammoniac: N2(k) + 3H2(k) 2NH3(k); H 2O. Phản bội ứng chất hóa học nào tiếp sau đây có thuộc phương trình ion rút gọn với phản bội ứng trên?

A. 2KOH + FeCl2→ Fe(OH)2+ 2KCl

B. NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O

C. NaOH + NH4Cl → NaCl + NH3 + H2O

D. KOH + HNO3 → KNO3 + H2O

Câu 21:Dãy gồm những ion hoàn toàn có thể cùng tồn tại trong một dung dịch là:

A. NH4+, NO3-, HCO3-, OH-

B. K+, H+, SO42-, OH-

C. Na+, NH4+, H+,CO32-

D. Ca2+, Fe2+, NO3-, Cl-

Câu 22. Cho các dung dịch sau: (1) hỗn hợp NaOH, (2) hỗn hợp HCl, (3) dung dịch NaCl, (4) hỗn hợp NaNO3, (5) dung dịch CH3COOH. Có bao nhiêu dung dịch gồm pH >7?

A. 1.

B.2.

C.3.

D. 4.

Câu 23: Tính hóa học vật lý nào tiếp sau đây không phù phù hợp với N2 ở đk thường?

A. Chất khí.

B. Khối lượng nhẹ hơn không khí.

C. Tan nhiều trongnước.

D. Không màu.

Câu 24. Thành phần chủ yếu của supephotphat kép là

A. Ca(H2PO4)2.

B. Ca(H2PO4)2;CaSO4.

C. Ca3(PO4)2.

D. CaHPO4.

Câu 25: Công sản phẩm c phân tử của amoniac là

A. HNO3.

B.CH4.

C.NH4Cl.

D. NH3.

Câu 26. Nguyê n tử nitơ (7N) có cấu hình electron là

A. 1s22s22p2.

B.1s22s22p3.

C.1s22s22p4.

D. 1s22s22p5.

Câu 27. Ở điều kiện thường N2 tương đối trơ về mặt chất hóa học là do

A. Có link ba trongphântử.

B. Tất cả số oxi hóa bằng 0.

C. Tất cả 5 electron làm việc lớpngoàicùng.

D. N2 là chất khí.

Câu 28. Nhúng giấy quỳ tím vào bình đựng dd NH3, giấy quỳ tím sẽ đưa sang màu

A. Xanh.

B.đỏ.

C. Vàng.

D. Hồng.

Câu 29: Khi nhiệ t phân muối bột AgNO3 thu được thành phầm gồm:

A. Ag;NO;O2.

B. Ag2O; NO; O2.

C. Ag2O; NO2; O2.

D. Ag; NO2; O2.

Câu 30: Cho phả n ứng sau: 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O. Trong phản bội ứng trên, HNO3 nhập vai trò là

A. Chất khử vàmôitrường.

B. Chất oxi hóa.

C. Axit.

D. Chất oxi hóa cùng môitrường.

Câu 32. Thành phần bao gồm của chất thủy tinh lỏng gồm

A. Na2SiO3vàK2SiO3.

B. Na2SiO3.KOH.


C. Na2CO3vàSiO2.

D. K2CO3 và SiO2.

Câu 33. Dẫn khí CO trải qua CuO nung nóng thu được thành phầm gồm

A. Cu vàCO2.

B. Cu và C.

C. Cu2O và

C. D. Cu cùng CO.

Câu 34. Cho làm phản ứng sau: 2NaOH + mê mẩn + H2O → Na2SiO3 + 2H2. Trong làm phản ứng trên

A. Ham mê đóng vai trò hóa học khử

B. Mê mẩn đóng vai trò hóa học oxi hóa.

C. Si là 1 trong những axit

D. Vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử.

Câu 35: Hấp thụ không còn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 300ml hỗn hợp NaOH độ đậm đặc 0,5M thu được hỗn hợp X. Thành phần hóa học tan trong dung dịch X là

A. NaHCO3.

B. Na2CO3.

C. Na2CO3và NaHCO3.

D. NaOH cùng Na2CO3.

Câu 36. Hòa tan hoàn toàn m (g) các thành phần hỗn hợp X tất cả CaCO3 với KHCO3 trong hỗn hợp HCl dư thu được 2,24 lít (ở đktc) khí CO2. Giá trị m là

A. 10 .

B.20.

C.8.

Xem thêm: Cửa Hàng Một Điểm Đến ( One Stop Service Là Gì, One Stop Service Là Gì

D. 12.

Câu 37. Khử 23,2 gam lếu láo hợp các oxit sắt bằng khí CO, thu được trăng tròn gam tất cả hổn hợp rắn. Thể tích khí teo (ở đktc) sẽ phản ứng là