- Chọn bài bác -Bài 1: khái niệm về biểu thức đại sốBài 2: giá trị của một biểu thức đại sốBài 3: Đơn thứcBài 4: Đơn thức đồng dạngBài 5: Đa thứcBài 6: Cộng, trừ đa thứcBài 7: Đa thức một biếnBài 8: Cộng, trừ đa thức một biếnBài 9: Nghiệm của nhiều thức một biếnÔn tập chương 4 - Phần Đại số

Xem cục bộ tài liệu Lớp 7: trên đây

Sách Giải Sách bài Tập Toán 7 bài xích 7: Đa thức một biến khiến cho bạn giải những bài tập trong sách bài bác tập toán, học xuất sắc toán 7 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện tài năng suy luận hợp lí và thích hợp logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống cùng vào các môn học tập khác:

Bài 34 trang 24 sách bài bác tập Toán 7 Tập 2: cho ví dụ một nhiều thức một biến chuyển mà:

a. Gồm hệ số tối đa bằng 10, thông số tự do bằng -1

b. Chỉ có tía hạng tử

Lời giải:

Có nhiều đáp số, chẳng hạn:

a) 10x5 + x – 1; 10x5 – x3 + x2 – 1

b) 4x5 – x4 + 2x3; x5 – x2 + x.

Bạn đang xem: Đa thức 1 biến

Bài 35 trang 24 sách bài bác tập Toán 7 Tập 2: Thu gọn các đa thức sau và thu xếp theo lũy thừa bớt của biến:

a. X5 – 3x2 + x4 – 1/2 x – x5 + 5x4 + x2 – 1

b. X – x9 + x2 – 5x3 + x6 – x + 3x9 + 2x6 – x3 + 7

Lời giải:

a. Ta có: x5 – 3x2 + x4 – 1/2 x – x5 + 5x4 + x2 – 1 = -2x2 + 6x4 – 1/2 x – 1

Sắp xếp: 6x4 – 2x2 – 50% x – 1

b. Ta có: x – x9 + x2 – 5x3 + x6 – x + 3x9 + 2x6 – x3 + 7

= 2x9 + x2 – 6x3 + 3x6 + 7

Sắp xếp: 2x9 + 3x6 – 6x3 + x2 + 7

Bài 36 trang 24 sách bài tập Toán 7 Tập 2: Thu gọn gàng và sắp tới xếp các số hạng của đa thức theo lũy quá tăng của biến. Tìm thông số cao nhất, hệ số tự do:

a. X7 – x4 + 2x3 – 3x4 – x2 + x7 – x + 5 – x3

b. 2x2 – 3x4 – 4x5 – một nửa x – x2 + 1

Lời giải:

a. Ta có: x7 – x4 + 2x3 – 3x4 – x2 + x7 – x + 5 – x3

= 2x7 – 4x4 + x3 – x + 5 – x2

Sắp xếp: 5 – x – x2 + x3 – 4x4 + 2x7

b. Ta có: 2x2 – 3x4 – 4x5 – một nửa x – x2 + 1 = -2x2 – 3x4 – 4x5 – 50% x + 1


Sắp xếp: 1 – một nửa x – 2x2 – 3x4 – 4x5

Hệ số tối đa là -4, thông số tự bởi vì là 1.

Bài 37 trang 25 sách bài tập Toán 7 Tập 2: Tính giá bán trị của các đa thức sau:

a. X2 + x4 + x6 + x8 + … + x100 trên x = -1

b. Ax2 + bx + c tại x = -1; x = 1 (a, b, c là hằng số)

Lời giải:

a. Nắm x = -1 cùng đa thức, ta có:

(-1)2 + (-1)4 + (-1)6 + … + (-1)100 =

*

Vậy cực hiếm đa thức bằng 50 tại x = -1.

b. * thế giá trị x = -1 vào nhiều thức, ta có:

a(-1)2 + b(-1) + c = a – b + c

Vậy giá trị đa thức bởi a – b + c tại x = -1

* nạm giá trị x = 1 vào đa thức, ta có:

a.12 + b.1 + c = a + b + c

Vậy cực hiếm đa thức bằng a + b + c tại x = 1.

Bài 7.1 trang 25 sách bài xích tập Toán 7 Tập 2: đến f(x)= x5 + 3x2 − 5x3 − x7 + x3 + 2x2 + x5 − 4x2 − x7;

g(x) = x4 + 4x3 − 5x8 − x7 + x3 + x2 − 2x7 + x4 – 4x2 − x8.

Thu gọn và sắp xếp các nhiều thức f(x) và g(x) theo luỹ thừa giảm của biến rồi tìm bậc của đa thức đó.

Lời giải:

f(x) = x5 + 3x2 − 5x3 − x7 + x3 + 2x2 + x5 − 4x2 − x7

⇒ f(x) =2x5 – 4x3 + x2

Đa thức bao gồm bậc là 5

g(x) = x4 + 4x3 – 5x8 – x7 + x3 + x2 – 2x7 + x4 – 4x2 – x8

⇒ g(x) = -6x8 – 3x7 + 2x4 + 5x3 – 3x2.

Xem thêm: Tắt Giọng Nói Khi Có Cuộc Gọi Đến Trên Iphone 7, Cách Bật Và Tắt Đọc Số Cuộc Gọi Trên Iphone

Đa thức có bậc là 8.

Bài 7.2 trang 25 sách bài xích tập Toán 7 Tập 2: quý giá của nhiều thức x + x3 + x5 + x7 + x9 + …… + x101 trên x = -1 là:

(A) -101;