*

Sau đây, thpt Đông Đô sẽ trình làng thêm về những công thức giúp giải những bài tập hoá trung học cơ sở, mời độc giả tham khảo.

Bạn đang xem: Công thức tính thể tích trong hóa học


1. Phương pháp hoá học là gì?

– phương pháp hoá học được sử dụng để biểu hiện thông tin về các nguyên tố có của hợp hóa học hoá học hoặc 1-1 chất hoá học. Ngoài ra, nó còn được sử dụng để diễn đạt phản ứng hoá học xảy ra như thế nào.

– với phân tử, nó là công thức phân từ, gồm ký hiệu hoá học những nguyên tố với số các nguyên tử các nguyên đó trong phân tử.

– những kí hiệu của cách làm hoá học

+ n: số mol (mol)

+ m: trọng lượng (gam), bao hàm có: trọng lượng chất tan, trọng lượng dung môi, khối lượng hỗn hợp…

+ M: cân nặng mol (gam/mol)

+ V: thể tích (lit) bao gồm thể tích khí với thể tích dung dịch

+ C%: độ đậm đặc phần trăm

+ CM: nồng độ mol (mol/l)

+ H%: năng suất phản ứng

2. Các công thức hoá học phải nhớ


 

Công thức

Kí hiệu

Chú thích

Đơn vị tính

Tính số mol n= m : M

n

m

M

Số mol chất

Khối lượng chất

Khối lượng mol chất

mol

gam

gam

n = V : 22,4

n

V

Số mol hóa học khí ngơi nghỉ đkc

Thể tích hóa học khí làm việc đkc

mol

lit

n = CM . V

n

CM

V

Số mol chất

Nồng độ mol

Thể tích dung dịch

mol

mol / lit

lit

n=A/N

n

A

N

Số mol (nguyên tử hoặc phân tử)

Số nguyên tử hoặc phân tử

Số Avogađro

mol

ntử hoặc ptử

 6.10-23

 

 

n= P.V/R.T

n

P

 

V

R

T

Số mol chất khí

Aùp suất

 

Thể tích chất khí

Hằng số

Nhiệt độ

mol

atm ( hoặcmmHg)

1 atm = 760mmHg

lit ( hoặc ml )

0,082 ( hoặc 62400 )

273 +toC

Khối lượng hóa học tan m =n. M

m

n

M

Khối lượng chất

Số mol chất

Khối lượng mol chất

gam

mol

gam

mct = mdd – mdm mct mddmdm

Khối lượng hóa học tan

Khối lượng dung dịch

Khối lượng dung môi

gam

gam

gam

 

mct=mdd.100/C%

mct

C%

mdd

Khối lượng hóa học tan

Nồng độ phần trăm

Khối lượng dung dịch

gam

%

gam

 

mct=mdm.S/100

mct

mdm

S

Khối lượng chất tan

Khối lượng dung môi

Độ tan

gam

gam

gam

Khối lượng dung dịch

 

mdd=mct.100/C%

mdd

mct

C%

 

Khối lượng dung dịch

 Khối lượng chất tan

Nồng độ phần trăm

 

gam

gam

%

 

mdd= mct+ mdm

mdd

mct

mdm

 

Khối lượng dung dịch

Khối lượng chất tan

Khối lượng dung môi

 

gam

gam

gam

 

mdd = V.D

mdd

V

D

Khối lượng dung dịch

Thể tích dung dịch

Khối lượng riêng của dung dịch

gam

ml

gam/ml

Nồng độ dung dịch

 

 

C%=mct.100%/mdd

mdd

mct

C%

 

Khối lượng dung dịch

 Khối lượng chất tan

Nồng độ phần trăm

 

gam

gam

%

C%=CM.M/10D

C%

CM

M

D

Nồng độ phần trăm

Nồng độ mol/lit

Khối lượng mol chất

Khối lượng riêng biệt của dung dịch

%

Mol /lit ( hoặc M )

gam

gam/ml

CM= n : V

CM

n

V

Nồng độ mol/lit

Số mol hóa học tan

Thể tích dung dịch

Mol /lit ( hoặc M )

mol

lit

 

 

CM=C%. 10.D/M

CM

C%

D

M

Nồng độ mol/lit

Nồng độ phần trăm

Khối lượng riêng của dung dịch

Khối lượng mol

Mol /lit ( hoặc M )

%

Gam/ml

gam

khối lượng riêng D = m : V

D

m

V

Khối lượng riêng hóa học hoặc dung dịch

Khối lượng hóa học hoặc dung dịch

Thể tích hóa học hoặc dung dịch

g/cm3 hoặc gam/ml

gam

cm3hoặc ml

Thể tích V= n.22,4

V

n

Thể tích chất khíđkc

Số mol hóa học khí đkc

lit

mol

V = m:D

V

m

D

Thể tích hóa học hoặc dung dịch

Khối lượng hóa học hoặc dung dịch

Khối lượng riêng chất hoặc dung dịch

cm3hoặc ml

gam

g/cm3 hoặc gam/ml

 

V= n: cm

V

n

CM

Thể tích dung dịch

Số mol chất tan

Nồng độ mol của dung dịch

lit

mol

mol/lit hoặc M

Vkk = 5.

Xem thêm: Cộng Hóa Trị Của S Trong H2So4 Hay Nhất 2022, Số Oxi Hóa Của S Trong H2So4 Là Bao Nhiêu

VO2

Vkk

VO2

Thể tích ko khí

Thể tích oxi

lit

lit

Tỷ khối hóa học khí

 

dA/B=MA/MB

dA/B

MA

MB

Tỷ khối khí A so với khí B

Khối lượng mol khí A

Khối lượng mol khí B

 

gam

gam

 

dA/kk=MA/Mkk

dA/kk

MA

Mkk

Tỷ khối khí A đối với khí B

Khối lượng mol khí A

Khối lượng molkhông khí

 

gam

29 gam

Hiệu suất bội nghịch ứng

 

H% =msptt/msplt.100

H% msptt

msplt

Hiệu suất bội nghịch ứng

Khối lượng sản phãm thực tế

Khối lượng sản phãm lý thuyết

%

Gam,kg,…

Gam,kg,…

 

 

 

H%= nsptt.100%/nsplt

H% 

 nsptt

nsplt

Hiệu suất làm phản ứng

Thể tích sản phãm thực tế

Thể tích sản phãm lý thuyết

%

mol

mol

 

 

 

H% =Vsptt.100%/Vsplt

H% Vsptt

Vsplt

Hiệu suất bội nghịch ứng

Số mol sản phãm thực tế

Số mol sản phãm lý thuyết

%

Lit,…

lit,…

 

Phần trăm trọng lượng của nguyên tố trong cách làm AxBy

%A=MA.x. 100/ MAxBy

Điều khoản - Bảo Mật https://atochi.vn/ghe-massage.html

aryannations88.com