Điện năng nhưng mà đoạn mạch tiêu thụ khi gồm dòng năng lượng điện chạy qua và năng suất tiêu thụ điện năng của đoạn mạch là nội dung kiến thức và kỹ năng vật lý mà những em sẽ biết từ bỏ bậc THCS.

Bạn đang xem: Công thức tính công suất của nguồn


Trong bài bác này chúng ta cùng tò mò về quy trình thực hiện tại công khi bao gồm dòng điện chạy qua, về mối tương tác giữa công của nguồn điện và điện năng tiêu tốn trong mạch điện kín, công thức, giải pháp tính hiệu suất tỏa nhiệt theo định luật pháp Jun-Len-xơ và áp dụng giải bài tập.

I. Điện năng tiêu thụ và công suất điện

1. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch

*
- Lượng điện năng mà lại một đoạn mạch tiêu thụ khi bao gồm dòng điện chạy qua để chuyển hoá thành những dạng năng lượng khác được đo bởi công của lực điện thực hiện lúc dịch chuyển tất cả hướng những điện tích.

 A = Uq = UIt

- trong đó:

 A: Công của lực điện (J)

 U: Hiệu điện rứa đoạn mạch (V)

 I: Cường độ dòng điện của mạch (A)

 t: thời hạn (s)

 q: Lượng điện tích di chuyển hẳn sang mạch trong thời gian t (C).

2. Công suất điện

- Công suất điện của một đoạn mạch là công suất tiêu thụ điện năng của đoạn mạch kia và gồm trị số bằng điện năng mà đoạn mạch tiêu hao trong một đơn vị chức năng thời gian.

- hiệu suất điện bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đó.

*

II. Công suất tỏa nhiệt của vật dẫn khi gồm dòng điện chạy qua

1. Định luật Jun-Len-xơ

- phát biểu định luạt Jun-Len-xơ: Nhiệt lượng toả ra sinh hoạt một vật dẫn tỉ lệ thuận cùng với điện trở của vật dẫn, cùng với bình phương cường độ mẫu điện và với thời hạn dòng điện chạy qua vật dẫn đó.

- phương pháp của định luật Jun-Len-xơ: Q = RI2t

- vào đó:

 Q: nhiệt độ lượng (J)

 R: Điện trở (Ω)

 I: Cường độ chiếc điện (A)

 t: thời hạn dòng năng lượng điện chạy qua (s)

2. Công suất toả nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua

- Công suất toả nhiệt sinh hoạt vật dẫn khi bao gồm dòng điện chạy qua đặc thù cho tốc độ lan nhiệt của vật dẫn đó cùng được khẳng định bằng nhiệt lượng toả ra sinh sống vật dẫn trong một đơn vị thời gian.

 

*

- trong đó:

 P: công suất (W)

 Q: sức nóng lượng (J)

 R: Điện trở (Ω)

 I: Cường độ dòng điện (A)

 t: thời gian dòng năng lượng điện chạy qua (s)

III. Công và công suất của nguồn điện

1. Công của nguồn điện

- Điện năng tiêu thụ trong toàn mạch bởi công của các lực lạ bên phía trong nguồn điện, có nghĩa là bằng công của mối cung cấp điện.

 Ang = E.q = E.It

- trong đó:

 E: Suất điện hễ của nguồn (V)

 q: Điện lượng chuyển qua nguồn (C)

 I: Cường độ loại chạy qua nguồn (A)

 t: thời gian dòng điện chạy qua mối cung cấp (s)

2. Công suất của nguồn điện

- Công suất Png của nguồn điện bằng công suất tiêu thụ điện năng của toàn mạch.

 

*

- hiệu suất của nguồn đặc thù cho tốc độ thực hiện công của nguồn điện đó cùng được khẳng định bằng công của nguồn điện thực hiện trong một đơn vị chức năng thời gian.

IV. Bài tập vận dụng tính Điện năng tiêu thụ, Công và hiệu suất của mối cung cấp điện, Định lao lý Jen-Len-xơ.

Bài 1 trang 49 SGK đồ gia dụng Lý 11: Điện năng mà lại một đoạn mạch tiêu hao được đo bởi công vì lực như thế nào thực hiện? Viết cách làm tính năng lượng điện năng tiêu tốn và năng suất điện của một đoạn mạch khi gồm dòng điện chạy qua.

° giải thuật bài 1 trang 49 SGK vật dụng Lý 11:

- Điện năng cơ mà một đoạn mạch tiêu thụ được đo bằng công vày lực năng lượng điện trường thực hiện.

- phương pháp điện năng tiêu hao của đoạn mạch :

*

- phương pháp tính năng suất điện của đoạn mạch:

*

Bài 2 trang 49 SGK thứ Lý 11: Hãy nêu tên một dụng cụ hay như là 1 thiết bị điện cho từng trường đúng theo dưới đây:

a) lúc hoạt động đổi khác điện năng thành sức nóng năng và tích điện ánh sáng

b) lúc hoạt động chuyển đổi toàn cỗ điện năng thành sức nóng năng.

c) khi hoạt động biến đổi điện năng thành cơ năng và nhiệt năng.

d) lúc hoạt động biến hóa điện năng thành tích điện hóa học cùng nhiệt năng.

° giải mã bài 2 trang 49 SGK đồ vật Lý 11:

a) đèn điện dây tóc

b) Bàn là (bản ủi), nhà bếp điện

c) Quạt điện

d) Ắc quy (bình điện)

Bài 3 trang 49 SGK thứ Lý 11: Công suất tỏa nhiệt của mỗi đoạn mạch là gì và được xem bằng công thức nào?

° giải mã bài 3 trang 49 SGK vật dụng Lý 11:

- năng suất tỏa nhiệt p ở đồ gia dụng dẫn khi có dòng năng lượng điện chạy qua đặc trưng cho tốc độ tỏa nhiệt của vật dẫn đó và được khẳng định bằng sức nóng lượng tỏa ra ở vật dụng dẫn vào khoảng thời gian 1 giây: p. = R.I2

Bài 4 trang 49 SGK vật Lý 11: Công của mối cung cấp điện tất cả mối contact gì với năng lượng điện năng tiêu tốn trưng mạch năng lượng điện kín? Viết cách làm tính công và năng suất của nguồn điện.

° lời giải bài 4 trang 49 SGK thiết bị Lý 11:

- Điện năng tiêu thụ trong mạch điện kín băng công của lực lạ bên phía trong nguồn điện.

- Công của mối cung cấp điện: Ang = E.I.t (trong kia E là suất điện động của nguồn điện)

- công suất của mối cung cấp điện: 

*

Bài 5 trang 49 SGK vật Lý 11: Chọn câu đúng: Điện năng tiêu thụ được đo bằng

 A. Vôn kế

 B. Công tơ điện

 C. Ampe kế 

 D. Tĩnh năng lượng điện kế

° giải mã bài 5 trang 49 SGK trang bị Lý 11:

¤ lựa chọn đáp án: B. Công tơ điện

- Điện năng tiêu thụ được đo bằng công tơ điện

Bài 6 trang 49 SGK đồ vật Lý 11: Công suất điện được đo bằng đơn vị nào sau đây?

 A. Jun (J)

 B. Oát (W)

 C. Niutơn (N)

 D. Culông (C)

° lời giải bài 6 trang 49 SGK thứ Lý 11:

¤ lựa chọn đáp án: B. Oát (W).

Bài 7 trang 49 SGK trang bị Lý 11: Tính năng lượng điện năng tiêu hao và công suất điện khi cái điện cường độ 1A chạy qua dây dẫn trong một giờ, biết hiệu điện vắt giữa nhì đầu dây dẫn này là 6V.

° giải thuật bài 7 trang 49 SGK thiết bị Lý 11:

- Theo bài ra, ta có: I = 1(A); U = 6(V); t = 1(h) = 3600(s).

- Điện năng tiêu tốn của đoạn mạch: A=U.It = 6.1.3600=21600(J)

- hiệu suất điện của đoạn mạch:

*

Bài 8 trang 49 SGK đồ Lý 11: Trên nhãn của một ấm điện tất cả ghi 220V-1000W.

a) mang lại biết ý nghĩa các số ghi trên đó.

b) Sử ấm điện với hiệu điện vậy 220V để hâm nóng 2 lít nước từ ánh nắng mặt trời 25oC. Tính thời hạn đun nước, biết năng suất của nóng nước là 90% cùng nhiệt dung riêng biệt của nước là 4190 J/(kg.K).

° giải mã bài 8 trang 49 SGK đồ gia dụng Lý 11:

a) Ý nghĩa của các số ghi trên ấm điện:220V - 1000W

- Chỉ số 220V là hiệu điện vắt định mức đặt vào nhị đầu ấm điện để ấm chuyển động bình thường.

- Chỉ số 1000W là năng suất tiêu thụ định nấc của nóng điện lúc sử dụng ấm ở hiệu điện cụ 220V.

b) nhiệt lượng quan trọng để làm cho sôi 2 lít từ nhiệt độ 250C nước là: Q = mc.Δt

- Theo bài bác ra, ta có: 

 Khối lượng của 2 lít nước: m = 2kg.

 Nhiệt dung riêng của nước: c = 4190 J/(kg.K)

 Độ tăng ánh sáng (ở bài bác này là nước): Δt = 100 - 25.

⇒ sức nóng lượng cần cung ứng là:

 Q = mc.Δt = 2.4190.(100 - 25) = 628500(J).

- Theo bài bác ra, hiệu suất ấm là 90% buộc phải lượng năng lượng điện năng thực tiễn mà ấm tiêu thụ là:

 

*

- Ta lại có: 

*

Bài 9 trang 49 SGK đồ dùng Lý 11: Một mối cung cấp điện gồm suất điện rượu cồn 12V. Lúc mắc nguồn tích điện này thành mạch điện bí mật thì nó cung cấp một dòng điện gồm cường độ 0,8A. Tính công của nguồn tích điện này sản ra trong thời gian 15 phút và tính năng suất của điện áp nguồn khi đó.

° giải thuật bài 8 trang 49 SGK vật dụng Lý 11:

- Theo bài ra, ta có: E = 12V, I = 0,8A, t = 15 phút = 15.60 = 900 (s).

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Vẽ Tranh Là Gì ? Các Từ Vụng Về Hội Họa Bạn Đã Biết Hết Các Thể Loại Tranh Vẽ Chưa

- Công của nguồn điện hiện ra trong 15 phút: Ang = E.I.t = 12.0,8.900 = 8640(J).