Để tìmđường tiệm cận của hàm số y = f(x) ta dựa vào tập xácđịnh Dđể biết số số lượng giới hạn phải tìm. Ví như tập xácđịnhD cóđầu mút là khoảng chừng thì phải tìmgiới hạn của hàm số khi xtiến đến đầu mút đó.

Bạn đang xem: Công thức tiệm cận đứng

Ví dụ: D = *