Hóa trị của thành phần (hay nhóm nguyên tử) là nhỏ số biểu lộ khả năng liên kết của nguyên tử (hay đội nguyên tử).

Bạn đang xem: Con số biểu thị khả năng liên kết

Khi xác định hóa trị đem hóa trị của H làm đơn vị và hóa trị của O là hai đối chọi vị.

Cùng vị trí cao nhất lời giải tìm hiểu về hóa trị nhé.

*
Hóa trị là con số biểu thị" width="600">

1. Hóa trị là gì?

- Hóa trị là bé số biểu hiện khả năng liên kết của nguyên tử yếu tố này với nguyên tử thành phần khác. Hóa trị của một yếu tắc được khẳng định theo hóa trị của H chọn làm đơn vị chức năng và hóa trị của O là hai solo vị.

- ví dụ về hóa trị

+ công thức hóa học tập của Axit clohydric là HCl, vậy Clo (Cl) sẽ sở hữu hóa trị I.

+ Công thức hóa học của đinitơ trioxit là (N2O3) phải N trong trường phù hợp này với hóa trị III.

+ Tương tự, với nhóm nguyên tố, họ cũng rất có thể xác định được hóa trị của bọn chúng theo các cách như trên. Công thức hóa học tập của Axit sunfuric là (H2SO4), vậy team nguyên tố (SO4) sở hữu hóa trị II vì link với 2 nguyên tử H hóa trị I.

2. Quy tắc hóa trị


Ta có: Aax Bby

Trong đó: a;b là hóa trị của A và B

x, y là chỉ số của A và B.

=> Có: a.x = b.y hay x/y= b/a

Hay nguyên tắc hóa trị được phát biểu như sau: “Trong công thức hóa học, tích của chỉ số cùng hóa trị của nhân tố này bằng tích của chỉ số cùng hóa ttrị của yếu tố kia”.

3. áp dụng quy tắc hóa trị

+ Từ nguyên tắc hóa trị, ta có thể tính được hóa trị của một nguyên tố lúc biết chỉ số và hóa trị của thành phần còn lại.

+ Ngoài ra, quy tắc hóa trị còn được áp dụng vào việc lập công thức hóa học của hợp hóa học khi đã biết hóa trị của hợp hóa học đó.

4. Bài tập về hóa trị

Bài tập 1: Xác định hóa trị của mỗi nguyên tố trong số trường thích hợp sau đây:

a) KH, H2S, CH4

b) FeO, Ag2O, NO2

Hướng dẫn giải:

a) KH: tất cả H có hóa trị I. Theo quy tắc hóa trị, ta có: 1.1 = 1.b => K hóa trị I.

H2S: có H gồm hóa trị I, theo luật lệ hóa trị, ta có: 2.1 = 1.b => S hóa trị II.


CH4: bao gồm H gồm hóa trị I, theo quy tắc hóa trị, ta có: 1.a = 4.1 => C hóa trị IV.

b) FeO: bao gồm O hóa trị II, theo phép tắc hóa trị, ta có: 1.a = 2.1 => sắt hóa trị II

Ag2O: gồm O hóa trị II, theo phép tắc hóa trị, ta có 2.a = 1.2 => Ag hóa trị I.

Xem thêm: Amino Axit Có Phân Tử Khối Nhỏ Nhất Là Glyxin, Amino Axit Có Phân Tử Khối Nhỏ Nhất Là

NO2: gồm O hóa trị II, theo quy tắc hóa trị, ta có: 1.a = 2.2 => N hóa trị IV

Bài tập 2: Biết N (IV), hãy chọn công thức hóa học phù hợp với nguyên tắc hóa trị trong số các cách làm sau: NO, N2O3, N2O, NO2.

Hướng dẫn: Ta gồm N hóa trị IV, O hóa trị II. Theo nguyên tắc hóa trị, ta có: x.4 = y.2