Trắc nghiệm trang bị Lý 11 bài 18 Thực hành: điều tra khảo sát đặc tính chỉnh giữ của điốt chào bán dẫn và công dụng khuếch đại của Tranzito
Trắc nghiệm vật Lý 11 bài 12 Thực hành xác minh suất điện đụng và điện trở trong của một pin năng lượng điện hoá
*