Cho 4,48 lít khí co (ở đktc) từ từ đi qua ống sứ nung lạnh đựng 8 gam một oxit sắt cho đến lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí chiếm được sau bội nghịch ứng bao gồm tỉ khối đối với hiđro bằng 20. Phương pháp của oxit fe và xác suất thể tích của khí CO2 trong hỗn hợp khí sau bội phản ứng là
Bạn đang xem: Cho 4 48 lít khí co từ từ đi qua ống sứ

+) Bảo toàn C: nCO lúc đầu = nCO2 + nCO dư 

$arM_hh=frac44x+28yx+y=40$ 

+) Bảo toàn O: nO (trong oxit) = nCO pứ = nCO2

+) moxit = mO + mFe

+) nFe : nO = 0,1 : 0,15 = 2 : 3


nCO = 0,2 mol

=> các thành phần hỗn hợp khí sau phản nghịch ứng bao gồm CO2 (x mol) và co dư (y mol)

Bảo toàn C: nCO ban sơ = nCO2 + nCO dư => x + y = 0,2 (1)

$arM_hh=frac44x+28yx+y=40$ (2)

Từ (1) với (2) => x = 0,15; y = 0,05

Bảo toàn O: nO (trong oxit) = nCO pứ = nCO2 = 0,15 mol

moxit = mO + mFe => mFe = 8 – 0,15.16 = 5,6 gam => nFe = 0,1 mol

=> nFe : nO = 0,1 : 0,15 = 2 : 3

=> công thức của oxit sắt là Fe2O3

%VCO2 = 0,15 / 0,2 . 100% = 75%


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho luồng khí co (dư) trải qua 9,1 gam láo lếu hợp gồm CuO với Al2O3nung nóng đến khi phản ứng trả toàn, thu được 8,3 gam hóa học rắn. Trọng lượng CuO tất cả trong lếu láo hợp lúc đầu là


Dẫn thủng thẳng V lít khí co (ở đktc) đi qua 1 ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn tất cả CuO, Fe2O3(ở ánh sáng cao). Sau khi các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được khí X. Dẫn toàn bộ khí X làm việc trên vào lượng dư hỗn hợp Ca(OH)2thì chế tác thành 4 gam kết tủa. Quý hiếm của V là


Cho H2dư qua 8,14 gam tất cả hổn hợp A bao gồm CuO, Al2O3và FexOynung nóng. Sau khi phản ứng xong, thu được 1,44 gam H2O và a gam chất rắn. Quý giá của a là


Cho khí co qua ống cất 15,2 gam lếu hợp tất cả CuO và FeO nung nóng. Sau một thời hạn thu được hỗn hợp khí B cùng 13,6 gam chất rắn C. Mang đến B công dụng với hỗn hợp Ca(OH)2dư chiếm được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là


Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) tất cả CO cùng H2phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn bao gồm CuO cùng Fe3O4nung nóng. Sau khi các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, trọng lượng hỗn thích hợp rắn giảm 0,32 gam. Quý hiếm của V là


Khử trọn vẹn 58 gam các thành phần hỗn hợp X có FeO, Fe3O4, Fe2O3 phải vừa đầy đủ 22,4 lít (đktc) tất cả hổn hợp CO và H2. Khối lượng sắt hình thành là


Hoà tan trọn vẹn 20 gam một oxit sắt kẽm kim loại bằng dung dịch H2SO4loãng nhận được 50 gam muối. Khử trọn vẹn lượng oxit kia thành sắt kẽm kim loại ở ánh nắng mặt trời cao đề xuất V lít khí teo (đktc). Cực hiếm của V là


Chia 47,2 gam lếu láo hợp có CuO, Fe2O3và Fe3O4thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 khử hoàn toàn bằng teo dư ở nhiệt độ cao thu được 17,2 gam 2 kim loại. Phần 2 cho chức năng vừa đủ với dung dịch H2SO4loãng, thu được m gam muối. Cực hiếm của m là


Khử 3,48 gam một oxit của kim loại M buộc phải dùng 1,344 lít H2 (đktc). Cục bộ lượng kim loại M có mặt cho chức năng với dung dịch HCl dư thu được 1,008 lít H2(đktc). Bí quyết oxit là


Cho 4,48 lít khí teo (ở đktc) tự từ đi qua ống sứ nung lạnh đựng 8 gam một oxit sắt cho đến khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Khí chiếm được sau bội phản ứng gồm tỉ khối đối với hiđro bởi 20. Bí quyết của oxit sắt và phần trăm thể tích của khí CO2trong các thành phần hỗn hợp khí sau bội phản ứng là


Hỗn thích hợp A tất cả CuO và MO theo phần trăm mol tương ứng là 1 : 2 (M là kim loại hóa trị không đổi). Cho một luồng H2dư đi qua 3,025 gam Anung nóng thu được tất cả hổn hợp chất rắn B. Để hoà tan không còn B bắt buộc 40 ml dung dịch HNO32,5M và thu được V lít khí NO duy nhất (đktc). Hiệu suất những phản ứng đạt 100%. Sắt kẽm kim loại M và quý hiếm của V là


Cho 31,9 gam tất cả hổn hợp Al2O3, ZnO, FeO, CaO chức năng hết với co dư, làm cho nóng thu được 28,7 gam các thành phần hỗn hợp X. đến X tính năng với dung dịch HCl dư thu được V lít khí H2 (đktc). V có giá trị là:


Khử trọn vẹn 32,2 gam láo lếu hợp bao gồm CuO, Fe2O3và ZnO bởi CO ở ánh sáng cao chiếm được 25 gam hỗn hợp X tất cả 3 kim loại. Mang đến X tính năng vừa đầy đủ với dung dịch HNO3thì thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc) cùng dung dịch chứa m gam muối. Quý hiếm của m là


Khử hoàn toàn 69,6 gam các thành phần hỗn hợp A bao gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4và CuOở nhiệt độ cao thành sắt kẽm kim loại cần 24,64 lít khí teo (đktc) và thu được x gam hóa học rắn. Cũng cho 69,6 gam A chức năng với hỗn hợp HCl trọn vẹn thu được dung dịch B đựng y gam muối. Mang lại B công dụng với hỗn hợp NaOH dư thấy chế tạo ra thành z gam kết tủa. Giá trị của x, y, z theo lần lượt là


Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 nung nóng. Sau một thời gian thu được 10,44 gam chất rắn X gồm Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4. Tổng hợp hết X trong hỗn hợp HNO3 đặc, rét thu được 4,368 lít NO2 (sản phẩm khử tốt nhất ở đktc). Giá trị của m là


Dẫn 11,2 lít (đktc) tất cả hổn hợp X gồm CO cùng CO2 (có tỉ khối đối với H2 bởi 15,6) qua ống đựng các thành phần hỗn hợp chất rắn có CuO, Fe2O3 nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y (có tỉ khối so với H2 bằng 18). Trọng lượng chất rắn sót lại sau bội phản ứng đã giảm sút so với ban đầu là


Cho khí CO đi qua ống sứ đựng 0,09 mol hỗn hợp A có Fe2O3 với FeO nung nóng sau một thời hạn thu được 10,32 gam chất rắn B. Dẫn khí đi ra khỏi ống sứ vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư chiếm được 17,73 gam kết tủa. đến B chức năng hết với hỗn hợp HNO3 dư nhận được V lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Quý giá của V là:


Cho khí co qua tất cả hổn hợp T gồm Fe với Fe2O3 nung rét thu được hỗn hợp khí B và các thành phần hỗn hợp chất rắn D. Mang lại B qua hỗn hợp Ca(OH)2 dư thu được 6 gam kết tủa. Mặt khác, hòa tan các thành phần hỗn hợp D bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư chiếm được 0,18 mol SO2 (sản phẩm khử duy nhất) cùng 24 gam muối. Phần trăm số mol của sắt trong tất cả hổn hợp T là


Đun 0,04 mol lếu hợp tất cả hơi nước và khí CO2 qua cacbon nung đỏ, nhận được 0,07 mol tất cả hổn hợp Y gồm CO, H2 và CO2. Mang lại Y đi qua ống đựng trăng tròn gam láo lếu hợp bao gồm Fe2O3 cùng CuO (dư, nung nóng), sau khi các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được m gam hóa học rắn. Quý hiếm của m là


Hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3. Cho 1 luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m g hỗn hợp X nung nóng. Sau khi xong xuôi thí sát hoạch được 64 g hóa học rắn A cùng 11,2 lít khí B (đktc) bao gồm tỉ khối so với hiđro là 20,4. Quý giá của m là


Cho H2 dư qua m gam tất cả hổn hợp chất rắn X bao gồm Fe, CuO, Fe3O4 nung nóng, làm phản ứng kết thúc thấy cân nặng chất rắn bớt 0,48 gam. Nếu như hòa tan hoàn toàn m gam X vào V(ml) hỗn hợp HNO3 0,5M đầy đủ thì thu được tối đa 1,344 lít NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Giá trị của V là


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Từ Điển Tiếng Việt " Lẳng Lơ Là Gì, Lẳng Lơ Nghĩa Là Gì

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT do Bộ tin tức và Truyền thông.