toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*


Trong những hợp chất sau đây, chất nào cất ion nhiều nguyên tử, nhắc tên những ion nhiều nguyên tử đó:

a) H3PO4.

Bạn đang xem: Chất nào dưới đây chứa ion đa nguyên tử

b) NH4NO3.

c) KCl.

d) K2SO4.

e) NH4Cl.

f) Ca(OH)2.

Xem thêm: Top 10 Nhổ Tóc Bạc Tiếng Anh Là Gì, Tóc Bạc In English


Cho những phân tử sau: HCl , NaCl , CaCl 2 , AlCl 3 hân tử có liên kết mang nhiều đặc thù ion tuyệt nhất là

A. HCl

B. NaCl

C. CaCl 2

D. AlCl 3


Dãy hóa học nào sau đây đều chứa các chất gồm đồng thời ion đối kháng và ion đa nguyên tử:

A. NH4Cl, Na2SO4, H2S

B. KOH, Na2SO3, Ca(NO3)2


Nguyên tử nitơ trong chất nào tiếp sau đây có hóa trị cùng số oxi hóa tất cả cùng trị số?

A. N 2 B.  NH 3

C. NH 4 Cl D.  HNO 3


Câu 1: Hợp chất nào sau đây có link ion? 

A. KCl.

B. HCl.

C. NH3.

D. H2O. 

Câu 2: Hợp hóa học nào dưới đây có liên kết ion? 

A. HCl.

B. H2.

C. MgO.

D. H2O. 

Câu 3: Liên kết hóa học được hình thành vì chưng lực hút tĩnh điện giữa các ion sở hữu điện tích trái dấu điện thoại tư vấn là 

A. liên kết cùng hóa trị bao gồm cực.

B. liên kết kim loại. 

C. liên kết cùng hóa trị không cực.

D. liên kết ion. 

Câu 4: Liên kết ion chế tác thành thân hai nguyên tử 

A. kim loại điển hình.

B. phi kim điển hình. 

C. kim các loại và phi kim.

D. kim loại nổi bật và phi kim điển hình. 

Câu 5: Chỉ ra văn bản sai khi nói về ion: 

A. Ion là phần tử mang điện. 

B. Ion âm call là cation, ion dương hotline là anion. 

C. Ion bao gồm thể chia thành ion đối chọi nguyên tử cùng ion nhiều nguyên tử. 

D. Ion được xuất hiện khi nguyên tử nhịn nhường hay dấn electron. 

Câu 6: Nguyên tử của nguyên tố clo có 7 electron ở lớp bên ngoài cùng, khi tham gia link với những nguyên tố khác, oxi gồm xu hướng: 

A. nhận thêm 1 electron.

B. nhường đi 2 electron. 

C. nhận thêm 2 electron.

D. nhường đi 6 electron. 

Câu 7: Phân tử KCl được sinh ra do 

A. sự phối kết hợp giữa nhì nguyên tử K với Cl.

B. sự phối hợp giữa nhị ion K+ cùng Cl2-. 

C. sự kết hợp giữa hai ion K- và Cl+.

D. sự kết hợp giữa nhì ion K+ cùng Cl-. 

Câu 8: Nhóm hợp hóa học nào sau đây đều là hợp chất ion? 

A. H2S, Na2O.

B. CH4, CO2.

C. CaO, NaCl.

D. SO2, KCl. 

Câu 9: Hợp hóa học nào tiếp sau đây có chứa liên kết ion vào phân tử: 

A. Na2O; KCl; HCl.

B. K2O; BaCl2; CaF.

C. Na2O; H2S; NaCl.

D. CO2; K2O; CaO. 

Câu 10: Có 2 nhân tố X (Z = 19); Y (X = 17) hợp hóa học tạo bởi vì X cùng Y tất cả công thức và kiểu liên kết là: 

A. XY, link ion.

B. X2Y, links ion. 

C. XY, liên kết cộng hóa trị gồm cực.

D. XY2, liên kết cộng hóa trị gồm cực. 

.... 

Câu 11: Hợp hóa học nào sau đây có link cộng hóa trị? 

A. HCl.

B. MgO.

C. NaCl.

D. K2O. 

Câu 12: Chất nào sau đây có liên cùng hóa trị không phân cực? 

A. HCl.

B. NH3.

C. Cl2.

D. H2O. 

Câu 13: Chất nào dưới đây có liên cộng hóa trị phân cực? 

A. O2.

B. NH3.

C. Cl2.

D. H2. 

Câu 14: Trong phân tử sẽ có được liên kết cộng hoá trị không phân cực nếu cặp electron chung 

A. ở giữa hai nguyên tử.

B. lệch về ở một phía một nguyên tử. 

C. chuyển hẳn về một nguyên tử.

D. nhường hẳn về một nguyên tử. 

Câu 15: Trong phân tử sẽ sở hữu liên kết cộng hoá trị phân rất nếu cặp electron chung 

A. ở giữa hai nguyên tử.

B. lệch về một bên một nguyên tử. 

C. chuyển hẳn về một nguyên tử.

D. nhường hẳn về một nguyên tử. 

Câu 16: Liên kết cùng hóa trị không phân cực thường là links giữa: 

A. Hai sắt kẽm kim loại giống nhau.

B. Hai phi kim giống như nhau. 

C. Một kim loại mạnh cùng một phi kim mạnh.

D. Một kim loại yếu và một phi kim yếu. 

Câu 17: Tùy trực thuộc vào số cặp electron dùng phổ biến tham gia tạo nên thành links cộng hóa trị thân 2 nguyên tử mà links được hotline là: 

A. liên kết phân cực, link lưỡng cực, links ba cực. 

B. liên kết solo giản, liên kết phức tạp. 

C. liên kết đơn, liên kết đôi, links ba. 

D. liên kết xích ma, liên kết pi, link đelta. 

Câu 18: Liên kết cùng hóa trị là link giữa 2 nguyên tử 

A. phi kim, được sinh sản thành vì sự góp tầm thường electron. 

B. khác nhau, được tạo thành thành bởi vì sự góp phổ biến electron. 

C. được chế tạo ra thành vì chưng sự góp tầm thường một hay nhiều electron. 

D. được tạo thành thành tự sự cho nhận electron giữa chúng. 

.... 

Câu 19: Điện tích quy ước của những nguyên tử vào phân tử, giả dụ coi phân tử có link ion được hotline là 

A. điện tích nguyên tử.

B. số oxi hóa. 

C. điện tích ion.

D. cation hay anion. 

Câu 20: Số oxi hóa của S trong phân tử H2SO4 là 

A. +4.

B. +6.

C. -4.

D. -6. 

Câu 21: Số oxi hóa của Mn vào phân tử KMnO4 là 

A. +6.

B. +7.

C. -6.

D. -7. 

Câu 11: Số lão hóa của Cl trong phân tử NaClO3 là 

A. +5.

B. +7.

C. -5.

D. -7. 

Câu 22: Số oxi hóa của Cr vào phân tử K2Cr2O7 là 

A. -6.

B. -3.

C. +3.

D. +6. 

Câu 23: Số oxi hóa của N vào ion

*
là 

A. +3.

B. -5.

C. +5.

D. -3. 

Câu 24: Số thoái hóa của C trong ion

*
là 

A. -6.

B. -4.

C. +6.

D. +4. 

Câu 25: Số thoái hóa của Cl trong các hợp hóa học KCl, KClO, KClO2; KClO3, KClO4 lần lượt là 

A. -1; +3; +1; +5; +7.

B. -1; +1; +3; +5; +7.

C. -1; +5; +3; +1; +7.

D. -1; +1; +3; +7; +5. 

Câu 26: Cho 0,83 gam láo hợp bao gồm Al và Fe tính năng với dung dịch H2SO4 loãng dư. Sau bội phản ứng nhận được 0,56 lít khí H2 (đktc). Thành phần tỷ lệ theo khối lượng mỗi kim loại trong tất cả hổn hợp lần lượt là: 

A. 32,53% cùng 67,47%.

B. 67,5% với 32,5%. 

C. 55% với 45%.

D. 45% với 55%. 

..... 

Câu 27: Hãy cho thấy

*
là quy trình nào sau đây? 

A. Oxi hóa.

B. Khử. 

C. Nhận proton.

D. Tự lão hóa – khử. 

Câu 28: Hãy cho biết thêm

*
là quá trình nào sau đây? 

A. Oxi hóa.

B. Khử. 

C. Nhận proton.

D. Tự lão hóa – khử. 

Câu 29: Chất khử trong làm phản ứng

*
là 

A. Mg.

B. HCl.

C. MgCl2.

D. H2. 

Câu 30: Chất thoái hóa trong phản nghịch ứng

*
là 

A. Ag.

B. AgNO3.

C. Cu.

D. Cu(NO3)2. 

Câu 31: Chất bị oxi hóa trong phản ứng

*
là 

A. Na.

B. H2O.

C. NaOH.

D. H2. 

Câu 32: Chất bị khử trong làm phản ứng

*
là 

A. Cu.

B. H2SO4.

C. CuSO4.

D. SO2. 

Câu 33: Vai trò của H2S trong làm phản ứng 2FeCl3 + H2S

*
2FeCl2 + S + 2HCl là 

A. chất oxi hóa.

B. chất khử. 

C. axit.

D. axit và chất khử. 

Câu 34: Trong bội nghịch ứng nào sau đây cacbon mô tả đồng thời tính oxi hoá cùng tính khử? 

A.

*
B.
*
 

C.

*
D.
*
 

Câu 35: Vài trò của HCl trong phản nghịch ứng MnO2 + 4HCl

*
MnCl2 + Cl2 + 2H2O là 

A. oxi hóa.

B. chất khử. 

C. tạo môi trường.

D. chất khử và môi trường. 

Câu 36: Cho phương trình hoá học:

*
Hệ số nguyên và về tối giản của chất oxi hoá là 

A. 2.

B. 4.

C. 1.

D. 3. 

Câu 37: Cho phương trình hoá học:

*
tỉ lệ thành phần a : b là 

A. 1 : 3.

B. 1 : 2.

C. 2 : 3.

D. 2 : 9. 

Câu 38: Cho phương trình phản bội ứng sau:

*
Nếu thông số của HNO3 là 8 thì tổng thông số của Zn và NO là: 

A. 4.

B. 3.

C. 6.

D. 5. 

Câu 39: Hòa tan trọn vẹn 7,8 gam láo lếu hợp có Al với Mg trong hỗn hợp HCl (dư), nhận được 8,96 lít khí H2 (đktc) và dung dịch đựng m gam muối. Giá trị của m là 

A. 22,4.

B. 28,4.

C. 36,2.

D. 22,0. 

Câu 40: Hoà rã 7,8 gam các thành phần hỗn hợp bột Al cùng Mg trong hỗn hợp HCl dư. Sau phản nghịch ứng cân nặng dung dịch axit tạo thêm 7,0 gam. Khối lượng nhôm cùng magie trong các thành phần hỗn hợp đầu là