296 câu trắc nghiệm (có đáp án) môn TIN HỌC ôn kiến thiết chức, viên chức theo chuẩn CNTT 47 383 4


Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm pháp luật đại cương

1 | 4 0 c â u t r ắ c n g h i ệ m p. H á p. L u ậ t đ ạ i c ư ơ n g   !"#$%&$'()*!)     !"#$%&'()   * +,-((./0123% +,$-#$)*./0  +!&4!//"2 "((   +!&4!//"2(( !25(( 6"  +!&47(!8/9(.((   !"! 1#232 $!)  :2;-25(((,="%(  >&'?&"($"5(  #$%&'()*+,-. *
+  /01,02,3-0%"456  * BCCA6(C&CDE
+ C,$-#$!./0  F";!8/9(.((   F";!GH(( 5  F";!IJ(K"/5()((   !"! D)*!)  L019(.((   L019(.25(  L019(.;)  !"! EFG8)*!)H8B623!&)*7)&23 !&)*4FG8)*'I.#J/444444444444
,$K'L!)4444444444444444444  CM1HJAM1 N!&4,!>CDE " 7089!8:;)%CDE * CM12OHAM1 N!&4,!H M.'NBN5 -57=O&7)OP!GQN  >PH5(E(",!Q;  R/H5 ";  >:?; *
(O( -)#$7!B$5?  S(A2A!( "
JA6"J  LTA/T6"  ") 5B6)*RFL%&  F2 "
>,!>-  F  > N 2 | 4 0 c â u t r ắ c n g h i ệ m p. H á phường l u ậ t đ ạ i c ư ơ n g +S!!) 2=6U  UVC5(CGHCH  UVC!&4CG&WCH  UVC5(CG&WC6(9(  A"0)%L444444444444G8!A'L!)444444444444444444  BC;""A()"A()",!X=2%/"; " 70D''!3-'!$"DEF'3  YC;"",!,=2%/"; * ZC,=2%/"; W!!)2= *
!(M-A!(!HA!(6<;A!(*-,!!(V C2!)  A2H3-!D'I)'3  U(0($.(!&7(!";  U(0($2%/("!2%/"; *
AA D2$(&#$W 6!)  E(>*  ^2:5(  JE"%&HKL *
AAN EXY7.$QB;BAB;2$LZ237)B6N# J% $QB;B)4!)BJ)  _-  EM-  6)9 * <; MS()52N5$O 73)L$AO;7P2N<'>B;=B;
J736)A$'I=L$,)>7GB; 3^'J'?AN5
_$`'J195B;a^C'J1 9U4b6N';!)  +&7(!"(*5(,!.,*,I  +&7(!"(*5(,!.*,I2;(O/P  +&7(!"(*5(,!.*,I2;(O/P9%!H ,!,(!2  %&).D'.L)!=H>ED?:MC"=NF) 9))E.(C"=*')E!%%O'9)PF +.
_'I_5  +$&7(()*()O90X()+/&6/5X()+/  +&7(&&W!  +&7(/V)_`  # +9!&#$#.B$5?  $3'3)$3) 3 | 4 0 c â u t r ắ c n g h i ệ m p. H á p l u ậ t đ ạ i c ư ơ n g  +=-";,!=-*  +=-!,(,!=-;1 * +=-";,!=-;1 ++#;*FRFc$L23  UA/(a()/A9(()/>&4 " UA/(a()/A9(()/
"">b+_5(  UA/(a()/A9(()/X()&WXc+_5(  A!Q-!"C-'A:%R +14d6_=>-N$%_!)J)!5A_e_(4 !VOP' 7*_)!)  >"()/!H  >"()/M-  #:'-)9):'-> * >"()/M-,!"()/*- +<';%$  F.&46 ((!R%((J5(  +=-"; ()d6(&7(&?(  $33.-S*,>1TU * +=-";!(=-!,( +:52$$BA
=!A5(  )"; +CW';(5!),  KE=*.'  :2#2(  :2(2 * > ( +DG8&!B$5?  >";,!-(";  >";,!"*I";  >";A-()";A*I";,!"*I";  #>1'3!'3!NH'3)'H'3 +E4W3)5%$'#$#;*!)235!f7& 
5Q;AF")  >-()"2*%((  >2O5M%(  KE>' +M4W3_ *>$!)  KE:EL'>!::%'5)*_2$  R&75(A&'AH"Rd7(6e " >01R"'!&4  R!%,!(4(()$R,(O,!'!&4  !"! 14F6ZO
$$=g=/(fg(&7(/(5I " >/(!;,4(8/",&'&4f  +"  !"! 1+42$)*)5%$'!)2$`7`$,;A&$5)=>6#$ )*$  U:5h  U+%((  A , *
AA 4 | 4 0 c â u t r ắ c n g h i ệ m phường h á p. L u ậ t đ ạ i c ư ơ n g 114W!h%&%$Sc
_L;73!VUb$5?  S( " KE=  :2,!!( * S(,!2 1%/8!V!)  +1  X;1  VF'3 * ,!N 1:W 6*FRFc$L


Xem thêm: Luyện Tập Làm Văn Lớp 5 Luyện Tập Tả Cảnh Trang 34 Sgk Tiếng Việt 5 Tập 1

i-9j  B=/ " W$  i=/ * > ( 1CW3BG'kA23&O5,l!)  :2H " :2!(  KE>>  :25( 1Dc% ( 1Em$*!$5'6.!)m$n444`$.(!$5'67*(%") '3T#$)!!$5'6!)  :22A/)) " KEE!<  >g;A/)) * > (