Bài bao gồm đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm chất hóa học 11 chương 2: Nito- Photpho (P1). Học sinh luyện tập bằng phương pháp chọn đáp án của chính mình trong từng câu hỏi. Dưới thuộc của bài trắc nghiệm, gồm phần xem tác dụng để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới nhằm bắt đầu.


Câu 1:Nitơ biểu hiện tính khử trong phản bội ứng với chất nào sau đây ?

A. H2.B. O2.C. Mg.D. Al.

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm hóa 11 chương nito photpho

Câu 2: cùng hóa trị của Nito vào hợp chất nào sau đây là lớn nhất?

A. NCl$_3$B. NOC. NH$_3$D. Cả A với B

Câu 3:Để tách bóc riêng NH3ra khỏi lếu hợp tất cả N2, H2, NH3trong công nghiệp tín đồ ta đã

A. Cho tất cả hổn hợp qua nước vôi vào dư.B. Cho tất cả hổn hợp qua bột CuO nung nóng.C. Nén và có tác dụng lạnh hỗn hợp để hòa lỏng NH3.D. Cho tất cả hổn hợp qua dung dịch H2SO4đặc.

Câu 4:Chỉ thực hiện dung dịch HNO3loãng, hoàn toàn có thể nhận biết được từng nào chất rắn đơn lẻ sau : MgCO3, Fe3O4, CuO, Al2O3?

A. 1.B. 2.C. 3.D. 4.

Câu 5:Trong công nghiệp, photpho được pha trộn từ phản ứng nung lếu láo hợp những chất nào tiếp sau đây ?

A. Quặng photphorit, đá xà vân với than cốcB. Quặng photphorit, mèo và than cốcC. Diêm tiêu, than gỗ với lưu huỳnhD. Mèo trắng, đá vôi với sođa

Câu 6:Thành phần thiết yếu của quặng photphorit là

A. CaPHO4B. NH4H2PO4.C. Ca(H2PO4)2.D. Ca3(PO4)2.

Câu 7:Phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. Supephotphat kép rứa độ bồi bổ thấp rộng supephotphat đơn.B. Nitơ cùng photpho là nhì nguyên tố luôn luôn phải có cho sự sống.C. Toàn bộ các muối hạt nitrat phần đông bị nhiệt độ phân hủy.D. Toàn bộ các muối bột đihiđrophotphat mọi rễ tung trong nước.

Câu 8:Cho 2 muối X, Y thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại sau:

X + Y → không xảy ra phản ứng.X + Cu → không xẩy ra phản ứng.Y + Cu → không xẩy ra phản ứng.X +Y + Cu → xảy ra phản ứng.

X với Y là

A. Mg(NO3)2và KNO3B. Fe(NO3)3và NaHSO4.C. NaNO3và NaHCO3D. NaNO3và NaHSO4.

Câu 9:Cho Cu cùng dung dịch H2SO4loãng công dụng với chất X (một các loại phân bón hóa học), thấy thoát ra khí ko màu hóa nâu trong ko khí. Còn mặt khác khí X tính năng với hỗn hợp NaOH thì bám mùi khai thoát ra. Hóa học X là

*

A. Amophot.B. Amoni nitrat.C. Urê.D. Natri nitrat.

Câu 10:Dãy nào dưới đây gồm các chất mà lại nguyên tố nitơ có tác dụng vừa mô tả tính oxi hóa vừa tính khử khi tham gia phản ứng hóa học?

A. NH3, N2O5, N2, NO2B. NH3, NO, HNO3, N2O5C. N2, NO, NO2, N2O5D. NO2, N2, NO, N2O3

Câu 11:Cho khí NH3dư đi thủng thẳng vào hỗn hợp X (chứa tất cả hổn hợp CuCl2, FeCl3, AlCl3) nhận được kết tủa Y. Nung kết tủa Y ta được chất rắn Z, rồi mang lại luồng khí NH3dư đi từ tốn qua Z nung nóng thu được hóa học rắn R. Vào R chứa:

A. Cu, Al, FeB. Al2O3và Fe2O3C. Sắt D. Al2O3và Fe

Câu 12:Muối X là phù hợp chất chứa nguyên tố N. X có các phản ứng sau:

X+ NaOH→Y + Z+ A

X → T+ A

X quan yếu là chất nào dưới đây?

A. NH4NO3 B. NH4Cl C. NH4HCO3 D. (NH4)2HPO4

Câu 13:Để pha chế ra 2 lít NH3từ N2và H2với hiệu suất 25% thì cần thể tích N2ở cùng điều kiện là:

A. 8 lít B. 4 lítC. 2 lítD. 1 lít

Câu 14: Supephotphat đơn được sản xuất xuất phát điểm từ 1 loại quặng chứa:

73% Ca$_3$(PO$_4)_2$; 26% CaCO$_3$ với 1% SiO$_2$.

Tỉ lệ phần trăm của P$_2$O$_5$ vào supephotphat solo là cho trên có giá trị là:

A. 26,75%B. 20,35%C. 20,5%D. 21,64%

Câu 15:Có những đánh giá và nhận định sau về muối amoni:

Tất cả muối hạt amoni rất nhiều tan trong nước;Các muối hạt amoni phần đông là hóa học điện li mạnh, phân li trọn vẹn tạo ra ion NH4+ có môi trường thiên nhiên bazơ;Muối amoni mọi phản ứng với dd kiềm giải hòa khí amoniac;Muối amoni yếu bền so với nhiệt.

Nhóm gồm những nhận định đúng :

A. 1, 2, 3 B. 1, 2, 4 C. 1, 3, 4 D. 2, 3, 4

Câu 16:Nhúng thanh Al vào dung dịch HNO3loãng, không thấy có khí thoát ra. Kết luận nào sao đây là đúng:

A. Al ko phản ứng cùng với ddHNO3loãngB. Al bị tiêu cực hóa vào ddHNO3loãngC. Al bội phản ứng vớiHNO3tạo ra muối hạt amoniD. Cả A và B mọi đúng

Câu 17:Để nhận ra ion NO3$^-$thường cần sử dụng thuốc test là Cu cùng dung dịch H2SO4loãng do vì:

A. Tạo nên khí có màu nâu. B. Tạo ra dung dịch có màu vàng.C. Tạo thành kết tủa màu vàng. D. Tạo nên khí ko màu hoá nâu trong ko khí.

Xem thêm: Nên Dùng Ví Điện Tử Nào An Toàn Và Tốt Nhất Hiện Nay? Nên Dùng Ví Điện Tử Nào

Câu 18:Nhiệt phân Fe(NO3)2trong bình kín, không cất không khí thu được

A. FeO, NO2, O2B. Fe(NO2)2, O2C. Fe2O3, NO2, O2D. Fe, NO2, O2

Câu 19:Hoá chất để phân biệt bố dd riêng rẽ biệt: HCl, HNO3, H2SO4:


A. Dùng giấy quỳ tím, dd bazơ, B. Sử dụng muối chảy Ba$^2+$, Cu kim loại,C. Sử dụng dd muối tan của Ag$^+$ D. Dùng dd phenolphtalein, giấy quỳ tím.

Câu 20: cho những phản ứng sau:

Ca$_3$(PO$_4)_2$ + 3H$_2$SO$_4$ đặc$ ightarrow $ 3CaSO$_4$ + 2H$_3$PO$_4$Ca$_3$(PO$_4)_2$ + 2H$_2$SO$_4$ đặc$ ightarrow $ 2CaSO$_4$+ Ca(HPO$_4)_2$Ca$_3$(PO$_4)_2$ + 4H$_3$PO$_4$ đặc$ ightarrow $ 3Ca(H$_2$PO$_4)_2$Ca(OH)$_2$ + 2H$_3$PO$_4$$ ightarrow $ Ca(H$_2$PO$_4)_2$+ 2H$_2$O

Những phản ứng xẩy ra trong quá trình điều chế supephotphat kép từ bỏ Ca$_3$(PO$_4)_2$ là: