Những pháp luật và chỉ dẫn về nguyên lý và phương pháp kế toán đối với tài sản thắt chặt và cố định được chuẩn hóa vào các chuẩn mực kế toán tài chính và những thông tứ hướng dẫn… ví dụ như chuẩn mực 03 về Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình, chuẩn chỉnh mực 04 về tài sản cố định và thắt chặt vô hình, chuẩn mực 06 về thuê gia sản và các thông tứ hướng dẫn..

Bạn đang xem: Cách tính khấu hao

.

Đặc biệt, cách đây không lâu nhất là thông tư 45/2013/TT-BTC bao hàm hướng dẫn ví dụ về các quy định quản lý và cách tính khấu hao tài sản cố định. Vậy rõ ràng các cách tính khấu hao được áp dụng trong số doanh nghiệp như vậy nào? Nội dung bài viết sẽ hỗ trợ cho các bạn những cách thức trích khấu hao tài sản cố định một cách cụ thể nhất.

*

I. Phương pháp tính khấu hao tài sản cố định và thắt chặt số 1: khấu hao con đường thẳng

Phương pháp khấu hao mặt đường thẳng là cách tính khấu hao tài sản cố định đầu tiên shop chúng tôi giới thiệu tới bạn đọc. Cụ thể nội dung của phương thức này là:

1. Câu chữ của phương pháp: Tài sản cố định trong doanh nghiệp được trích khấu hao theo cách thức khấu hao mặt đường thẳng như sau:

- xác định mức trích khấu hao trung bình hàng năm cho tài sản thắt chặt và cố định theo công thức dưới đây:

Mức trích khấu hao trung bình hàng năm của tài sản cố định

=

Nguyên giá bán của gia sản cố định

Thời gian trích khấu hao

- nấc trích khấu hao trung bình mỗi tháng bằng số khấu hao cần trích cả năm phân chia cho 12 tháng.

2. Trường hợp thời hạn trích khấu hao tuyệt nguyên giá bán của tài sản thắt chặt và cố định thay đổi, doanh nghiệp lớn phải xác định lại mức trích khấu hao vừa đủ của tài sản cố định bằng phương pháp lấy giá bán trị sót lại trên sổ kế toán chia (:) cho thời hạn trích khấu hao xác định lại hoặc thời gian trích khấu hao còn lại (được xác minh là chênh lệch giữa thời gian trích khấu hao đã đk trừ thời gian đã trích khấu hao) của gia tài cố định.

3. Nấc trích khấu hao đến năm sau cùng của thời gian trích khấu hao tài sản cố định được xác minh là hiệu số thân nguyên giá chỉ tài sản cố định và số khấu hao luỹ kế đã thực hiện đến năm trước năm sau cuối của tài sản cố định đó.

4. Lấy ví dụ tính và trích khấu hao TSCĐ:

Ví dụ: công ty A cài một tài sản cố định (mới 100%) với giá ghi bên trên hoá đối chọi là 119 triệu đồng, chiết khấu mua sắm là 5 triệu đồng, chi phí vận gửi là 3 triệu đồng, chi tiêu lắp đặt, test là 3 triệu đồng.

Nguyên giá chỉ tài sản thắt chặt và cố định = 119 triệu - 5 triệu + 3 triệu + 3 triệu = 120 triệu đồng

Mức trích khấu hao trung bình hàng năm = 120 triệu : 10 năm =12 triệu đồng/năm.

Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng = 12 triệu đồng: 12 mon = 1 triệu đồng/ tháng

Hàng năm, công ty lớn trích 12 triệu đồng chi phí trích khấu hao tài sản cố định và thắt chặt đó vào giá thành kinh doanh.

Nguyên giá bán tài sản cố định và thắt chặt = 120 triệu đ + 30 triệu đồng = 150 triệu đồng

Số khấu hao luỹ kế vẫn trích = 12 triệu đồng (x) 5 năm = 60 triệu đồng

Giá trị sót lại trên sổ kế toán = 150 triệu đ - 60 triệu vnd = 90 triệu đồng

Mức trích khấu hao trung bình thường niên = 90 triệu vnd : 6 năm = 15 triệu đồng/ năm

Mức trích khấu hao trung bình các tháng = 15.000.000 đồng : 12 mon = 1.250.000 đồng/ tháng

Từ năm 2018 trở đi, doanh nghiệp lớn trích khấu hao vào giá thành kinh doanh mỗi tháng 1.250.000 đồng đối với tài sản thắt chặt và cố định vừa được nâng cấp.

a. Cách khẳng định mức trích khấu hao:

- Căn cứ các số liệu trên sổ kế toán, hồ sơ của tài sản thắt chặt và cố định để khẳng định giá trị còn lại trên sổ kế toán tài chính của tài sản cố định.

- xác định thời gian trích khấu hao sót lại của tài sản cố định theo cách làm sau:

Trong đó:

T : thời gian trích khấu hao còn sót lại của gia tài cố định

T1 : thời gian trích khấu hao của tài sản thắt chặt và cố định xác định theo nguyên tắc tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC.

T2 : thời hạn trích khấu hao của tài sản cố định xác định theo hình thức tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tứ số .../2013/TT-BTC.

t1 : thời gian thực tế sẽ trích khấu hao của gia tài cố định

- khẳng định mức trích khấu hao hàng năm (cho đa số năm còn lại của gia tài cố định) như sau:

Mức trích khấu hao trung bình hàng năm của TSCĐ

=

Giá trị còn sót lại của gia sản cố định

Thời gian trích khấu hao còn sót lại của TSCĐ

- nấc trích khấu hao trung bình mỗi tháng bằng số khấu hao đề xuất trích cả năm chia cho 12 tháng.

Nếu doanh nghiệp lớn lựa chọn lựa cách tính khấu hao tài sản cố định và thắt chặt này thì các kiến thức trên rất cần được kế toán nắm vững và thực hành thực tế thành thạo.

II. Cách tính khấu hao tài sản thắt chặt và cố định số 2: khấu hao theo số dư sút dần tất cả điều chỉnh

1.Nội dung của phương pháp:

Mức trích khấu hao tài sản cố định và thắt chặt theo phương thức số dư bớt dần có kiểm soát và điều chỉnh được xác minh như:

- xác định thời gian khấu hao của gia sản cố định:

Doanh nghiệp xác định thời gian khấu hao của tài sản cố định theo hiện tượng tại Thông tư số /2013/TT-BTC của bộ Tài chính.

- xác định mức trích khấu hao năm của tài sản thắt chặt và cố định trong những năm đầu theo công thức dưới đây:

Mức trích khấu hao thường niên của gia tài cố định

=

Giá trị còn lại của gia sản cố định

X

Tỷ lệ khấu hao nhanh

Trong đó:

Tỷ lệ khấu hao nhanh xác định theo cách làm sau:

Tỷ lệ khấu khao nhanh

(%)

=

Tỷ lệ khấu hao tài sản thắt chặt và cố định theo cách thức đường thẳng

X

Hệ số điều chỉnh

Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định và thắt chặt theo phương pháp đường thẳng khẳng định như sau:

Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định theo cách thức đường trực tiếp (%)

=

1

X 100

Thời gian trích khấu hao của gia sản cố định

Hệ số điều chỉnh xác định theo thời hạn trích khấu hao của tài sản cố định quy định tại bảng bên dưới đây:

Thời gian trích khấu hao của gia sản cố định

Hệ số điều chỉnh

(lần)

Đến 4 năm ( t £ 4 năm)

1,5

Trên 4 mang đến 6 năm (4 năm 6 năm)

2,5

Những năm cuối, lúc mức khấu hao năm xác định theo cách thức số dư giảm dần nói trên bằng (hoặc phải chăng hơn) nút khấu hao tính trung bình giữa giá chỉ trị còn sót lại và số thời gian sử dụng còn lại của gia tài cố định, thì kể từ năm kia mức khấu hao được tính bằng giá chỉ trị sót lại của tài sản thắt chặt và cố định chia mang đến số năm sử dụng còn lại của gia tài cố định.

- mức trích khấu hao mỗi tháng bằng số khấu hao cần trích cả năm chia cho 12 tháng.

2. Lấy ví dụ như tính và trích khấu hao gia tài cố định:

Ví dụ: doanh nghiệp A tải một thiết bị chế tạo các linh phụ kiện điện tử new với nguyên giá là 50 triệu đồng. Thời hạn trích khấu hao của tài sản thắt chặt và cố định xác định theo phép tắc tại Phụ lục 1 (ban hành cố nhiên Thông bốn số /2013/TT-BTC) là 5 năm.

Xác định mức khấu hao hàng năm như sau:

- tỷ lệ khấu hao hàng năm của tài sản cố định theo cách thức khấu hao con đường thẳng là 20%.

- phần trăm khấu hao nhanh theo phương pháp số dư giảm dần bằng 20% x 2 (hệ số điều chỉnh) = 40%

- nấc trích khấu hao thường niên của tài sản cố định và thắt chặt trên được xác định rõ ràng theo bảng dưới đây:

Đơn vị tính: Đồng

Năm thứ

Giá trị còn sót lại của TSCĐ

Cách tính số khấu hao TSCĐ mặt hàng năm

Mức khấu hao mặt hàng năm

Mức khấu hao sản phẩm tháng

Khấu hao luỹ kế cuối năm

1

50.000.000

50.000.000 x 40%

20.000.000

1.666.666

20.000.000

2

30.000.000

30.000.000 x 40%

12.000.000

1.000.000

32.000.000

3

18.000.000

18.000.000 x 40%

7.200.000

600.000

39.200.000

4

10.800.000

10.800.000 : 2

5.400.000

450.000

44.600.000

5

10.800.000

10.800.000 : 2

5.400.000

450.000

50.000.000

Trong đó:

+ mức khấu hao tài sản thắt chặt và cố định từ năm trước tiên đến không còn năm đồ vật 3 được tính bằng giá trị còn sót lại của tài sản cố định nhân với phần trăm khấu hao nhanh (40%).

+ từ thời điểm năm thứ 4 trở đi, nấc khấu hao hàng năm bằng giá trị còn lại của tài sản cố định và thắt chặt (đầu năm sản phẩm 4) chia cho thời gian sử dụng sót lại của tài sản cố định và thắt chặt (10.800.000 : 2 = 5.400.000). .

III. Cách tính khấu hao tài sản cố định và thắt chặt số 3: khấu hao theo số lượng, cân nặng sản phẩm.

Cách tính khấu hao tài sản cố định cuối cùng cửa hàng chúng tôi giới thiệu đến bạn đọc là khấu hao theo só lượng, cân nặng sản phẩm.

1. Câu chữ của phương pháp:

Tài sản thắt chặt và cố định trong doanh nghiệp được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao theo số lượng, cân nặng sản phẩm như sau:

- địa thế căn cứ vào hồ sơ kinh tế tài chính - nghệ thuật của tài sản cố định, doanh nghiệp khẳng định tổng số lượng, cân nặng sản phẩm thêm vào theo công suất xây cất của gia sản cố định, hotline tắt là sản lượng theo hiệu suất thiết kế.

- địa thế căn cứ tình hình thực tiễn sản xuất, doanh nghiệp xác định số lượng, cân nặng sản phẩm thực tế sản xuất mặt hàng tháng, hàng năm của gia sản cố định.

- khẳng định mức trích khấu hao trong thời điểm tháng của tài sản cố định theo công thức dưới đây:

Mức trích khấu hao vào tháng của tài sản cố định

=

Số số lượng hàng hóa sản xuất vào tháng

X

Mức trích khấu hao trung bình tính mang lại một đơn vị chức năng sản phẩm

Trong đó:

Mức trích khấu hao trung bình tính cho một đơn vị sản phẩm

=

Nguyên giá của gia tài cố định

Sản lượng theo năng suất thiết kế

- nấc trích khấu hao năm của tài sản thắt chặt và cố định bằng tổng mức vốn trích khấu hao của 12 mon trong năm, hoặc tính theo công thức sau:

Mức trích khấu hao năm của tài sản cố định

=

Số số lượng sản phẩm sản xuất trong năm

X

Mức trích khấu hao trung bình tính mang đến một đơn vị sản phẩm

Trường đúng theo công suất xây cất hoặc nguyên giá bán của tài sản thắt chặt và cố định thay đổi, doanh nghiệp phải khẳng định lại nấc trích khấu hao của tài sản cố định.

Xem thêm: Nội Dung Xxx Là Gì Mik Ko Hiểu Trong Truyện Conan Có Ghi, Nguồn Gốc Từ Đâu Ra Và Hiểu Sao Cho Đúng

2. Lấy ví dụ như tính và trích khấu hao gia tài cố định:

Ví dụ: công ty A cài máy ủi đất (mới 100%) với nguyên giá chỉ 450 triệu đồng. Năng suất thiết kế của máy ủi này là 30m3/giờ. Sản lượng theo công suất thiết kế của dòng sản phẩm ủi này là 2.400.000 m3. Cân nặng sản phẩm đạt được trong năm trang bị nhất của máy ủi này là:

Tháng

Khối lượng sản phẩm dứt (m3)

Tháng

Khối lượng sản phẩm hoàn thành (m3)

Tháng 1

14.000

Tháng 7

15.000

Tháng 2

15.000

Tháng 8

14.000

Tháng 3

18.000

Tháng 9

16.000

Tháng 4

16.000

Tháng 10

16.000

Tháng 5

15.000

Tháng 11

18.000

Tháng 6

14.000

Tháng 12

18.000

Mức trích khấu hao theo phương pháp khấu hao theo số lượng, cân nặng sản phẩm của tài sản cố định này được xác định như sau:

- mức trích khấu hao trung bình tính cho một m3 đất ủi = 450 triệu đồng: 2.400.000 m3 = 187,5 đ/m3

- nấc trích khấu hao của dòng sản phẩm ủi được xem theo bảng sau:

Tháng

Sản lượng thực tế tháng

(m3)

Mức trích khấu hao tháng

(đồng)

1

14.000

14.000 x 187,5 = 2.625.000

2

15.000

15.000 x 187,5 = 2.812.500

3

18.000

18.000 x 187,5 = 3.375.000

4

16.000

16.000 x 187,5 = 3.000.000

5

15.000

15.000 x 187,5 = 2.812.500

6

14.000

14.000 x 187,5 = 2.625.000

7

15.000

15.000 x 187,5 = 2.812.500

8

14.000

14.000 x 187,5 = 2.625.000

9

16.000

16.000 x 187,5 = 3.000.000

10

16.000

16.000 x 187,5 = 3.000.000

11

18.000

18.000 x 187,5 = 3.375.000

12

18.000

18.000 x 187,5 = 3.375.000

Tổng cộng cả năm

35.437.500

Ngoài câu hỏi nắm được những cách tính khấu hao tài sản cố định và thắt chặt thì để cai quản tài sản buổi tối ưu những doanh nghiệp nên nắm được chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính về gia tài cố định. Hoặc với 1 số doanh nghiệp khủng hiện nay, chúng ta còn áp dụng phần mềm làm chủ tài sản để thực hiện xuất sắc công tác này.