Phép toán số học
Phép toán ý nghĩa Ví dụ
- Đổi dấu một số thực hoặc nguyên -12, -a
+ Phép cộng 2 số thực hoặc nguyên 2+4=6
- Phép trừ 2-3=-1
* Phép nhân 4*2=8
/ Phép chia 5/3=1
% Phép lấy phần dư 6/2=011.5%2.5=1.5

Chú ý:

- Nếu phép phân tách hai toán hạng đều nguyên thì phép phân tách cho kết quả là phần nguyên của thương nhì toán hạng đó, ví dụ: 5/3=1

- Nếu phép chia hai toán hạng đều nguyên với số chia bằng 0 thì phép phân chia sinh lỗi, ví dụ 5/0 sẽ tạo ra lỗi

- Nếu một trong nhị toán hạng là kiểu thực thì từ bây giờ kết quả của phép phân tách cho ta giá chỉ trị đúng, ví dụ 5/2.0=2.5

- Nếu một trong nhì toán hạng là kiểu thực với số chĩa bằnd 0 thì kết quả phép phân tách là infinity(dương vô cùng) hoặc –infinity(âm vô cùng)

- Phép toán % trả về phần dư của phép chia


Phép toán quan liêu hệ

Những toán tử quan lại hệ được dùng để đối chiếu giữa hai giá bán trị, với sau đó trả về kết quả là một giá chỉ trị súc tích kiểu bool (true giỏi false). Ví dụ toán tử so sánh lớn hơn (>) trả về giá trị là true nếu giá trị bên trái của toán tử lớn hơn giá chỉ trị mặt phải của toán tử. Vì chưng vậy 5 > 2 trả về một giá bán trị là true, trong khi 2 > 5 trả về giá chỉ trị false.

Bạn đang xem: Các phép toán

Các toán tử quan liêu hệ trong ngôn ngữ C# được trình bày ở bảng mặt dưới.

Phép toán ý nghĩa Ví dụ Kết quả
> So sánh lớn hơn 1>2 false
>= So sánh lớn hơn hoặc bằng 2>=2 true

Phép toán logic
Phép toán logic ý nghĩa Ví dụ Kết quả
! Phép phủ định một ngôi (not) !(3>1) false
&& Liên kết hai biểu thức xúc tích và ngắn gọn Phép với (and). Giá chỉ trị bằng 1 khi cả 2 toán hạng có giá trị 1 (2>1)&&(5=2) false
|| Liên kết nhị biểu thức logic. Phép hoặc (or). Giá bán trị biểu thức bằng 1 khi một trong hai toán hạng bằng 1 (4>3)||(1>8) true
Bảng giá trị của những phép toán logic

X Y X && Y X || Y ! X
True true true true false
True false false true false
False true false true true
False false false false true

Phép toán tăng giảm

Trong ngôn ngữ lập trình C# đưa ra nhì phép toán một ngôi để tăng với giảm các biến (nguyên và thực). Toán tử tăng ++ sẽ thêm 1 vào toán hạng của nó, toán tử giảm – sẽ trừ đi 1

Dấu phép toán ++ cùng -- tất cả thể đứng trước hoặc đứng sau toán hạng. Như vậy ta có thể viết: ++n, n++, --n, n--

Sự khác biệt của ++n với n++ ở chỗ: vào phép toán n++ thì n tăng sau thời điểm giá trị của nó được sử dụng, còn vào ++n thì giá chỉ trị của n tăng trước khi giá trị của nó được sử dụng. Tương tự đối với –n với n--

Ví dụ: giả sử trước mỗi phép tính int i=3, j=15;

Phép toán Tương đương Kết quả
i=++j; tăng trước j=j+1; i=j; i=16 với j=16
i=j++; tăng sau i=j; j=j+1; i=15 và j=16
i++; i=i+1; i=4
j = ++i + 5; i=i+1; j=i+5; i=4 và j=9
j = i++ +5; j=i+5; i=i+1; i=4 và j=8

Thứ tự ưu tiên những phép toán

Trình biên dịch phải xác định thứ tự thực hiện các toán tử vào trường hợp một biểu thức có nhiều phép toán, giả sử, bao gồm biểu thức sau:

var1 = 5+7*3;

Biểu thức bên trên có ba phép toán để thực hiện bao gồm (=, +,*). Ta thử xét những phép toán theo thứ tự từ trái sang trọng phải, đầu tiên là gán giá bán trị 5 đến biến var1, sau đó cộng 7 vào 5 là 12 cuối thuộc là nhân với 3, kết quả trả về là 36, điều này thật sự gồm vấn đề, không đúng với mục đích yêu thương cầu của bọn chúng ta. Bởi vậy việc xây dựng một trình tự xử lý các toán tử là hết sức cần thiết.

Các luật về độ ưu tiên xử lý sẽ bảo trình biên dịch biết được toán tử làm sao được thực hiện trước vào biểu thức.Tương tự như vào phép toán đại số thì phép nhân có độ ưu tiên thực hiện trước phép toán cộng, vị vậy 5+7*3 mang đến kết quả là 26 đúng hơn kết quả 36. Với cả nhị phép toán cộng cùng phép toán nhân điều tất cả độ ưu tiên cao hơn phép gán. Như vậy trình biên dịch sẽ thực hiện các phép toán rồi sau đó thực hiện phép gán ở bước cuối cùng. Kết quả đúng của câu lệnh trên là biến var1 sẽ nhận giá trị là 26.

Trong ngôn ngữ C#, dấu ngoặc được sử dụng để cụ đổi thứ tự xử lý, điều này cũng giống trong đo lường và tính toán đại số. Lúc đó muốn kết quả 36 đến biến var1 gồm thể viết:

var1 = (5+7) * 3;

Biểu thức vào ngoặc sẽ được xử lý trước và sau thời điểm có kết quả là 12 thì phép nhân được thực hiện.

Bảng sau liệt kê thứ tự độ ưu tiên các phép toán trong C#.

Xem thêm: Top 3 Bài Văn Mẫu Cảm Nhận Của Em Về Nhân Vật Lão Hạc Lớp 8, Top 3 Bài Văn Mẫu Cảm Nhận Về Lão Hạc Hay Nhất

*

Các phép toán được liệt kê cùng loại sẽ tất cả thứ tự theo mục thứ thự của bảng: thứ tự trái tức là độ ưu tiên của những phép toán từ phía trái sang, thứ tự phải thì những phép toán có độ ưu tiên từ bên phải qua trái. Các toán tử không giống loại thì gồm độ ưu tiên từ bên trên xuống dưới, vì chưng vậy các toán tử loại cơ bản sẽ bao gồm độ ưu tiên cao nhất và phép toán gán sẽ bao gồm độ ưu tiên thấp nhất trong các toán tử.