Các dạng bài bác tập ôn thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 8 gồm: Rút gọn, so với đa thức thành nhân tử, tra cứu số chưa biết, chia đa thức.

Bạn đang xem: Các dạng toán lớp 8 học kì 1

Và các bài tập hình học 8, các bài tập cải thiện dành mang đến học sinh lớp 8 tự giải cải thiện kiến thức.

Dạng 1: Rút gọn và các câu hỏi phụ

Bài 1: Rút gọn những biểu thức sau:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Bài 2: cho biểu thức:

*

a) Rút gọn biểu thức A

b) Tính giá trị biểu thức khi

*

c) tra cứu để

*

Bài 3: mang lại biểu thức:

*

a) Rút gọn biểu thức

b) Tính giá bán trị của tại

*

c) search để

*

Dạng 2: so sánh đa thức thành nhân tử

Bài 4: so với thành nhân tử:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

e)

*

f)

*

Bài 5: Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

e)

*

f)

*

Bài 6: Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Dạng 3: kiếm tìm số chưa biết

Bài 7: tìm kiếm biết:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

e)

*

f)

*

Dạng 4: phân tách đa thức, phân tách đơn thức

Bài 8: Thực hiện phép chia

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Bài 9: Thực hiện phép chia

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Bài 10: search

*
để phép chia là phép phân tách hết

a)

*
phân tách hết cho
*

b)

*
chia hết mang lại
*

c)

*
phân tách hết đến
*

d) chia hết đến

*

Bài tập hình học ôn thi giữa HK1

Bài 1: mang đến hình bình hành ABCD có

*
. Gọi E với F lần lượt là trung điểm của BC với AD.

a) Chứng minh

*

b) Chứng minh tứ giác BFDC là hình thang cân.

c) Lấy điểm M đối xứng A qua B. Chứng minh tứ giác BMCD là hình chữ nhật.

d) Chứng minh M, E, D thẳng hàng.

Bài 2: cho tam giác MNP, gọi E là trung điểm của NP. Gọi Q là điểm đối xứng của M qua N, D là giao điểm của QE với MP, gọi I là trung điểm của MD. Chứng minh rằng:

a) NI là đường trung bình của

*

b) DE // NI

c) MD = 2DP

Bài 3: mang lại tam giác ABC. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC, AC. Gọi H là điểm đối xứng của N qua M.

a) Chứng minh những tứ giác BNCH cùng ABHN là hình bình hành.

b) Tam giác ABC thỏa mãn điều kiện gì để tứ giác BNCH là hình chữ nhật.

Xem thêm: Đế Quốc Ottoman Là Gì - Từ Điển Anh Việt Ottoman

Bài 4: cho tam giác ABC cân nặng tại A gồm hai đường trung tuyến BM và công nhân cắt nhau tại G. Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của BG cùng CG.

a) Tứ giác BNMC là hình gì? bởi sao?

b) Chứng minh MN // PQ; MN = PQ

c) Chứng minh

*

d) Chứng minh MNPQ là hình chữ nhật

Bài 5: mang lại

*