Số tiền lãi chỉ tính trên số tiền nơi bắt đầu mà kế bên trên số tiền lãi do số tiền nơi bắt đầu sinh ra.

Bạn đang xem: Các dạng bài toán lãi suất

Công thức tính lãi đơn: $V_n=V_0left( 1+r.n ight)$

Trong đó:

$V_n$ : Số chi phí cả vốn lẫn lãi sau n kỳ hạn;

$V_0$ : Số tiền gởi ban đầu;

$n$ : Số kỳ hạn tính lãi;

$r$ : lãi suất định kỳ, tính theo %.

2. Lãi kép

Là số tiền lãi không chỉ có tính trên số chi phí gốc hơn nữa tính trên số tiền lãi do tiền cội đó sinh ra biến đổi theo từng định kỳ.

a. Lãi kép, gởi một lần: $T_n=T_0left( 1+r ight)^n$

Trong đó:

$T_n$ : Số tiền cả vốn lẫn lãi sau n kỳ hạn;

$T_0$ : Số tiền gởi ban đầu;

$n$ : Số kỳ hạn tính lãi;

$r$ : lãi vay định kỳ, tính theo %.

b. Lãi kép liên tục: $T_n=T_0.e^nr$

Trong đó:

$T_n$ : Số tiền cả vốn lẫn lãi sau n kỳ hạn;

$T_0$ : Số tiền giữ hộ ban đầu;

$n$ : Số kỳ hạn tính lãi;

$r$ : lãi suất định kỳ, tính theo %.

c. Lãi kép, giữ hộ định kỳ.

œTrường thích hợp gửi chi phí định kì cuối tháng.

Bài toán 1: Cứ cuối mỗi tháng nhờ cất hộ vào bank m triệu, lãi suất kép r% (tháng hoặc năm). Hỏi sau n (tháng hoặc năm) số tiền chiếm được là bao nhiêu?

Người ta chứng minh được số tiền thu được là:

$T_n=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>$

Chứng minh

Tháng

Đầu tháng

Cuối tháng

1

Chưa gửi

$m$

2

$m$

$mleft( 1+r ight)+m$

3

$mleft( 1+r ight)+m$

$mleft( 1+r ight)^2+mleft( 1+r ight)+m$

$n$

 

$mleft( 1+r ight)^n-1+...+mleft( 1+r ight)+m$

Vậy sau mon n ta được số chi phí $T_n=mleft( 1+r ight)^n-1+...+mleft( 1+r ight)+m$

$=mleft< left( 1+r ight)^n-1+...+left( 1+r ight)+1 ight>$ ,

Ta biết rằng: $S_n=u_1+...+u_n=u_1.fracq^n-1q-1$ phải $T_n=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>$

Bài toán 2: Cứ cuối từng tháng gửi vào ngân hàng m triệu, lãi suất vay kép r% (tháng hoặc năm). Sau n (tháng hoặc năm) số tiền chiếm được là A triệu. Hỏi số tiền nhờ cất hộ mỗi tháng m là bao nhiêu?

Người ta chứng tỏ được số tiền đề xuất gửi hàng tháng là: $m=fracArleft( 1+r ight)^n-1$

Chứng minh:

Áp dụng vấn đề 1 ta có số tiền nhận được là $T_n=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>$, nhưng đề mang đến số chi phí đó đó là A yêu cầu $A=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>Leftrightarrow m=fracArleft( 1+r ight)^n-1$ .

Bài toán 3: Cứ cuối từng tháng gởi vào ngân hàng m triệu, lãi suất kép r% (tháng hoặc năm). Sau n (tháng hoặc năm) số tiền thu được là A triệu. Hỏi số mon hoặc năm n là bao nhiêu?

Người ta minh chứng được số mon thu được đề bài cho là: $n=log _1+rleft( fracArm+1 ight)$.

Chứng minh:

Áp dụng vấn đề 1 ta bao gồm số tiền thu được là $T_n=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>$, cơ mà đề mang đến số tiền đó đó là A nên $A=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>Leftrightarrow m=fracArleft( 1+r ight)^n-1Leftrightarrow left( 1+r ight)^n=fracArm+1Leftrightarrow n=log _1+rleft( fracArm+1 ight)$

Như vậy vào trường đúng theo một này ta cần nắm vứng công thức vấn đề 1 từ đó hoàn toàn có thể dễ dàng chuyển đổi ra các công thức ở việc 2, vấn đề 3.

œTrường đúng theo gửi tiền định kì đầu tháng.

Bài toán 4: Cứ đầu mỗi tháng nhờ cất hộ vào ngân hàng m triệu, lãi suất vay kép r% (tháng hoặc năm). Hỏi sau n (tháng hoặc năm) số tiền thu được là bao nhiêu?

Người ta minh chứng được số tiền thu được là: $T_n=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>left( 1+r ight)$

Chứng minh.

Ta gây ra bảng sau:

Tháng

Đầu tháng

Cuối tháng

1

$m$

$mleft( 1+r ight)$

2

$mleft( 1+r ight)+m$

$mleft( 1+r ight)^2+mleft( 1+r ight)$

3

$mleft( 1+r ight)^2+mleft( 1+r ight)+m$

$mleft( 1+r ight)^3+mleft( 1+r ight)^2+mleft( 1+r ight)$

n

$mleft( 1+r ight)^n+...+mleft( 1+r ight)$

Vậy sau tháng n ta được số tiền:

$T_n=mleft( 1+r ight)^n+...+mleft( 1+r ight)=mleft< left( 1+r ight)^n+...+left( 1+r ight) ight>=mleft( 1+r ight)fracleft( 1+r ight)^n-1r$

Bài toán 5: Cứ đầu từng tháng gởi vào bank m triệu, lãi vay kép r% (tháng hoặc năm). Sau n (tháng hoặc năm) số tiền chiếm được là A triệu. Hỏi số tiền gửi mỗi mon m là bao nhiêu?

Người ta chứng tỏ được số tiền đề nghị gửi từng tháng là: $m=fracArleft( 1+r ight)left< left( 1+r ight)^n-1 ight>$

Chứng minh

Áp dụng câu hỏi 4. Ta gồm số tiền chiếm được là: $T_n=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>left( 1+r ight)$, nhưng mà đề đến số tiền đó là A yêu cầu $A=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>left( 1+r ight)Leftrightarrow m=fracArleft( 1+r ight)left< left( 1+r ight)^n-1 ight>$.

Bài toán 6: Cứ đầu từng tháng gởi vào ngân hàng m triệu, lãi suất vay kép r% (tháng hoặc năm). Sau n (tháng hoặc năm) số tiền chiếm được là A triệu. Hỏi số mon hoặc năm n là bao nhiêu?

Người ta minh chứng được số mon thu được đề bài xích cho là: $n=log _1+rleft< fracArmleft( 1+r ight)+1 ight>$.

Chứng minh

Áp dụng việc 4. Ta có: số tiền thu được là: $T_n=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>left( 1+r ight)$, nhưng mà đề cho số tiền đó là A buộc phải $A=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>left( 1+r ight)Leftrightarrow m=fracArleft( 1+r ight)left< left( 1+r ight)^n-1 ight>Leftrightarrow left( 1+r ight)^n=fracArmleft( 1+r ight)+1$.

$Rightarrow n=log _1+rleft< fracArmleft( 1+r ight)+1 ight>$.

Như vậy trong trường vừa lòng này ta cần nắm rõ công thức vấn đề 4 từ đó có thể dễ dàng đổi khác ra các công thức ở bài toán 5, việc 6.

œTrường hợp vay nợ và trả tiền định kì đầu tháng.

Bài toán 7: Vay ngân hàng A triệu đồng. Cứ đầu hàng tháng (năm) trả bank m triệu, lãi suất vay kép $r%$ (tháng hoặc năm). Hỏi sau n (tháng hoặc năm) số tiền còn nợ là bao nhiêu?

Người ta chứng tỏ được số chi phí còn nợ là: $T_n=Aleft( 1+r ight)^n-mleft( 1+r ight)fracleft( 1+r ight)^n-1r$

Chứng minh.

Ta tạo bảng sau:

Tháng

Đầu tháng

Cuối tháng

1

$A-m$

$left( A-m ight)left( 1+r ight)=Aleft( 1+r ight)-mleft( 1+r ight)$

2

$Aleft( 1+r ight)-mleft( 1+r ight)-m$

$Aleft( 1+r ight)^2-mleft( 1+r ight)^2-mleft( 1+r ight)$

3

$Aleft( 1+r ight)^2-mleft( 1+r ight)^2-mleft( 1+r ight)-m$

$Aleft( 1+r ight)^3-mleft( 1+r ight)^3-mleft( 1+r ight)^2-mleft( 1+r ight)$

$n$

$Aleft( 1+r ight)^n-mleft( 1+r ight)^n-...-mleft( 1+r ight)^2-mleft( 1+r ight)$

Vậy sau tháng n ta còn nợ số tiền:

*

Trường thích hợp vay nợ cùng trả định kì cuối tháng.

Bài toán 8: Vay ngân hàng A triệu đồng. Cứ đầu từng tháng (năm) trả bank m triệu, lãi suất vay kép r% (tháng hoặc năm). Hỏi sau n (tháng hoặc năn) số tiền còn nợ là bao nhiêu?

Người ta chứng tỏ được số chi phí còn nợ là: $T_n=Aleft( 1+r ight)^n-mleft( 1+r ight)fracleft( 1+r ight)^n-1r$

Chứng minh

Ta thiết kế bảng sau:

Tháng

Đầu tháng

Cuối tháng

1

$A$

$Aleft( 1+r ight)-m$

2

$Aleft( 1+r ight)-m$

$Aleft( 1+r ight)^2-mleft( 1+r ight)^2-m$

3

$Aleft( 1+r ight)^2-mleft( 1+r ight)-m$

$Aleft( 1+r ight)^3-mleft( 1+r ight)^2-mleft( 1+r ight)-m$

$n$

$Aleft( 1+r ight)^n-mleft( 1+r ight)^n-1-...-mleft( 1+r ight)-m$

Vậy sau tháng n ta còn nợ số tiền:

*

Sau đây cùng tò mò cách vận dụng các kim chỉ nan vào các bài toán tính tiền lãi, chi phí nợ phải trả ra làm sao ?

B. Bài tập mẫu

Bài 1:

Một người muốn gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí ở ngân hàng và hy vọng sau 4 năm có được 850 triệu vnd để sở hữu nhà. Biết rằng lãi suất ngân hàng mỗi tháng trong lúc này là 0,45%. Hỏi người đó mỗi tháng buộc phải gửi vào bank tối thiểu từng nào tiền nhằm đủ số tiền sở hữu nhà? (Giả sử số tiền hàng tháng là đồng nhất và lãi vay trong 4 năm là không rứa đổi)

A. $15,833$ triệu đồng B. 16,833 triệu đồng.

C. 17,833 triệu đồng. D. 18,833 triệu đồng.

Giải:

Giả sử tín đồ này giữ hộ tiền ở thời gian t làm sao đó, tính từ lúc thời đặc điểm này sau 4 năm (48 tháng) ông mong mỏi có số chi phí 850 triệu. Như vậy ví dụ ta rất có thể coi đấy là bài toán nhờ cất hộ tiền định kì đầu tháng.

Áp dụng việc 5 ta bao gồm số tiền cần gửi từng tháng là: $m=fracArleft( 1+r ight)left< left( 1+r ight)^n-1 ight>$

*

Chọn A.

Bài 2:

Một chị em Việt Nam hero được hưởng số chi phí là 4 triệu đồng trên một tháng (chuyển vào tài khoản của bà bầu ở ngân hàng vào đầu tháng). Từ thời điểm tháng 1 năm 2016 mẹ không đi rút tiền nhưng để lại ngân hàng và được tính lãi suất 1% trên một tháng. Đến vào đầu tháng 12 năm 2016 mẹ rút tổng thể số tiền (gồm số tiền của tháng 12 và số tiền đang gửi tháng 1). Hỏi khi ấy mẹ lĩnh về bao nhiêu tiền ? (kết quả làm tròn theo đơn vị nghìn đồng).

A. 50 triệu 730 ngàn đồng. B. 50 triệu 740 ngàn đồng.

C. 53 triệu 760 ngàn đồng. D. 48 triệu 480 ngàn đồng.

Giải:

Ta có tổng số tiền A thu được, nếu lúc đầu gửi vào a đồng, từ đầu tháng sau gởi thêm a đồng (không đổi) vào đầu hàng tháng với lãi vay r% trong n tháng:

$A=a+fracarleft( 1+r ight)left< left( 1+r ight)^n-1 ight>$

*
Bài 3:

Ông A vay thời gian ngắn ngân hàng 100 triệu đồng, với lãi suất vay 12% bên trên năm. Ông hy vọng hoàn nợ cho ngân hàng theo bí quyết sau: sau đúng một tháng kể từ ngày vay, ông bước đầu hoàn nợ; hai lần trả nợ thường xuyên cách nhau đúng một mon số tiền hoàn nợ ở các lần là hệt nhau và trả không còn tiền nợ sau đúng bố tháng tính từ lúc ngày vay. Hỏi, theo cách đó, số tiền m mà lại ông A bắt buộc trả cho bank là bao nhiêu? Biết rằng, lãi suất ngân hàng không đổi khác trong thời gian ông A trả nợ.

A. $m=frac100.left( 1,01 ight)^33$ (triệu đồng). B. $m=fracleft( 1,01 ight)^3left( 1,01 ight)^3-1$ (triệu đồng).

C. $m=frac100.1,033$ (triệu đồng). D. $m=frac120.left( 1,12 ight)^3left( 1,12 ight)^3-1$ (triệu đồng).

Giải:

Lãi suất 12%/năm khớp ứng 1%/tháng bắt buộc $r=0,01$ (do vay ngắn hạn)

Số tiền cội sau 1 mon là: $T+T.r-m=Tleft( 1+r ight)-m$

Số tiền gốc sau 2 mon là:

$left< T(1+r)-m ight>+left< T(1+r)-m ight>.r-m=Tleft( 1+r ight)^2-mleft< left( 1+r ight)+1 ight>$

Số tiền nơi bắt đầu sau 3 mon là:

$Tleft( 1+r ight)^3-mleft< left( 1+r ight)^2+1+r+1 ight>=0$

Do đó: $m=fracTleft( 1+r ight)^3left( 1+r ight)^2+1+r+1=fracTleft( 1+r ight)^3.rleft( 1+r ight)^3-1=frac1,01^31,01^3-1$ (triệu đồng).

Chọn B.

A. 14.909.965,25 (đồng). B. 14.909.965,26 (đồng).

C. 14.909.955,25 (đồng). D. 14.909.865,25 (đồng).

Giải:

Gọi $V_0$ là lượng vốn cần đầu tư chi tiêu ban đầu, lượng vốn đang được chi tiêu trong 5 năm nên ta có: $20.000.000=V_0.left( 1+0,0605 ight)^5$

$Rightarrow V_0=20.000.000.left( 1+0,0605 ight)^-5=14.909.965,25$ đ.

Chọn A.

Bài 5: Ông Tuấn nhờ cất hộ 9,8 triệu đồng tiết kiệm với lãi suất 8,4%/năm và lãi suất vay hàng năm được nhập vào vốn. Hỏi theo cách đó thì sau từng nào năm ông Tuấn thu được tổng số tiền 20 triệu đ (biết rằng lãi suất không nỗ lực đổi).

A. 9 năm. B. 8 năm. C. 7 năm. D. 10 năm.

Giải:

Gọi p. Là số tiền giữ hộ ban đầu. Sau n năm $left( nin mathbbN ight)$, số tiền thu được là:

$P_n=Pleft( 1+0,084 ight)^n=Pleft( 1,084 ight)^n$

Áp dụng cùng với số tiền đề bài bác cho ta được:

$20=9,8.left( 1,084 ight)^nLeftrightarrow left( 1,084 ight)^n=frac209,8Leftrightarrow n=log _1,084left( frac209,8 ight)approx 8,844$

vì n là số từ bỏ nhiên nên chọn n = 9.

Chọn A.

Bài 6: Ông Tuấn gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí với lãi suất 8,4%/năm với lãi từng năm được nhập vào vốn. Hỏi sau bao nhiêu năm ông Tuấn thu được gấp hai số chi phí ban đầu:

A. 8. B. 9. C. 6. D. 10.

Giải:

Gọi a là số tiền ba đầu mà bạn đó giữ hộ vào bank và n $left( nin mathbbN ight)$ là số năm nhưng số tiền cảm nhận tăng cấp đôi.

Theo phương pháp lãi lép, ta gồm phương trình:

$aleft( 1+0,084 ight)^n=2aLeftrightarrow left( frac271250 ight)^n=2Leftrightarrow n=log _frac2712502$

Vì lãi suất được xem theo năm đề xuất đến thời điểm cuối năm người đó new nhận được tiền. Vày đó, n= 9.

Chọn B.

C. Bài xích tập áp dụng

Bài 1: Một bạn gửi tiết kiệm ngân sách với lãi suất 8,4%/ năm và lãi thường niên được nhập vào vốn. Hỏi sau từng nào năm fan đó chiếm được gấp cha số chi phí ban đầu?

A. 9. B. 14. C. 8. D. 7.

Bài 2: Một bạn gửi vào bank 100 triệu vnd với lãi suất ban đầu 4%/năm với lãi hàng năm được nhập vào vốn. Cứ sau một năm lãi suất tăng 0,3%. Hỏi sau 4 năm tổng cộng tiền bạn đó cảm nhận gần nhất với cái giá trị nào sau đây?

A. 119 triệu. B. 119,5 triệu. C. 120 triệu. D. 120,5 triệu.

Bài 3: Anh Nam ước muốn rằng sau 6 năm sẽ sở hữu được 2 tỷ để sở hữ nhà. Hỏi anh Nam bắt buộc gửi vào bank một khoản tiền ngày tiết kiệm giống hệt hàng năm ngay gần nhất với mức giá trị nào sau đây, biết rằng lãi vay của ngân hàng là 8%/năm với lãi hàng năm được nhập vào vốn.

A. 253,5 triệu. B. 251 triệu. C. 253 triệu. D. 252,5 triệu.

Bài 4: Một fan gửi 15 triệu vnd vào bank theo thể thức lãi kép kì hạn 1 quý, với lãi suất 1,65% một quý. Hỏi sao bao lâu bạn gửi có ít nhất 20 triệu vnd (bao gồm cả vốn lẫn lãi) từ khoản đầu tư ban đầu? (Giả sử lãi suất vay không vậy đổi).

A. 16 quý. B. 18 quý. C. 17 quý. D. 19 quý.

Bài 5: Số tiền 58 000 000 đ gửi tiết kiệm trong 8 mon thì mang về được 61 329 000đ. Lãi vay hàng tháng là?

A. 0,8%. B. 0,6%. C. 0,5%. D. 0,7%.

Bài 6:Cô giáo dạy dỗ văn giữ hộ 200 triệu đ loại kì hạn 6 mon vào bank với lãi vay 6,9% một năm thì sau 6 năm 9 tháng hỏi giáo viên dạy văn nhận được bao nhiêu tiền cả vốn với lãi hiểu được cô giáo không rút lãi ở toàn bộ các kì hạn trước cùng nếu rút trước bank sẽ trả lãi vay theo lọa lãi suất vay không kì hạn 0,002% một ngày (1 tháng tính 30 ngày).

A. 471688328,8 B. 302088933,9 C. 311392005,1 D. 321556228,1.

Bài 7: Một người mong mỏi sau 4 tháng có một tỷ đồng để xây nhà. Hỏi tín đồ đó cần gửi từng tháng là từng nào tiền (như nhau). Biết lãi vay 1 tháng là 1%.

A. $M=frac1,33$ (tỷ đồng). B. $Mfrac11,01+left( 1,01 ight)^2+left( 1,01 ight)^3+left( 1,01 ight)^4$ (tỷ đồng).

C. $M=frac1.1,033$ (tỷ đồng). D. $M=frac1.left( 1,01 ight)^33$ (tỷ đồng).

Bài 8: Một bạn gửi vào bank 100 triệu vnd với kì hạn 3 tháng, lãi vay 5% một quý theo vẻ ngoài lãi kép (sau 3 tháng sẽ tính lãi và cùng vào gốc). Sau đúng 6 tháng, fan đó gởi thêm 50 triệu vnd với kì hạn với lãi suất như trước đó đó. Cho biết số tiền cả gốc và lãi được tính theo bí quyết $T=Aleft( 1+r ight)^n$, trong đó A là số tiền gửi, r là lãi vay và n là số kì hạn gửi. Tính tổng cộng tiền người đó nhận được một năm sau khi gửi tiền.

A. <176,676approx > triệu đồng. B. <178,676approx > triệu đồng.

C. <177,676approx > triệu đồng. D. <179,676approx > triệu đồng.

Bài 9: Một bạn gửi chi phí vào ngân hàng một vài tiền là 100.000.000 đồng, họ định nhờ cất hộ theo kì hạn $n$ năm với lãi suất vay là 12% một năm; sau mỗi năm không nhận lãi cơ mà để lãi nhập vốn đến năm kế tiếp. Search $n$ nhỏ tuổi nhất lãi nhận được hơn 40.000.000 đồng.

A. 5. B. 4. C. 3. D. 2.

Bài 10: Ông Tuấn vay thời gian ngắn ngân sản phẩm 100 triệu đồng, với lãi suất 0,85%/tháng. Thích hợp đồng với bank ông A vẫn hoàn nợ trong n tháng: Sau đúng một tháng kể từ ngày vay, ông ban đầu hoàn nợ; nhì lần hoàn nợ tiếp tục cách nhau đúng một tháng, số tiền hoàn nợ ở những lần là giống hệt và bằng 11,589 triệu đồng. Search n.

A. $n=8$ tháng. B. $n=9$ tháng. C. $n=10$ tháng. D. $n=11$ tháng.

Bài 11: tỉ trọng tăng dân dân sinh hàng năm ở nước ta được gia hạn ở mức 1,05%. Theo con số của Tổng cục Thống kê, số lượng dân sinh của vn năm 2014 là 90.728.900 người. Với tốc độ tăng dân số như vậy thì vào thời điểm năm 2030 thì dân số của nước ta là bao nhiêu?

A. 107232573 người. B. 107232574 người.

C. 105971355 người. D. 106118331 người.

Bài 12: Một người gửi ngân hàng 80 triệu đ theo hiệ tượng lãi solo với lãi suất vay 3%/quý. Hỏi sau ít nhất bao lâu, số tiền bỏ túi hơn gấp rưỡi số chi phí vốn.

A. 52 tháng. B. 51 tháng. C. 49 tháng. D. 50 tháng.

Bài 13: Một bạn gửi 15 triệu vnd vào bank theo thể thức lãi kép kỳ hạn 1 quý với lãi suất 1,65% một quý. Hỏi sau bao lâu bạn đó đã đạt được ít duy nhất 20 triệu vnd cả vốn lẫn lãi từ số vốn liếng ban đầu?

A. 4 năm 9 tháng. B. 4 năm 3 tháng. C. 4 năm 8 tháng. D. 4 năm 6 tháng.

Bài 14: Một bạn gửi ngân hàng 100 triệu vnd theo hình thức lãi đơn với lãi vay 8%/năm. Hỏi sau 3 năm, toàn bô tiền đuc rút là bao nhiêu?

A. 16 triệu đồng. B. 24 triệu đồng.

C. 116 triệu đồng. D. 124 triệu đồng.

 Bài 15: Một tín đồ vay ngân hàng 100 triệu đồng với lãi suất vay hàng năm là 12% năm. Sau tháng thứ nhất tiên, mỗi tháng người này đều trả 10 triệu đồng. Hỏi sau 6 mon người đó còn nợ ngân hàng bao nhiêu?

A. 41,219 triệu đồng. B. 43,432 triệu đồng.

C. 40,600 triệu đồng. D. 44,632 triệu đồng.

Bài 16: Một người muốn mua chiếc Samsung Galaxy S7 Edge giá chỉ 18.500.000 đồng của cửa hàng thế giới di động cầm tay để tặng nữ giới ngày 20/10 nhưng vày chưa đầy đủ tiền nên tín đồ đó đã quyết định chọn mua vẻ ngoài trả góp và trả trước 5 triệu vnd trong 12 tháng, với lãi suất là 3,4%/tháng. Hỏi từng tháng, người đó sẽ phải trả mang lại công ty nhân loại Di cồn số tiền là bao nhiêu?

A. 1554000 triệu đồng. B. 1564000 triệu đồng.

C. 1584000 triệu đồng. D. 1388824 triệu đồng.

Bài 17: Anh A ý muốn xây một căn nhà. Chi phí xây công ty hết 1 tỉ đồng, bây giờ anh A gồm 700 triệu đồng. Vì không thích vay tiền buộc phải anh A quyết định gửi số tiền 700 triệu vnd vào ngân hàng với lãi suất 12%/1 năm, chi phí lãi của thời gian trước được cùng vào tiền nơi bắt đầu của năm sau. Tuy nhiên giá thành lập cũng tăng mỗi năm 1% đối với năm trước. Hỏi sau bao lâu anh A sẽ tiết kiệm ngân sách đủ tiền xây nhà? (kết quả rước gần đúng đến 1 chữ số thập phân).

A. 3 năm 6 tháng. B. 3 năm 7 tháng. C. 12 năm 6 tháng. D. 3 năm 9 tháng.

Bài 18: Ông A nhờ cất hộ 150 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kì hạn 1 năm với lãi suất x∈<5%;7%> năm. Sau 4 năm ông ta rút tất cả tiền ra cùng vay thêm ngân hàng 40 triệu đ cũng với lãi suất vay x%. Ngân hàng cần lấy lãi suất vay x từng nào để 3 năm nữa sau khoản thời gian trả ngân hàng, số tiền bạc ông A còn lại nhỏ dại nhất (giả sử lãi vay không nắm đổi).

A. X=6%. B. X=7%. C. X=5%. D. X=6,5%.

Bài 19: Đề sở hữu một sa lon, ông Bách phải lựa chọn: hoặc đề nghị trả ngay 3.900.000 đồng hoặc trả 4.400.000 đồng sau 2 năm.

Với lãi vay hiện giá là 6%, ông Bách đề xuất chọn giải pháp nào?

A. 3.900.000 đồng B. 3.600.000 đồng.

C. 4.000.000 đồng. D. 3.700.000 đồng.

Bài 20: Ông Bách thường phải trả các khoản nợ sau:

10.000.000 đồng giao dịch thanh toán sau 2 năm

20.000.000 đồng thanh toán giao dịch sau 5 năm.

50.000.000 đồng giao dịch thanh toán sau 7 năm.

Xem thêm: Soạn Bài Các Phương Châm Hôi Thoại, Soạn Bài Các Phương Châm Hội Thoại (Tiếp Theo)

Tính thời hạn thanh toán cho số tiền nợ duy nhất thay thế 99.518.740 đồng (khoảng nợ này có tiền vay ban sơ bằng tổng chi phí vay ban sơ của ba khoản nợ trên), với tầm lãi kép 4,5%.