*

Mẹo nhớ phương pháp cộng: Sin thì sin cos cos sin, cos thì cos cos sin sin vệt trừ. Chảy thì tung nọ chảy kia phân tách cho mẫu hàng đầu trừ tung tan.

Bạn đang xem: Các công thức lượng giác 11

3. Công thức các cung liên kết trên đường tròn lượng giác

Mẹo nhớ: cos đối, sin bù, phụ chéo, chảy hơn hèn π

*

 Cung hơn hèn π / 2

cos(π/2 + x) = - sinxsin(π/2 + x) = cosx

4. Công thức nhân

Công thức nhân đôi:

*

Công thức nhân ba:

*

Công thức nhân bốn:

sin4a = 4.sina.cos3a - 4.cosa.sin3a

cos4a = 8.cos4a - 8.cos2a + 1

hoặc cos4a = 8.sin4a - 8.sin2a + 1

5. Cách làm hạ bậc

Thực ra những bí quyết này những được chuyển đổi ra từ công thức lượng giác cơ bản, ví dụ như như: sin2a=1 - cos2a = 1 - (cos2a + 1)/2 = (1 - cos2a)/2.

*

6. Công thức biến tổng thành tích

Mẹo nhớ: cos cộng cos bởi 2 cos cos, cos trừ cos bằng trừ 2 sin sin; sin cùng sin bằng 2 sin cos, sin trừ sin bởi 2 cos sin.

*

7. Công thức biến hóa tích thành tổng

*

8. Nghiệm phương trình lượng giác

Phương trình lượng giác cơ bản:

*

 Phương trình lượng giác vào trường hợp đặc biệt:

sin a = 0 ⇔ a = kπ; (k ∈ Z)sin a = 1 ⇔ a = π/2 + k2π; (k ∈ Z)sin a = -1 ⇔ a = -π/2 + k2π; (k ∈ Z)cos a = 0 ⇔ a = π/2 + kπ; (k ∈ Z)cos a = 1 ⇔ a = k2π; (k ∈ Z)cos a = -1 ⇔ a = π + k2π; (k ∈ Z)

9. Dấu của các giá trị lượng giác

*

10. Bảng báo giá trị lượng giác một trong những góc sệt biệt

*

11. Cách làm lượng giác bổ sung

*

 13. Các chất giác ngược

*

14.

Xem thêm: Ec Là Gì - Hướng Dẫn Đo Độ Dẫn Điện (Ec) Trong Đất

Dạng số phức

*

15. Tích vô hạn

*