- các nguyên tố gồm cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng ngang (chu kì).

Bạn đang xem: Bảng tuần hoàn lớp 10

- các nguyên tố có cùng số electron hóa trị (electron có công dụng tham gia vào quy trình hình thành link hóa học) được xếp thành một cột (nhóm).

II. CẤU TẠO BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Ô nguyên tố

Số sản phẩm công nghệ tự của ô thành phần đúng bằng số hiệu nguyên tử của nguyên tố kia (= số e = số p. = số đơn vị điện tích hạt nhân).

*

 

2. Chu kì và nhóm

a) Chu kì

- Chu kì là dãy các nguyên tố nhưng nguyên tử của chúng tất cả cùng số lớp electron, được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

- Số máy tự của chu kì trùng với số lớp electron của nguyên tử các nguyên tố vào chu kì đó.

+ Chu kì nhỏ: bao gồm chu kì 1, 2, 3.

+ Chu kì lớn: có chu kì 4, 5, 6, 7.

Ví dụ: 12Mg: 1s22s22p63s2

 => Mg ở trong chu kì 3 vì bao gồm 3 lớp electron.

b) đội nguyên tố

- nhóm nguyên tố là tập hợp các nguyên tố mà lại nguyên tử có cấu hình electron tương tự như nhau, vì vậy có đặc điểm hóa học gần giống nhau và được xếp thành một cột.

- có 2 loại nhóm yếu tố là nhóm A cùng nhóm B:

+ đội A: bao hàm các nguyên tố s với p.

Số sản phẩm tự team A = tổng cộng e lớp ngoài cùng.

+ team B: bao gồm các thành phần d và f có thông số kỹ thuật e nguyên tử tận cùng dạng (n – 1)dxnsy:

* nếu (x + y) = 3 → 7 thì yếu tắc thuộc team (x + y)B.

* nếu (x + y) = 8 → 10 thì nguyên tố thuộc đội VIIIB.

* ví như (x + y) > 10 thì nhân tố thuộc team (x + y – 10)B.


- Khối các nguyên tố s, p, d, f

- Khối các nguyên tố s: gồm các nguyên tố đội IA cùng IIA

- Là rất nhiều nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp s.

 Ví dụ: 11Na: 1s22s22p63s1

- Khối các nguyên tố p: gồm những nguyên tố thuộc những nhóm từ bỏ IIIA cho VIIIA (trừ He).

- Là mọi nguyên tố mà lại nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp p.

 Ví dụ: 13Al: 1s22s22p63s2 3p1

- Khối những nguyên tố d: gồm những nguyên tố thuộc team B.

- Là rất nhiều nguyên tố nhưng mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp d.

Ví dụ: 26Fe: 1s22s22p63s2 3p63d64s2

- Khối các nguyên tố f: gồm các nguyên tố thuộc bọn họ Lantan và họ Actini.

Xem thêm: Từ: Requiem Là Gì Và Tại Sao, A Vietnamese Requiem: Là Gì Và Tại Sao

- Là hầu như nguyên tố mà lại nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp f.