Để đánh giá lại hạn chế, thiếu hụt sót của bản thân, Đảng viên đều phải tự làm bạn dạng kiểm điểm làm địa thế căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng mỗi cuối năm. Dưới đây là mẫu bạn dạng kiểm điểm Đảng viên thời điểm cuối năm theo quy định tiên tiến nhất tại lý giải số 21.

Bạn đang xem: Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm


*
Mục lục bài viết

ĐẢNG BỘ ... ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ: ........... .........., ngày.....tháng....năm.......

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm.............


Họ và tên:.................................... Ngày sinh:.........................................................

Chức vụ Đảng:........................................................................................................

Chức vụ bao gồm quyền:.............................................................................................

Chức vụ đoàn thể:...................................................................................................

Đơn vị công tác:......................................................................................................

Chi bộ......................................................................................................................

I. Ưu điểm, hiệu quả đạt được

1. Về bốn tưởng thiết yếu trị; phẩm hóa học đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

- Về bốn tưởng chủ yếu trị………………………………..…………………………..

- Về phẩm chất đạo đức, lối sống………………….……………………………..

- Về ý thức tổ chức triển khai kỷ luật………………………………………………………..

- Về tác phong, lề lối làm việc……………………..……………………………..

- vấn đề đấu tranh phòng, phòng những biểu thị suy thoái về bốn tưởng chủ yếu trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân. (Đối chiếu cùng với 27 biểu hiện, cá nhân tự nhấn diện)………………………………………..…………..

Tự review về cấp độ thực hiện:

□Xuất sắc□Tốt□Trung bình□Kém

2. Về tiến hành chức trách, nhiệm vụ được giao

- Việc triển khai chức trách, quyền hạn theo điều khoản (Đảng, chủ yếu quyền, đoàn thể)………………………………………………….……………………………..

- kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao vào năm………...……….

- Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, điểm yếu ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị chức năng do mình phụ trách……………………...….

Tự reviews về cấp độ thực hiện:

□Xuất sắc□Tốt□Trung bình□Kém

3. Vấn đề thực hiện cam đoan tu dưỡng, rèn luyện, cố gắng hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm với nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 văn bản nêu trên)……………….……………

2. Vì sao của hạn chế, khuyết điểm………………………………………..

III. Kết quả khắc phục rất nhiều hạn chế, khuyết điểm đã được cấp tất cả thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, lỗi (đã được tự khắc phục; đang khắc phục, nấc độ khắc phục; chưa được khắc phục); hồ hết khó khăn, vướng mắc (nếu có); nhiệm vụ của cá nhân……………………………………………………...

Tự reviews về cấp độ thực hiện:

□Xuất sắc□Tốt□Trung bình□Kém

IV. Giải trình những vụ việc được gơi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi nhắc kiểm điểm, nêu nguyên nhân, khẳng định trách nhiệm của cá nhân đối với từng sự việc được gợi ý kiểm điểm……………….…..

V. Nắm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với mọi hạn chế, yếu điểm của bè lũ (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự dìm mức xếp một số loại chất lượng

1. Xếp các loại cán bộ, công chức, viên chức:

□Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□Hoàn thành giỏi nhiệm vụ

□ kết thúc nhiệm vụ

□Không ngừng nhiệm vụ

2. Xếp nhiều loại Đảng viên:

□Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ kết thúc nhiệm vụ

□Không dứt nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ chúng ta tên)

Đánh giá, xếp loại unique cán bộ, công chức, viên chức

- dìm xét, reviews của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:………............................................................................................................

- nút xếp loại unique công chức, viên chức:...................................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ chúng ta tên với đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

- nhấn xét, reviews của bỏ ra ủy:..............................................................................

Xem thêm: Top 10 Bài Văn Chứng Minh Thất Bại Là Mẹ Thành Công " Ngắn Nhất

- chi bộ khuyến cáo xếp một số loại mức hóa học lượng:..............................................................