Bạn vẫn xem bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu. Coi và mua ngay bạn dạng đầy đầy đủ của tài liệu tại phía trên (83.56 KB, 7 trang )


ÔN TẬP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN

BÀI TẬP V-ING VÀ lớn V CÓ ĐÁP ÁN

Exercise 1. Give the correct khung of the word in brackets.

Bạn đang xem: Bài tập về to v và ving có đáp án

1. They are used to lớn (prepare) _______ new lessons.

2. By (work) _______ day & night , he succeeded in ( finish) _______ the job in time.3. His doctor advised him (give) _______up (smoke)_______.

4. Please stop (talk)_______. We will stop (eat) _______lunch in ten minutes.5. Stop (argue) _______and start (work) _______.

6. I like (think) _______carefully about things before (make) _______decision.7. Ask him (come) _______in. Don"t keep him (stand) _______at the door.8. Did you succeed in (solve) _______the problem?

9. Don’t forget (lock)_______ the door before (go)_______ khổng lồ bed.

10. Don’t try (persuade) _______ me . Nothing can make me (change)_______ my mind.

Exercise 2: Chia các động từ vào ngoặc tiếp sau đây thành dạngTo V hoặc V-ing


(2)

3. Mary helped me ________ (repair) this fan hâm mộ and _______ (clean) the house.4. We offer ________ (make) a plan.

5. We required them ________ (be) on time.

6. Kim wouldn’t recommend him _______ (go) here alone.7. Before ________ (go) to lớn bed, my mother turned off the lights.

8. Minh is interested in ________ (listen) khổng lồ music before _____ (go) to bed.9. This robber admitted ______ (steal) the red mobile phone last week.10. Shyn spends a lot of money ________ (repair) her car.

11. It took me 2 hours _______ (buy) the clothes and shoes.12. Bởi vì you have any money ________ (pay) for the hat?13. Would you lượt thích ________ (visit) my grandparents in Paris?14. Don’t waste her time ___________(complain) about her salary.15. That questions need ___________ (reply).

16. Viet is used to ________ (cry) when he faces his difficulties.17. It’s time they stopped ______ (work) here.

18. Will she remember _______ (collect) his suit from the dry – cleaners or shall I bởi it?19. Jim forgot ________ (send) this message last night.


(3)

Exercise 3: Tìm với sửa lỗi không đúng trong câu bên dưới (nếu có)

1. Yesterday, Minh didn’t want lớn coming khổng lồ the theater with them because he hadalready seen the film.

2. My brother used to running a lot but he doesn’t bởi vì it usually now.

3. They’re going khổng lồ have a small các buổi party celebrating their house at 7 p.m tomorrow.4. Wind tried khổng lồ avoiding answering her questions last night.

5. Khanh don’t forget post that letter that his mother gave him this evening.

Exercise 4: Viết lại câu làm sao cho nghĩa ko đổi

1. It isn’t necessary to lớn play football with my best friends today.➔ You don’t ________________________________________.2. “Why don’t we visit her parents next week?”

➔ You suggested ____________________________________.3. Thanh spends 3 hours a day doing the homework.

➔ It takes …➔ Thanh wastes …

4. Khô hanh said to him: “Remember lớn close all the window & turn off the lights beforegoing out”.


(4)

➔ Linh told him ___________________________________.

Đáp án bài tập to lớn V Ving

Exercise 1. Give the correct size of the word in brackets.

1 - preparing

2 - working – finishing3 - to lớn give up – smoking4 - talking – to eat5 - arguing – lớn work6 - khổng lồ think – making7 - lớn come – standing8 - solving


9 - to lớn lock – going10 - to persuade

Exercise 2:

1. Nam suggested ____talking____ (talk) the children lớn school yesterday.(cấu trúc Suggest + Ving)


(5)

3. Mary helped me ____repair____ (repair) this tín đồ and ____clean___ (clean) the house.(cấu trúc Help + sb + Vinf)

4. We offer ____to make____ (make) a plan.(cấu trúc Offer + to lớn Vinf)

5. We required them ___to be_____ (be) on time.(cấu trúc Require + sb + khổng lồ Vinf)

6. Kim wouldn’t recommend him ____to go___ (go) here alone.(cấu trúc Recommend + sb + khổng lồ Vinf)

7. Before ____going____ (go) to bed, my mother turned off the lights.(cấu trúc Before + Ving)

8. Minh is interested in ____listening____ (listen) to lớn music before ___going__ (go) tobed.

(cấu trúc “giới từ” + Ving)

9. This robber admitted ____stealing__ (steal) the red di động phone last week.(cấu trúc Admit + Ving)

10. Shyn spends a lot of money ____repairing____ (repair) her car.(cấu trúc S + spend + time/money + Ving…)


(6)

(cấu trúc It takes + sb + time/money + to lớn Vinf…)

12. Bởi you have any money ____to pay____ (pay) for the hat?(cấu trúc Have + khổng lồ Vinf)

13. Would you lượt thích ____to visit____ (visit) my grandparents in Paris?(cấu trúc Would you lượt thích + lớn Vinf…?)

14. Don’t waste her time ______complaining_____(complain) about her salary.(cấu trúc Waste time + Ving)

15. That questions need _____replying______ (reply).(cấu trúc Need + Ving)

16. Viet is used khổng lồ ____crying____ (cry) when he faces his difficulties.(cấu trúc tobe used khổng lồ + Ving)

17. It’s time they stopped ____working__ (work) here.(cấu trúc Stop + Ving)

18. Will she remember ____to collect___ (collect) his suit from the dry – cleaners orshall I do it?

(cấu trúc Remember + to Vinf)


(7)

20. Hung stopped ___to eat___ (eat) meat yesterday.
(cấu trúc Stop + to lớn Vinf)

Exercise 3:

1. Lớn coming khổng lồ come (want + khổng lồ Vinf)➔2. Running run (use + to lớn Vinf)➔

3. Celebrating to celebrate (have + khổng lồ Vinf)➔4. Khổng lồ avoiding to lớn avoid (try + to lớn Vinf)➔5. Post lớn post (forget + lớn Vinf)➔

Exercise 4:

1. You don’t have lớn play football with my best friends today.2. You suggested visiting her parents the next week.

3. Thanh spends 3 hours a day doing the homework.➔ It takes Thanh 3 hours a day to vì chưng the homework.➔ Thanh wastes 3 hours a day doing the homework.

Xem thêm: Viên Ngựa Hồng Phiến Là Gì, Các Loại Ma Túy Phổ Biến Bạn Cần Biết (Phần 2)

4. Hanh hao reminded to lớn close all the window và turn off the lights before going out .5. Linh told him not lớn repair her bicycle.


Tài liệu liên quan


*
Giải bài tập trung toán tài chính bằng tiếng anh 8 5 76
*
lý thuyết và bài xích tập Thì hiện tại tại tiếp nối Tiếng Anh lớp 6 10 975 22
*
kim chỉ nan và bài tập thì hiện nay tại tiếp diễn tiếng anh lớp 6 10 3 54
*
triết lý và bài tập thì hiện nay tại tiếp nối tiếng anh lớp 6 10 784 19
*
bài tập thì hiện tại tại tiếp nối tiếng anh 6 738 9
*
Thì hiện tại đơn trong tiếng anh cấu trúc, cách dùng và bài tập 8 680 1
*
*
tổ chức công tác kế toán tài chính tại những bệnh viện đa khoa trung ương trên địa phận thành phố hà nội trong điều kiện tự công ty tài thiết yếu tt giờ anh 28 16 0
*
thiết lập Giải SBT giờ đồng hồ Anh lớp 3 Unit 7: That"s my school - giờ Anh 3 Unit 7 That"s my school| Giải sách bài tập giờ Anh Unit 7 lớp 3 5 65 0
*
cài đặt Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh lớp 3 Unit 12 This is my house - giờ đồng hồ Anh 3 Unit 12 This is my house| bài bác tập Unit 12 SGK giờ Anh lớp 3 tất cả đáp án 4 73 0
*


Tài liệu chúng ta tìm kiếm đã sẵn sàng tải về


(10.79 KB - 7 trang) - Tải bài xích tập giờ Anh về khổng lồ V và V-ing bao gồm đáp án - bài tập to V Ving có đáp án
Tải bản đầy đầy đủ ngay
×