Ôn thi vào 10 năm 2020: Câu bị động Passive Voice

Tài liệu tiếng Anh chăm đề Câu tiêu cực Tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 phía trong bộ đề thi vào lớp 10 môn giờ đồng hồ Anh vị duongleteach.com biên soạn và đăng tải. Tư liệu Ngữ âm tiếng Anh gồm triết lý và nhiều dạng bài tập cải thiện có đáp án bám sát đít chương trình học và đề thi giúp học sinh lớp 9 thế chắc kiến thức phần triết lý trước đó hiệu quả.

Bạn đang xem: Bài tập về câu bị đông đặc biệt có đáp án

Câu bị động Passive Voice và bài tập nâng cấp có đáp án

Bản quyền ở trong về VnDoc nghiêm cấm các hành vi sao chép vì mục tiêu thương mại

1. Định nghĩa câu bị động

Câu bị động được sử dụng khi muốn nhấn mạnh vấn đề đến đối tượng người sử dụng chịu ảnh hưởng tác động của hành vi hơn là bản thân hành động đó. Thì của động từ sinh hoạt câu bị động nên được phân chia theo thì của đụng từ làm việc câu nhà động.

Ví dụ:

The cake is made by my little brother (Chiếc bánh này được gia công bởi em trai của tôi)

Trong câu này, tác giả muốn truyền đạt nhận mạnh hành động chiếc bánh này được làm bởi em trai. Câu bị động ở đây có mục đích tuyên dương, trân trọng hành vi của của fan thực hiện.

2. Điều kiện chuyển đổi câu bị động:

Động tự (verb) vào câu chủ động phải là Transitive Verb (ngoại hễ từ phải bao gồm tân ngữ phía sau)

3. Cấu trúc:

*
Lưu ý: be chia theo thì của cồn từ

4. Quy tắc biến đổi câu bị động:

xác định thành phần nằm trong câu: công ty ngữ (S)? Động tự (V)? Tân ngữ (O)?

xác định thì của đụng từ chính

rước O vào câu chủ động làm S mang đến câu bị động. Mang S vào câu chủ động làm O và đặt sau By vào câu bị động.

biến hóa V chủ yếu trong câu dữ thế chủ động thành P2 (Past Participle) vào câu bị động.

Thêm to be vào trước P2 trong câu bị động (To be phải chia theo thời của V bao gồm trong câu dữ thế chủ động và phân chia theo số của S vào câu bị động)

5. Bảng công thức các thì phổ biến trong câu bị động:

Tense (thì)Chủ rượu cồn (Active)Bị cồn (Passive)1. The present simple (Thì hiện tại đơn)S + V (s/es) + OS + am/ is/ are + PII + (by O)2. The present continuous (Thì lúc này tiếp diễn)S + am/ is/ are + V-ing + OS + am/ is/ are + being + PII + (by O)3. The present perfect (Thì lúc này hoàn thành)S + have/ has + PII + OS + have/ has + been + PII + (by O)4. The present perfect continuous (Thì hiện nay tại kết thúc tiếp diễn)S + have/ has + been + V-ingS + have/ has + been + being + PII + (by O)5. The simple past (Thì thừa khứ đơn)S + V-ed + OS + was/ were + PII + (by O)6. The past continuous (Thì quá khứ tiếp diễn)S + was/ were + V-ingS + was/ were + being + PII + (by O)7. The past perfect (Thì quá khứ hoàn thành)S + had + PII + OS + had been + PII + (by O)8. The past perfect continuous (Thì vượt khứ xong tiếp diễn)S + had + been + V-ing + OS + had + been + being + PII + (by O)9. The simple future ( Thì sau này đơn)S + will/ shall + V + OS + will/ shall be + PII + (by O)10. The simple continuous (Thì sau này tiếp diễn)S + will/ shall + be + V-ing + OS + will/ shall + be + being + PII + (by O)11. The simple future perfect (Thì tương lai hoàn thành)S + will/ shall + have + PII + OS + will/ shall + have + been + PII + (by O)12. The near future (Thì sau này gần)S + be going lớn + V + OS + be going to lớn + be + PII + (by O)13. Modal verbs (can, could, should, shall, may, might, must,)S + Modal + V-bare Inf + OS + Modal + be + PII + (by O)

6. Các dạng câu bị động

a. Thụ động với mọi động từ tất cả 2 tân ngữ: đầy đủ động từ gồm hai tân ngữ thường là give (đưa), lend (cho mượn), send (gửi), .

Ví dụ: I send her a letter (Tôi gửi mang đến cô ấy một bức thư)

O1 O2

=> A letter is sent khổng lồ him

=> He is sent a letter by me

b. Thụ động với các động từ bỏ tường thuật

những động tự tường thuật gồm: assume, believe, claim, expect, feel, find, know, say,

Cấu trúc:

Chủ động: S1 + V1 (tường thuật) that S2 + V2

Bị động: S1 + be + PII + to lớn V2

It + be + PII + that + S2 + V2

Ví dụ: People say she is very smart

=> She is said lớn be very smart

=> Its said that she is very smart

c. Câu chủ động là câu dựa vào vả: với những động tự have, get, make


Have sb vì chưng st => have st done

Ví dụ: Thomas has his son buy a cup of coffee.

Thomas has a cup of coffee bought by his son.

Make sb vì chưng st => St + be made + khổng lồ V + (by sb)

Ví dụ: Suzy makes the hairdresser cut her hair.

Her hair is made khổng lồ cut by the hairdresser.

Get + sb + lớn V +st => get + st + PII + (by sb)

Ví dụ: Shally gets her husband to clean the kitchen for her.

Shally gets the kitchen cleaned by her husband.

7. Bài bác tập câu bị động:

Exercise 1: Turn these sentences into passive

1. Tom will visit his parents next month

2. Her mother is preparing the dinner in the kitchen

3. She will have Peter wash her car tomorrow

4. My father waters this flower every morning.

5. John invited Fiona to his birthday party last night

6. They are pulling down the old theatre

7. The organizers will exhibit the paintings till the kết thúc of the month

8. The burglars had cut an enormous hole in the steel door

9. People must not leave their bikes in the hall

10. Someone repaired her oto yesterday

Exercise 2: Turn these sentences into passive

1. Do they teach English here?

2. Will you invite her lớn your wedding party?

3. Has Tom finished the work?

4. Did the teacher give some exercises?

5. Have they changed the window of the laboratory?

6. What books are people reading this year?

7. How did the police find the lost man?

8. Who look after the children for you?

9. How long have they waited for the doctor?

10. What time can the boys hand in their papers?


Exercise 3: Give the correct form of words in following sentences

1. Toshico had her oto (repair) .. By a mechanic.

2. Ellen got Marvin (type) duongleteach.com paper.

3. We got our house (paint) last week.

4. Dr Byrd is having the students (write ) . A composition.

5. Mark got his transcripts (send). To the university.

Exercise 4: Rewrite each sentence so that it contains the word capitals

1. Candidates may not use the dictionaries (BY)

2. People said that the President was killed by a mad man (IT)

3. I didnt realize that someone was recording our conversation (BEING)

4. They asked me some difficult questions at the interview (I)

5. I am going to lớn move my things next week (BE)

Exercise 5: Turn these sentences into passive

1. They have her tell the story again

2. John gets his sister to clean his shirt

3. Anne had had a friend type her composition

4. Rick will have a barber cut his hair

5. I will get the dressmaker khổng lồ make a new dress

6. He had a mechanic repair his car

7. She often gets the technician lớn maintain the heater

Đáp án bài tập câu bị động

Exercise 1: Turn these sentences into passive

1. Toms parents will be visited (by him) next month

2. The dinner is being prepared (by her mother) in the kitchen

3. She will have her oto washed tomorrow.

4. This flower is watered (by my father) every morning

5. Fiona was invited to lớn Johns birthday tiệc nhỏ last night

6. The old theatre is being pulled down

7. The paintings will be exhibited till the kết thúc of the month

8. An enormous hole in the steel door had been cut by the burglars

9. Their bikes must not be left in the hall

10. She had her oto repaired yesterday


Exercise 2: Turn these sentences into passive

1. Is English taught here?

2. Will she be invited to lớn your wedding party?

3. Has the work been finished by Tom?

4. Were some exercises given by the teacher?

5. Has the window of the laboratory been changed?

6. What books are being read this year?

7. How was the lost man found by the police?

8. By whom are the children looked after for you?

9. How long has the doctor been waited for?

10. What time can their papers be handed in by the boys?

Exercise 3: Give the correct khung of words in following sentences

1. Toshico had her car (repair) duongleteach.comired. By a mechanic.

2. Ellen got Marvin (type) duongleteach.com duongleteach.com paper.

3. We got our house (paint) duongleteach.comted.. Last week.

4. Dr Byrd is having the students (write ) duongleteach.come a composition.

5. Mark got his transcripts (send)..cut.. Lớn the university.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Buckle Là Gì ? (Từ Điển Anh Buckle Là Gì, Nghĩa Của Từ Buckle

Exercise 4: Rewrite each sentence so that it contains the word capitals

1. The dictionaries are not used by candidates

2. It was said that the President was killed by a mad man

3. I didnt realize that our conversation is being recorded

4. I was asked some difficult questions at the interview

5. My things are going to lớn be moved next week

Exercise 5: Turn these sentences into passive

1. They have the story again

2. John gets his shirt cleaned

3. Anne has had her composition typed

4. Rick will have his hair cut

5. I will get a new dress made

6. He had his car repaired

7. She often gets the heater maintained

Trên phía trên duongleteach.com đã reviews Câu thụ động Passive Voice và bài xích tập nâng cao có đáp án. Mời các bạn tham khảo đọc thêm các tài liệu luyện thi vào 10 hay như là Chuyên đề Ngữ âm Ôn thi vào 10, Đề thi vào 10 môn tiếng Anh năm 2020 Đề 7. được cập nhật liên tục trên duongleteach.com.