I. Anken là gì?

- Anken là rất nhiều Hidrocacbon no, mạch hở vào phân tử tất cả chứa liên kết đôi C=C, tất cả công thức phân tử bao quát là: CnH2n (n≥2).

Bạn đang xem: Các dạng bài tập anken

- Hợp hóa học trong hàng Anken bao gồm công thức đơn giản dễ dàng nhất là Etilen:CH2=CH2

Mô hình kết cấu phân tử của Etilen C2H4

 

II. đặc điểm hóa học


1. Làm phản ứng cộng

- phản nghịch ứng cộng halogen (phản ứng halogen hóa)

Cộng brom

- Dẫn khí etilen qua dung dịch brom màu domain authority cam, dung dịch Brom bị mất màu

*

Cộng clo

*

- phản ứng cộng hiđro (phản ứng hiđro hóa)

*

- bội nghịch ứng cùng axit

+ Hiđro halogenua (HCl, HBr, HI), axit sunfuric đậm sệt ,... Rất có thể cộng vào etilen.

*

- phản bội ứng cùng nước (phản ứng hiđrat hóa)Ở sức nóng độ thích hợp và tất cả xúc tác axit, etilen rất có thể cộng nước.

*

- làm phản ứng cộng axit hoặc nước vào anken bất đối xứng thường tạo nên hỗn hợp hai đồng phân, trong các số đó có một đồng phân là sản phẩm chính. Thí dụ:

*

2. Làm phản ứng trùng hợp

Các anken sinh sống đầu dãy như etilen, propilen, butilen một trong những điều kiện nhiệt độ, áp suất, xúc tác tương thích thì gia nhập phản ứng cộng nhiều phân tử với nhau thành phần đa phân tử mạch siêu dài với có trọng lượng phân tử lớn. Bạn ta gọi đó là làm phản ứng trùng hợp. Thí dụ:

*

3. Phản nghịch ứng oxi hoá của Anken

a) Anken phản bội ứng oxi hóa không hoàn toàn

- Anken làm mất màu hỗn hợp thuốc tím: Anken + KMnO4

3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C2H4(OH)2 + 2KOH + 2MnO2

b) Anken phản bội ứng cháy (Anken + O2)

- Phương trình tổng quát: CnH2n + 3n/2O2 → nCO2 + nH2O

* lưu ý: Đặc điểm bội nghịch ứng đốt cháy anken: nCO2 = nH2O.

III. Bài bác tập về anken

Bài tập 1: đến hiđrocacbon X bội phản ứng với brom (trong dung dịch) theo xác suất mol 1 : 1 thì được chất hữu cơ Y (chứa 74,08% brom về khối lượng). Khi X bội phản ứng cùng với HBr thì thu được hai thành phầm hữu cơ khác nhau. Tên thường gọi của X là

A. But-1-en

B. Etilen

C. But-2-en

D. Propilen

Trả lời

Đáp án A

*

Bài tập 2 : đến H2 và 1 olefin rất có thể tích bằng nhau qua Niken nung rét ta thu được tất cả hổn hợp A . Biết tỉ khối hơi của A cùng với H2 là 23,2. Năng suất phản ứng hidro hóa là 75%. CTPT của olefin là 

A. C2H4

B. C3H6

C. C4H8

D. C5H10

Trả lời: 

Theo giả thiết ta lựa chọn : nH2 = nCnH2n =1

CnH2n+H2 → CnH2n+2

Theo pt , số mol khí giảm đó là số mol của H2

H% = 75% => nH2 pư = 0,75 mol 

=> Số mol khí sau pư là 1+1−0,75=1,251+1−0,75=1,25 mol

Áp dụng ĐLBTKL ta tất cả : mH2 + mCnH2n = mA

=> MA = mA: nA  => n= 4=> Olefin là C4H8

=> Đáp án C

Bài tập 3: Đốt cháy hoàn toàn 8,96 lít (đktc) tất cả hổn hợp 2 anken là đồng đẳng tiếp tục thu được m gam nước cùng (m+39) gam CO2 . Nhì anken kia là 

A. C2H4 và C3H6

B. C4H8 và C5H10

C. C3H6 với C4H8

D. C6H12 với C5H10

Trả lời: 

Đặt bí quyết TB của 2 anken là CnH2n

nCnH2n=8,96/22,4=0,4

CnH2n + 3n/2 O2→ nCO2+ nH2O

0,4 n0,4 0,4n

Theo pt và theo đề ta có

mCO2 − mH2O = 44.0,4n − 18.0,4n = 39m => n=3,75 

Vì 2 anken là đồng đẳng tiếp đến nên 2anken là C3H6 cùng C4H8

=> Đáp án C

IV. Bài bác tập trắc nghiệm về anken

Câu 1: Cho những chất sau: 2-metylbut-1-en (1); 3,3-đimetylbut-1-en (2); 3-metylpent-1-en (3);

3-metylpent-2-en (4); phần đa chất làm sao là đồng phân của nhau ?

A. (3) cùng (4).

B. (1), (2) cùng (3).

C. (1) và (2).

D. (2), (3) và (4).

Câu 2: Anken X bao gồm công thức cấu tạo: CH3–CH­2–C(CH3)=CH–CH3. Tên của X là

A. isohexan.

B. 3-metylpent-3-en.

C. 3-metylpent-2-en.

D. 2-etylbut-2-en.

Câu 3: Số đồng phân của C4H8 là

A. 3.

B. 4.

C. 6.

D. 5.

Câu 4: Anken X gồm đặc điểm: vào phân tử tất cả 8 link xích ma. CTPT của X là

A. C2H4.

B. C4H8.

C. C3H6.

D. C5H10

Câu 5: Anken X tất cả công thức cấu tạo: CH3–CH­2–C(CH3)=CH–CH3. Tên của X là

A. isohexan.

B. 3-metylpent-3-en.

C. 3-metylpent-2-en. 

D. 2-etylbut-2-en.

Câu 6: Hợp chất C5H10 mạch hở bao gồm bao nhiêu đồng phân kết cấu ?

A. 4.

B. 5.

C. 6.

D. 10.

Câu 7: Cho 10 lít các thành phần hỗn hợp khí (54,6oC; 0,8064 atm) tất cả 2 olefin lội qua bình dung dịch brom dư thấy khối lượng bình brom tăng 16,8 gam. CTPT của 2 anken là (Biết số C trong những anken không vượt quá 5)

A. C2H4 và C5H10.

B. C3H6 và C5H10.

C. C4H8 và C5H10.

D. A hoặc B.

Câu 8: Đốt cháy trọn vẹn a gam hỗn hợp eten, propen, but-2-en cần dùng toàn vẹn b lít oxi (ở đktc) nhận được 2,4 mol CO2 và 2,4 mol nước. Cực hiếm của b là:

A. 92,4 lít.

B. 94,2 lít.

C. 80,64 lít.

D. 24,9 lít.

Câu 9: Ba hiđrocacbon X, Y, Z là đồng đẳng kế tiếp, cân nặng phân tử của Z bằng 2 lần cân nặng phân tử của X. Các chất X, Y, Z thuộc hàng đồng đẳng

A. ankin.

B. ankan.

C. ankađien.

D. anken.

Câu 10: Dẫn 3,36 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp X tất cả 2 anken là đồng đẳng kế tiếp vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tạo thêm 7,7 gam. CTPT của 2 anken là:

A. C2H4 và C3H6.

B. C3H6 và C4H8.

C. C4H8 và C5H10. 

D. C5H10 và C6H12.

Câu 11: Những hợp hóa học nào sau đây có đồng phân hình học tập (cis-trans) ?CH3CH=CH2 (I); CH3CH=CHCl (II); CH3CH=C(CH3)2 (III); C2H5–C(CH3)=C(CH3)–C2H5 (IV); C2H5–C(CH3)=CCl–CH3 (V).

A. (I), (IV), (V).

B. (II), (IV), (V).

C. (III), (IV).

D. (II), III, (IV), (V).

Câu 12: Hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng liên tiếp rất có thể tích 4,48 lít (ở đktc). Ví như cho tất cả hổn hợp X đi qua bình đựng nước brom dư, khối lượng bình tăng lên 9,8 gam. % thể tích của 1 trong 2 anken là:

A. 50%. 

B. 40%.

C. 70%.

D. 80%.

Câu 13: Một hỗn hợp X rất có thể tích 11,2 lít (đktc), X gồm 2 anken đồng đẳng tiếp nối nhau. Khi đến X qua nước Br2 dư thấy cân nặng bình Br2 tăng 15,4 gam. Xác minh CTPT và số mol từng anken trong tất cả hổn hợp X.

A. 0,2 mol C2H4 và 0,3 mol C3H6.

B. 0,2 mol C3H6 và 0,2 mol C4H8.

C. 0,4 mol C2H4 và 0,1 mol C3H6.

D. 0,3 mol C2H4 và 0,2 mol C3H6

Câu 14: Áp dụng quy tắc Maccopnhicop vào trường hòa hợp nào sau đây ?

A. Phản ứng cùng của Br2 với anken đối xứng.

C. Phản ứng cộng của HX vào anken đối xứng.

B. Phản ứng trùng thích hợp của anken.

D. Phản ứng cùng của HX vào anken bất đối xứng.

Câu 15: Khi cho but-1-en tác dụng với dd HBr, theo qui tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính ?

A. CH3-CH2-CHBr-CH2Br.

B. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br .

C. CH3-CH2-CHBr-CH3.

D. CH3-CH2-CH2-CH2Br.

Câu 16: Anken C4H8 có từng nào đồng phân khi tác dụng với dd HCl chỉ mang đến một sản phẩm hữu cơ nhất ?

A. 2. 

B. 1.

C. 3.

D. 4.

Câu 17: Hỗn vừa lòng X tất cả metan với anken, đến 5,6 lít X qua dung dịch brom dư thấy khối lượng bình brom tăng 7,28 gam và tất cả 2,688 lít khí cất cánh ra (đktc). CTPT của anken là:

A. C4H8. 

B. C5H10.

C. C3H6.

D. C2H4

Câu 18: Cho hỗn hợp tất cả các đồng phân mạch hở của C4H8 tác dụng với H2O (H+,to) thu được về tối đa bao nhiêu sản phẩm cộng ?

A. 2.

B. 4.

C. 6.

D. 5

Câu 19: Có bao nhiêu anken sinh hoạt thể khí (đkt) mà khi cho mỗi anken đó tác dụng với hỗn hợp HCl chỉ mang lại một thành phầm hữu cơ tốt nhất ?

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 4.

Câu 20: Hỗn thích hợp X tất cả metan cùng 1 olefin. đến 10,8 lít hỗn hợp X qua dung dịch brom dư thấy có một chất khí bay ra, đốt cháy trọn vẹn khí này thu được 5,544 gam CO2. Yếu tắc % về thể tích metan với olefin trong hỗn hợp X là:

A. 26,13% và 73,87%.

B. 36,5% với 63,5%.

C. 20% và 80%.

D. 73,9% và 26,1%.

Câu 21: Cho hiđrocacbon X phản bội ứng với brom (trong dung dịch) theo tỉ trọng mol 1 : 1, thu được hóa học hữu cơ Y (chứa 74,08% Br về khối lượng). Khi X phản bội ứng với HBr thì chiếm được hai thành phầm hữu cơ không giống nhau. Tên điện thoại tư vấn của X là:

A. but-1-en.

B. but-2-en.

C. Propilen.

D. Etilen

Câu 22: Hiđrat hóa hỗn hợp X gồm 2 anken nhận được chỉ nhận được 2 ancol. X gồm

A. CH2=CH2 và CH2=CHCH3.

B. CH2=CH2 và CH3CH=CHCH3.

C.CH2=CHCH3.và CH2=CHCH2CH3.

D. CH3CH=CHCH3 và CH2=CHCH2CH3.

Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn V lít (đktc) hỗn hợp X có CH4, C2H4 thu được 0,15 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá trị của V là:

A. 2,24.

B. 3,36.

C. 4,48.

D. 1,68.

Câu 24: Hỗn vừa lòng X tất cả propen với 1 đồng đẳng theo tỉ lệ thành phần thể tích 1:1. Đốt 1 thể tích hỗn hợp X cần 3,75 thể tích oxi (cùng đk). Vậy B là:

A. eten. 

B. propan.

C. buten.

D. penten.

Câu 25: Cho 0,2 mol tất cả hổn hợp X có etan, propan cùng propen qua hỗn hợp brom dư, thấy cân nặng bình brom tăng 4,2 gam. Lượng khí sót lại đem đốt cháy trọn vẹn thu được 6,48 gam nước. Vậy % thể tích etan, propan cùng propen theo lần lượt là:

A. 30%, 20%, 50%.

B. 20%, 50%, 30%.

C. 50%, 20%, 30%.

D. 20%, 30%, 50%.

Câu 26: Đem đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol các thành phần hỗn hợp X bao gồm 2 anken là đồng đẳng sau đó nhau nhận được CO2 và nước có cân nặng hơn hèn nhau 6,76 gam. CTPT của 2 anken kia là:

A. C2H4 và C3H6.

B. C3H6 và C4H8.

C. C4H8 và C5H10.

D. C5H10 và C6H12.

Câu 27: m gam láo lếu hợp có C3H6, C2H4 và C2H2 cháy hoàn toàn thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc). Trường hợp hiđro hoá trọn vẹn m gam hỗn hợp trên rồi đốt cháy hết hỗn hợp thu được V lít CO2 (đktc). Quý hiếm của V là:

A. 3,36.

B. 2,24.

C. 4,48.

D. 1,12.

Câu 28: Trùng hợp eten, thành phầm thu được có cấu tạo là:

A. (-CH2=CH2-)n .

B. (-CH2-CH2-)n .

C. (-CH=CH-)n.

D. (-CH3-CH3-)n .

Câu 29: Oxi hoá etilen bởi dung dịch KMnO4 thu được thành phầm là:

A. MnO2, C2H4(OH)2, KOH.

C. K2CO3, H2O, MnO2.

Xem thêm: Danh Sách Các Làn Điệu Chèo Hay Nhất, Những Làn Điệu Chèo Cổ Việt Nam Hay Nhất

B. C2H5OH, MnO2, KOH.

D. C2H4(OH)2, K2CO3, MnO2.

Câu 30: Hỗn hợp X gồm C3H8 và C3H6 có tỉ khối so với hiđro là 21,8. Đốt cháy hết 5,6 lít X (đktc) thì thu được bao nhiêu gam CO2 và từng nào gam H2O ?