... This A-shall be B-has been C-will have been D-will be Đáp án t ập t rắc nghi ệm t hì t rong Tiế ng anh D-visit 1-A 2-B 3-A 4-C 5-D 6-B 7-A 8-D 9-A 10-A 11-C 12-C 13-B 14-A 15-D 16-C 17-A 18-B 19-B...

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm về các thì trong tiếng anh


*

... Huyen walks khổng lồ school A everyday B now C at the moment D right now 12 My friends always strong boots in the winter A have B travel C wear D go 13 He to lớn school late A goes never B never...
*

... Very angry when she knows this A-shall be B-has been C-will have been D-will be Đáp án tập trắc nghiệm tiếng anh D-visit 1-A 2-B 3-A 4-C 5-D 6-B 7-A 8-D 9-A 10-A 11-C 12-C 13-B 14-A 15-D 16-C 17-A...
*

... And … (open) it When I … (open) the door, I … (see) my brother I … (greet) him & … (ask) him to lớn come in c.My cousin and I … (watch) a movie on TV last night whan my brother … (come) He … (watch) ... … (not / watch) it He … (fall) asleep và … (snore) loudly I … (turn) the television off and just then he … (wake) up c.Last night I … (just/ go) khổng lồ bed & … (read) a book when suddenly I … (hear) ... ……… (not realize) she ……… (be) foreign 257 Don‟t leave till I ……… (arrive) 258 When your father ……… (die)? ~ I ……… (not know) when he ……… (die) 259 It …… (rain) when we arrived 260 Dick ……… (start)...
*

... 33 After he (finish) breakfast he (sit) down khổng lồ write some letters 34 She (have) a hard life, but she’s always smiling 35 I think Jim (be) out of town EXERCISE ... Myself so much >> truy cập http://tuyensinh247.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh xuất sắc nhất! 10 ĐÁP ÁN Exercise 1: are - reach comes came - had left has never flown have just decided ... Two famous novels >> truy vấn http://tuyensinh247.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh giỏi nhất! A wrote B writes C has written D had written 23 When her husband was in the army,...
*

... And … (open) it When I … (open) the door, I … (see) my brother I … (greet) him & … (ask) him to lớn come in c.My cousin & I … (watch) a movie on TV last night whan my brother … (come) He … (watch) ... Clearly … (listen) to our conversation & I … (wonder) how much he … (hear) When I … (ask) him what he … (do), he said that he … (drop) a 50 piece outside the door and … (lock) for it 11.Mary … (have) ... … (get) there, Paul … (already/ wait) for her His train … (arrive) early b When I got home, Bill … (lie) on the sofa The television was on, but he … (not / watch) it He … (fall) asleep and … (snore)...
... _has been _ out of town EXERCISE 2: Choose the best answer among A, B, C, or D (Chỗ không đúng in color xanh) When I last saw him, he _ in London A has lived B is living C was living D has been living ... Leaving C leaving D are left 36 He always for a walk in the evening A go B is going C goes ( Thì xong ) going (Tại lại going !) D 37 Her brother in Canada at present A working B works...
... D) ðáp án Câu25 A) B) C) D) ðáp án Câu26 A) B) C) D) ðáp án Cổ sinh , nguyên sinh , thái cổ,trung sinh , tân sinh Nguyên sinh, thái cổ, cổ sinh , trung sinh , tân sinh B các nhà khoa học tập ñã phân ... Lửa A thiết bị tự ñây ñại hòa hợp lý: Cổ sinh, thái cổ, nguyên sinh, tương sinh ,tân sinh Thái cổ,nguyên sinh , cổ sinh ,trung sinh , tân sinh siêng ðề Ôn thi ðH - Sinh học 12 http://ebook.here.vn – Thư ... ñột biến đổi thể ñột biến đổi khác ñiểm sau: ñột biến thành viên mang ñột bến ñã biểu đẳng cấp hình thể ñột trở thành trở nên ñổi vật chất di truyền ñột đổi thay trở nên ñổi vật chất di truyền thể ñột biến cá thể mang ñột biến...
... Be there ………… I can a sooner as b no sooner as c as soon as d soonest as 99 The shirt and that one…………… a alike b are alike c as alike as d the same 100 I want to buy some shoes………….the ones ... Such an interesting book b so interesting a book c too interesting a book d A and B 126 She dances …………… everybody adores her a such beautifully that b so beautiful that c so beautiful that d too ... D stranger 94 Jane is not …………… her brother a more intelligent as b intelligent as c so intelligent as d so intelligent that 95 He drives as ………….his father does a careful as b more carefully...
... Theo phương thức hoá học tập vào khí nguyên thuỷ tất cả đúng theo chất: A nước, khí cacbônic, amôniac, metan B saccarrit, khí cacbônic, amôniac, nitơ C hyđrôcacbon, nước, khí cacbônic, amôniac D saccarrit, ... Sữa, phân hoá, tất cả số quan lại tổ tương đương thú bao gồm nhiều đôi vú, tất cả đuôi B đẻ con, bao gồm thai, nuôi sữa C giai đoạn phôi sớm fan tất cả lông mao bao trùm toàn thân, gồm đuôi, tất cả vài ba đôi vú D tất cả quan thoái ... Dụng công cụ lao hễ theo mục đích định C hệ thần kinh cải tiến và phát triển D bao gồm hoạt động tư trừu tượng PHẦN VII SINH THÁI HỌC CHƯƠNG I CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT môi trường xung quanh sống chỗ sinh sinh sống sinh...
... 25 Đáp án B ví dụ như 26 Đáp án D ví dụ 27 Đáp án B lấy ví dụ như 28 Đáp án C ví dụ 29 Đáp án B lấy ví dụ 30 Đáp án D lấy một ví dụ 31 Đáp án D ví dụ 32 Đáp án C ví dụ như 33 Đáp án B ví dụ như 34 Đáp án D ví dụ như 35 Đáp án C ... Nghiệp trung học tập phổ thông tuyển sinh vào Đại học, cđ Phần giới thiệu dạng tập trắc nghiệm môn Hoá nội dung đối kháng lí thuyết dạng tập trắc nghiệm bao gồm thống kê giám sát (bài toán hoá) với ngót 100 tập ... Tháng năm 2007 tác giả Phần đại cơng tập trắc nghiệm một cách khách quan I định nghĩa tập trắc nghiệm rõ ràng ph ơng pháp tầm thường tìm phơng án trả lời bài xích tập trắc nghiệm khách quan (cũng đợc gọi tập trắc...

Xem thêm: Translate - Googleusercontent Là Gì


... Thí nghiệm I-âng giao quẹt ánh sáng, khe hạn hẹp S phát đôi khi xạ đối kháng sắc tất cả bứoc sóng Trên khoảng chừng vân sáng thường xuyên bao gồm màu tương đương màu vân trung tâm, vân sáng sủa xạ trùng tính vân sáng số vân sáng sủa ... D2 + d1 = 128 /11 d2 = 3,068cm > lựa chọn A 25) trong thí nghiệm giao thoa ánh nắng với khe Young, mối cung cấp sáng phân phát ánh sáng đối kháng sắc bước sóng 0,6m.Phía sau khe S1 đặt thêm mặt tuy nhiên song chiết ... 0,11s gồm đưa sử vật gồm giảm Thay vào lần Wđ"=3Wđ => thời gian ngắn nhằm từ cho 6) Một lắc xê dịch điều hòa với pt: rung lắc lần thứ 2 012 vào thời gian nào? t =0: x = 2cm v...
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu new đăng tóm tắt văn phiên bản trong lòng người mẹ pk với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình trong đợt nghỉ lễ tết điểm lưu ý chung với vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài xích văn từ sự lớp 10 giải bài tập thiết bị lý 8 chuyện cũ trong tủ chúa trịnh giải bài xích tập đồ dùng lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài bác cô bé nhỏ bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau bài bác ca ngắn đi trên bến bãi cát sự cải tiến và phát triển của từ vựng tiếp sau ôn tập văn học trung đại vn lớp 11 bài bác tập phần trăm thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem đần độn van lop 8