Bài bao gồm đáp án. Bộ bài bác tập trắc nghiệm toán 10 đại số chương 2: Hàm số số 1 và bậc hai (P1). Học viên luyện tập bằng phương pháp chọn đáp án của chính bản thân mình trong từng câu hỏi. Dưới thuộc của bài xích trắc nghiệm, tất cả phần xem công dụng để biết bài xích làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.


Câu 1: đến hàm số f(x) = $x^2$ − |x| .Khẳng định như thế nào sau đây là đúng.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm chương 2 đại số 10

A. F(x) là hàm số lẻB. F(x) là hàm số chẵnC. Đồ thị của hàm số f(x) đối xứng qua gốc tọa độD. Đồ thị của hàm số f(x) đối xứng qua trục hoành

Câu 2: mang lại hàm số y = f(x) = a$x^2$ + bx + c. Rút gọn gàng biểu thức f(x + 3)– 3f(x + 2) + 3f(x + 1) ta được:

A. A$x^2$ – bx – cB. A$x^2$ + bx – cC. A$x^2$ – bx + cD. A$x^2$ + bx + c

Câu 3: mang đến hai điểm A, B thõa mãn hệ phương trình $left{eginmatrix x_A + y_A - 1 = 0 \ x_A + y_A - 1 = x_B + y_B - 1 = 0 endmatrix ight.$ tra cứu m để đường thẳng AB cắt đường trực tiếp y = x + m tại điểm C bao gồm tọa độ thỏa mãn $y_C = x^2_C$.

A. M = 2B. M = 1C. M = 0D. M = 2 ± $sqrt5$

Câu 4: khi nuôi cá phân tách trong hồ, một nhà sinh học thấy rằng: trường hợp trên mỗi đối chọi vị diện tích của khía cạnh hồ tất cả n bé cá thì trung bình mỗi nhỏ cá sau một vụ khối lượng P(n) = 360 − 10n (gam). Hỏi phải thả từng nào con cá bên trên một solo vị diện tích để trọng lượng cá sau một vụ thu được không ít nhất?

A. 12B. 18C. 36D. 40

Câu 5: Viết phương trình của Parabol (P) hiểu được (P) đi qua các điểm A(0; 2), B(−2; 5), C(3; 8)

A. Y = $frac710x^2$ + $frac110$x − 2B. Y = $frac710x^2$ − $frac110$x + 2C. Y = $frac710x^2$ − $frac110$x − 2D. Y = $frac710x^2$ + $frac110$x + 2

Câu 6: Hàm số y = $fracx+1x-2m+1$ khẳng định trên <0; 1) khi:

A. M B. M $geq$ 1C. M D. M $geq$ 2 hoặc m

Câu 7: xác minh các hệ số a và b nhằm Parabol (P) : y = $ax^2 + 4x - b$ gồm đỉnh I(−1; −5).

A. $left{eginmatrix a = 3\ b = −2endmatrix ight.$B. $left{eginmatrix a = 3\ b = 2endmatrix ight.$C. $left{eginmatrix a = 2\ b = 3endmatrix ight.$D. $left{eginmatrix a = 2\ b = −3endmatrix ight.$

Câu 8: tìm kiếm m để hàm số y = $x^2$ − 2x + 2m + 3 có mức giá trị nhỏ nhất trên đoạn <2 ; 5> bằng -3.

A. M = −3qB. M = −9C. M = 1D. M = 0

Câu 9: search điểm M(a; b) với a A. 3B. −1C. −11D. 1

Câu 10: đến hàm số bậc nhất có đồ gia dụng thị là mặt đường thẳng d. Kiếm tìm hàm số kia biết d trải qua A(1; 3), B(2; −1)

A. Y = −4x + 2B. Y = −2x + 3C. Y = −4x + 5D. Y = −4x + 7

Câu 11: Tìm giá bán trị lớn nhất M với giá trị nhỏ tuổi nhất m của hàm số y = f(x) = $x^2$ − 4x + 3 trên đoạn <−2; 1> .

A. M = 15; m = 1B. M = 15; m = 0C. M = 1; m = −2D. M = 0; m = −15

Câu 12: Tìm những giá trị thực của tham số m nhằm hàm số y = $fracx+m+2x-m$ xác minh trên (−1; 2).

A. $left{eginmatrix m ≤ −1\ m ≥ 2endmatrix ight.$B. M ≤ −1 hoặc m ≥ 2C. M 2D. −1

Câu 13: Xét tính đồng biến, nghịch biến đổi của hàm số f(x) = $x^2$ − 4x + 5 trên khoảng tầm (−∞; 2) với trên khoảng tầm (2; +∞). Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến hóa trên (−∞; 2), đồng biến đổi trên (2; +∞).B. Hàm số đồng biến trên (−∞; 2), nghịch biến chuyển trên (2; +∞).C. Hàm số nghịch đổi mới trên các khoảng (−∞; 2) với (2; +∞).D. Hàm số đồng biến hóa trên các khoảng (−∞; 2) cùng (2; +∞).

Câu 14: kiếm tìm m ∈ Z để hai đường thẳng y = mx + 1 (d1) cùng y = 2x + 3 (d2) giảm nhau trên một điểm bao gồm tọa độ nguyên.

A. M = 2B. M ∈ 0; 1; 3; 4C. M ∈ 0; 2D. M ∈ ±1; ±2

Câu 15: mang lại hàm số y = f(x) tất cả bảng biến thiên như sau:

*

Với cực hiếm nào của thông số m thì phương trình |f(x) − 1| = m tất cả bốn nghiệm phân biệt.

A. M = 1B. 1 C. 0 D. M ≥ 3

Câu 16: Đồ thị sau đây biểu diễn hàm số nào?

*

A. Y = 2x − 2B. Y = x − 2C. Y = −2x − 2D. Y = −x − 2

Câu 17: cho parabol (P) : y = $x^2$ − 4x + 3 và con đường thẳng d : y = mx + 3. Tìm tất cả các quý hiếm thực của m để d cắt (P) tại nhị điểm phân minh A, B thế nào cho diện tích tam giác OAB bởi $frac92$.

A. M = 7B. M = −7C. M = −1, m = −7 D. M = −1

Câu 18: Một doanh nghiệp bốn nhân A chuyên marketing xe đính máy các loại. Hiện thời doanh nghiệp đang tập trung chiến lược vào sale xe hon đa Future Fi với ngân sách chi tiêu mua vào một chiếc là 27 (triệu đồng) và xuất kho với giá là 31 triệu đồng. Với giá cả này thì số lượng xe mà quý khách sẽ mua trong 1 năm là 600 chiếc. Nhằm mục đích mục tiêu tăng nhanh hơn nữa lượng tiêu thụ mẫu xe đang chạy khách này, doanh nghiệp lớn dự định ưu đãi giảm giá bán và ước tính rằng nếu sút 1 triệu đ mỗi mẫu xe thì số lượng xe xuất kho trong 1 năm là sẽ tạo thêm 200 chiếc. Vậy doanh nghiệp phảiđịnh giá thành mới là bao nhiêu để sau khi đã triển khai giảm giá, lợi tức đầu tư thu được vẫn là cao nhất.

Xem thêm: Cách Tính Tỉ Trọng - Công Thức Tính Tỉ Trọng

A. 30 triệu đồngB. 29 triệu đồngC. 30,5 triệu đồngD. 29,5 triệu đồng

Câu 19: mang lại điểm A (1; 1) và hai tuyến đường thẳng (d1) : y = x − 1; (d2) : y = 4x − 2 . Viết phương trình mặt đường thẳng (d) đi qua điểm A và cắt các đường thẳng (d1), (d2) tạo thành thành một tam giác vuông.

A. Y = 2x – 1B. Y = –2x + 3C. Y = -x + 2 hoặc $y = frac-14x + frac54$D. Không xác minh được

Câu 20: cho đường thẳng d : y = (m − 1) x + m với d′: y = (m2 − 1) x + 6. Tra cứu m để hai đường thẳng d, d′ tuy vậy song với nhau