Blog tài liệu ra mắt đến các chúng ta Bài tập tiếng anh lớp 6 unit 1 theo bài học nhằm mục đích ôn tập, ôn học viên giỏi, hsg, tư liệu ôn tập tiếng Anh cơ bạn dạng lớp 6 theo từng chủ đề, nhằm mục tiêu giúp các em thuận lợi học bài và ghi nhớ kỹ năng và kiến thức quen thuộc. Bài tập giờ đồng hồ anh lớp 6 unit 1 góp thêm phần các em ôn tập một biện pháp khoa học

Bài tập giờ anh lớp 6 theo bài học .

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 6 unit 1


I. Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 theo từng Unit (Bài tập giờ anh lớp 6 unit 1)

(Cập nhật liên tục)


Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 My new school

Ngữ pháp tiếng Anh 6 Unit 1 bao hàm cấu trúc thì lúc này đơn với thì hiện nay tại tiếp diễn lớp 6.

– Xem cụ thể tại: Ngữ pháp tiếng Anh Unit 1 lớp 6 My New School

– luyện tập thêm ngữ pháp Unit 1 giờ Anh 6 tại:

Lý thuyết và bài bác tập Thì hiện tại đơn giờ đồng hồ Anh lớp 6Lý thuyết và bài xích tập Thì hiện nay tại tiếp nối lớp 6Bài tập thì lúc này đơn với thì hiện nay tại tiếp diễn môn tiếng Anh lớp 6

Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 My home

Ngữ pháp giờ Anh 6 Unit 2 liên quan đến cấu trúc There is/ There are và bí quyết dùng một vài giới tự chỉ xứ sở cơ bạn dạng như: In, on, behind, between, …

– Xem chi tiết tại: Ngữ pháp giờ Anh Unit 2 lớp 6 My Home

– luyện tập thêm trắc nghiệm Ngữ pháp Unit 2 lớp 6 tại: Trắc nghiệm Ngữ pháp Unit 2 SGK giờ đồng hồ Anh 6 My Home

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 My friends

Ngữ pháp giờ Anh Unit 3 lớp 6 liên quan đến giải pháp sử dụng cấu tạo Thì hiện tại tiếp diễn để diễn đạt tương lai.

– Xem chi tiết tại: Ngữ pháp giờ Anh 6 Unit 3 My Friends

– luyện tập thêm bài xích tập giờ đồng hồ Anh Unit 3 lớp 6: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 Unit 3 My Friends

Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 My neighbourhood

Ngữ pháp giờ Anh Unit 4 lớp 6 bao hàm lý thuyết + phương pháp câu đối chiếu hơn

– Xem cụ thể tại: Ngữ pháp Unit 4 SGK giờ Anh lớp 6 My Neighbourhood

– rèn luyện thêm bài xích tập tiếng Anh 6 Unit 4: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 Unit 4 My Neighbourhood

Tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Natural wonders of the world

Ngữ pháp giờ Anh 6 Unit 5 liên quan đến cấu tạo So sánh hơn nhất cùng cách thực hiện động tự khuyết thiếu thốn Must

– Xem cụ thể tại: Ngữ pháp SGK tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Natural wonders of the world

– rèn luyện thêm bài xích tập giờ Anh Unit 5 lớp 6: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 5 Natural Wonders Of The World

Tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Our Tet holiday

Lý thuyết giờ đồng hồ Anh 6 Unit 6 tổng hợp phương pháp dùng cồn từ khuyết thiếu thốn Should và Shouldn’t.

– Xem chi tiết tại: Ngữ pháp SGK giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 6 Our Tet holiday

– rèn luyện thêm bài tập tiếng Anh Unit 6 lớp 6: Trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Our Tet Holiday

Tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Television

Ngữ pháp tiếng Anh 6 Unit 7 bao hàm 2 quan tiền trọng: Từ nhằm hỏi (Wh-question words) cùng Liên từ bỏ (Conjuction) giúp các em tổng hợp ngữ pháp hiệu quả.

– Xem cụ thể tại: Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6 chương trình new Unit 7: Television

– rèn luyện thêm bài xích tập ngữ pháp Unit 7 lớp 6 tại: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 Unit 7 Television

Tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Sports và Games

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh 6 Unit 8 bao hàm công thức thì vượt khứ đơn, biện pháp dùng, dấu hiệu nhận biết, …

– Xem chi tiết tại: Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 new Unit 8: Sports và Games

– luyện tập thêm bài tập ngữ pháp Unit 8 lớp 6 tại: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 Unit 8 Sports và Games

Tiếng Anh lớp 6 Unit 9 Cities of the world

Ngữ pháp giờ Anh 6 Unit 9 bao hàm lý thuyết về Thì hiện tại ngừng như: công thức, phương pháp dùng, dấu hiệu nhận biết, …

– Xem cụ thể tại: Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 mới Unit 9 Cities of the world

– rèn luyện thêm bài tập ngữ pháp Unit 9 lớp 6 tại: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 Unit 9 Cities Of The World

Tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Our houses in the future

Ngữ pháp tiếng Anh Unit 10 lớp 6 bao gồm định hướng về Thì tương lai đơn như: công thức, phương pháp dùng, tín hiệu nhận biết, …

– Xem cụ thể tại: Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 Unit 10: Our Houses In The Future

– luyện tập thêm bài tập ngữ pháp Unit 10 giờ Anh lớp 6 tại: Trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Our Houses In The Future

Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 Our greener world

Ngữ pháp tiếng Anh 6 Unit 11 liên quan đến cấu trúc Câu điều kiện loại 1 – mô tả điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại.

– Xem chi tiết tại: Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Chương trình new Unit 11

– rèn luyện thêm nhiều dạng bài bác tập Unit 11 lớp 6 tại: Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 6 mới Unit 11: Our greener world

Tiếng Anh lớp 6 Unit 12 Robots

Ngữ pháp giờ Anh 6 Unit 12 tổng hợp cách dùng các động từ khuyết thiếu hụt cơ bản (Model verbs) như: Can, Could, be able to, …

– Xem chi tiết tại: Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6 Chương trình bắt đầu Unit 12 Robots

– luyện tập thêm các dạng bài bác tập Unit 12 lớp 6 tại: Bài tập trắc nghiệm giờ Anh lớp 6 Unit 12: Robots


II Bài tập giờ anh lớp 6 UNIT 1: MY NEW SCHOOL

(Bài tập giờ anh lớp 6 unit 1)

Bản coi trước: bài tập giờ đồng hồ anh lớp 6 unit 1

Bản text: Bài tập tiếng anh lớp 6 unit 1

UNIT 1: MY NEW SCHOOL

I. Kiếm tìm từ tất cả âm không giống trong phần được gạch dưới

 

1.A. C o tôiB.m o nC.m o therD.o bút
2.A. H o peB.h o meworkC.o neD.p o st
3.A. Br o therB.jud oC.g o ingD.r o de
4.A. FunB.studentC.hungryD.sun
5.A. NiceB.bicycleC.rideD.live
6.A. mineB.historyC.exerciseD.library
7A. coldB.volleyballC.telephoneD.open
8.A. SubjectB.clubC.putD.lunch
9.A. ScienceB.likeC.musicD.ice
10.A. farmB.afterC.walkD.class
11.A. TeacherB.chessC.lunchD.school
12.A. MeatB.readingC.breadD.seat
13.A. PhotoB.goingC.brotherD.home

 

Put the words into two groups (/ əʊ / & /ʌ /)

 

Mondaymonthjudohomeworkgoinglove
openbrothermotherloweronecome
hopepostdon’trodeSundaylunch

 

 

/ əʊ/ / ʌ/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Give the names of school things in the

2. 3. 4.

6. 7. 8.

IV. Choose the best answer (A, B, C or D).

At lunchtime, you can lunch in the schoolbe go C. Vày D. Have morning exercise is good fordoing studying C. Having D. PlayingLook! The girls in theare skipping skips C. Skipping D. To skipAt break time, I go khổng lồ the library và go read C. Play D. ListenListen! Someone at theknock knocks C. Is knocking D. Are knockingNam football He’s tired.doesn’t play plays C. Is playing D. Isn’t playingWe are excited the first day ofat with C. About D. InMy parents often help me myat with C. About D. InI am having a math lesson but I forgot my . I have somecalculator xe đạp C. Pencil case D. Pencil sharpener

2

 

Cuong & Minh their bicycles to school size Monday toride rides C. Is riding D. Are ridingWhat is your subject at school?like excited C. Nice D. FavouriteIn the afternoon, students many interestingjoin bởi vì C. Play D. ReadMy sister and I our bicycles lớn schoolride rides C. Is riding D. Are ridingVinh our class math.teach teaches C. Does D. PlaysSchool at 30 p.m every day.finish finishes C. Go D. HaveListen! Are they in the classroom?sing sings C. Singing D. Is singingA good friend is ready to lớn things with hisride read C. Chia sẻ D. Go

V. Match the questions (A) & the answers (B).

A B

 

 

What are you watching?What kind of programmes vị you watch?Where are you going?Where does she live?Who are you talking about?How often bởi you ride your bicycle to lớn school?I lượt thích programmes aboutTo my friend’sEveryI’m watchingA friend from214 Nguyen Hue

 

2. 3. 4. 5. 6.

 

 

 

 

VI. Complete the sentences with the –ing khung of the verbs.

Example: Come khổng lồ my house Minh. We are listening to music. (listen)

Look! The dog in the (swim)She her holiday with her (enjoy)Listen! Someone at the (knock)

3

 

Be quiet! We in the (study)Lan her (do)They TV at (watch)My grandfather (read)The boys football in the (play)

Complete the sentences with am, is or are.A: Can I talk khổng lồ Minh?

B: She isn’t at home. She reading books in the library.

A: Where are Peter and Tom?

B: They shopping.

A: Where is Phuong?

B: She playing chess in the living room now.

A: Are you OK?

B: Yes, I having great fun with my friends.

A: Please help me with these

B: Sorry. I going to lớn school.

Complete the following sentences with the verbs in the Present continuous.

 

 

Please be quiet! I mySusan and Alice a They are playing computer games.

 

Mary

breakfast? It’s time to go to school.

 

Which CD you to?What Nga ?Right now John table tennis with the school

IX. Fill in the blanks with words in the box.

Xem thêm: Top 5 Bài Thuyết Trình Dự Thi Kể Chuyện Giáo Viên Chủ Nhiệm Giỏi Cấp Thcs

 

 

What you usually vị at break time?Minh our favourite teacher. He teaches English.How you go lớn school every day, Nhan?

4

 

Cuong Minh’s bestMy brother doing his homeworkThey going to xuất hiện a new you hungry?Where you go shopping? your sister like pop music?Hoa watching a video đoạn clip on YoutubeI having dinner at my friend’sWe often Math lesson on Wednesday and

X. Complete the sentences with the Present simple or the Present continuous khung of the verbs.

They often (visit) their parents in theWe (speak) French at theI (watch) TV about 3 hours aMy family usually (go) to the movies onLook at the girl! She (ride) _ aWe (play) tennisMinh sometimes (practice) the guitar in his you (like) chocolate ice cream?Tôi thật sự thích)

Hùng cần yếu trả lời điện thoại cảm ứng thông minh vì anh ấy (lấy) a