Tổng hợp bài xích tập giờ Anh lớp 6 vừa đủ theo từng công ty để, từng Unit, Lý thuyếttiếng Anh 6,Unit6, ôn học tập sinh tốt tiếng anh lớp 6, ôn học tập sinh xuất sắc tiếng anh lớp 6,

Tổng hợp bài tập tiếng Anh lớp 6

Mục lục

II. Tổng hợp bài bác tập giờ Anh lớp 6 không thiếu thốn theo từng Unit (Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 Cả năm)Bài tập III. Điền vào vị trí trống để xong đoạn văn và trả lời các thắc mắc đã đến ( bài xích tập tiếng Anh lớp 6)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 My new school

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh 6 Unit 1 bao gồm cấu trúc thì lúc này đơn cùng thì hiện tại tiếp nối lớp 6.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 6 theo từng unit

– Xem cụ thể tại:Ngữ pháp tiếng Anh Unit 1 lớp 6 My New School

– luyện tập thêm ngữ pháp Unit 1 giờ Anh 6 tại:

Lý thuyết và bài xích tập Thì hiện tại đơn giờ đồng hồ Anh lớp 6Lý thuyết và bài xích tập Thì hiện tại tại tiếp diễn lớp 6Bài tập thì lúc này đơn cùng thì hiện tại tiếp nối môn tiếng Anh lớp 6

Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 My home

Ngữ pháp giờ Anh 6 Unit 2 tương quan đến kết cấu There is/ There are và biện pháp dùng một số giới từ bỏ chỉ xứ sở cơ bản như: In, on, behind, between, …

– Xem cụ thể tại:Ngữ pháp tiếng Anh Unit 2 lớp 6 My Home

– luyện tập thêm trắc nghiệm Ngữ pháp Unit 2 lớp 6 tại:Trắc nghiệm Ngữ pháp Unit 2 SGK giờ đồng hồ Anh 6 My Home

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 My friends

Ngữ pháp giờ Anh Unit 3 lớp 6 tương quan đến biện pháp sử dụng cấu tạo Thì hiện nay tại tiếp nối để biểu đạt tương lai.

– Xem cụ thể tại: Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh 6 Unit 3 My Friends

– luyện tập thêm bài tập tiếng Anh Unit 3 lớp 6:Trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 3 My Friends

Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 My neighbourhood

Ngữ pháp giờ Anh Unit 4 lớp 6 bao hàm lý thuyết + cách làm câu đối chiếu hơn

– Xem chi tiết tại: Ngữ pháp Unit 4 SGK giờ đồng hồ Anh lớp 6 My Neighbourhood

– rèn luyện thêm bài tập giờ Anh 6 Unit 4:Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 Unit 4 My Neighbourhood

Tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Natural wonders of the world

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh 6 Unit 5 tương quan đến cấu tạo So sánh rộng nhất cùng cách áp dụng động từ khuyết thiếu Must

– Xem chi tiết tại: Ngữ pháp SGK tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Natural wonders of the world

– rèn luyện thêm bài bác tập giờ Anh Unit 5 lớp 6:Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 5 Natural Wonders Of The World

Tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Our Tet holiday

Lý thuyết tiếng Anh 6 Unit 6 tổng hợp phương pháp dùng cồn từ khuyết thiếu Should cùng Shouldn’t.

– Xem chi tiết tại: Ngữ pháp SGK giờ Anh lớp 6 Unit 6 Our Tet holiday

– luyện tập thêm bài tập tiếng Anh Unit 6 lớp 6:Trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Our Tet Holiday

Tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Television

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh 6 Unit 7 bao hàm 2 quan lại trọng: Từ nhằm hỏi (Wh-question words) cùng Liên từ bỏ (Conjuction) giúp những em tổng hòa hợp ngữ pháp hiệu quả.

– Xem cụ thể tại:Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 chương trình new Unit 7: Television

– luyện tập thêm bài bác tập ngữ pháp Unit 7 lớp 6 tại:Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 Unit 7 Television

Tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Sports & Games

Ngữ pháp giờ Anh 6 Unit 8 bao hàm công thức thì quá khứ đơn, phương pháp dùng, tín hiệu nhận biết, …

– Xem chi tiết tại:Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6 bắt đầu Unit 8: Sports & Games

– luyện tập thêm bài tập ngữ pháp Unit 8 lớp 6 tại:Trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Sports và Games

Tiếng Anh lớp 6 Unit 9 Cities of the world

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh 6 Unit 9 bao hàm lý thuyết về Thì hiện nay tại dứt như: công thức, biện pháp dùng, tín hiệu nhận biết, …

– Xem cụ thể tại: Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6 bắt đầu Unit 9 Cities of the world

– luyện tập thêm bài bác tập ngữ pháp Unit 9 lớp 6 tại:Trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 9 Cities Of The World

Tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Our houses in the future

Ngữ pháp tiếng Anh Unit 10 lớp 6bao gồm lý thuyết về Thì tương lai đối chọi như: công thức, phương pháp dùng, tín hiệu nhận biết, …

– Xem cụ thể tại:Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 10: Our Houses In The Future

– luyện tập thêm bài tập ngữ pháp Unit 10 tiếng Anh lớp 6 tại:Trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Our Houses In The Future

Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 Our greener world

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh 6 Unit 11 tương quan đến kết cấu Câu đk loại 1 – diễn tả điều kiện có thể xảy ra ở hiện nay tại.

– Xem cụ thể tại:Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 11

– luyện tập thêm các dạng bài bác tập Unit 11 lớp 6 tại:Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 6 mới Unit 11: Our greener world

Tiếng Anh lớp 6 Unit 12 Robots

Ngữ pháp tiếng Anh 6 Unit 12 tổng hợp bí quyết dùng các động trường đoản cú khuyết thiếu thốn cơ phiên bản (Model verbs) như: Can, Could, be able to, …

– Xem chi tiết tại:Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 Chương trình bắt đầu Unit 12 Robots

– luyện tập thêm các dạng bài bác tập Unit 12 lớp 6 tại:Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 6 Unit 12: Robots


Bài tập I. Bài xích tập thì hiện tại đơn/ lúc này tiếp diễn.( bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 6)Where ___________you (live)____________? I (live)______________in hai Duong town.What he (do) _________________now? He (water)_________________flowers in the garden.What _______________she (do)_____________? She (be)______________a teacher.Where _________________you (be) from?At the moment, my sisters (play)____________volleyball and my brother (play) ________________soccer.it is 9.00; my family (watch)___________________TV.In the summer, I usually (go)______________to the park with my friends, và in the spring, we (have) _____________Tet Holiday; I (be)________happy because I always (visit) ______________my grandparents.____________your father (go)_____________to work by bus?How ___________your sister (go)___________to school?What time _____________they (get up)_________________?What ____________they (do)________________in the winter?Today, we (have)______________English class.Her favourite subject (be)__________________English.Now, my brother (like)_________________eating bananas.Look! A man (call)_________________you.Keep silent ! I (listen )____________________to the radio.______________ you (play)_________________badminton now?Everyday, my father (get up)_______________at 5.00 a.m.Every morning, I (watch)_________________tv at 10.00.Everyday, I (go) __________to school by bike.Every morning, my father (have) ______________a cup of coffe.At the moment, I(read)_______________a book và my brother (watch)_______ TV.Hoa (live)________________in Hanoi, and Ha (live)________________in hcm City.Hung & his friend (play)_______________badminton at the present.They usually (get up)___________________at 6. Oo in the morning.Ha never (go)___________fishing in the winter but she always (do)________ it in the summer.My teacher (tell)__________________Hoa about Math at the moment.There (be)____________________ animals in the circus._______________he (watch)______________TV at 7.00 every morning?What _____________she (do ) _________________at 7.00 am?How old _________she (be)?How ___________she (be)?My children (Go)________________to school by bike.We (go)_______________to supermarket lớn buy some food.Mr. Hien (go)________________on business to lớn Hanoi every month.Ha (like)______________coffee very much, but I (not like)______________it.She (like )________________Tea, but she (not like)____________________coffee.I (love)_______________ cats, but I (not love)__________________dogs.Everyday, I (go)______________to school on foot.Who you _________________(wait) for Nam?

– No, I ___________ (wait) for Mr. Hai.

My sister (get)______________ dressed & (brush)_______________her teeth herself at 6.30 everyday.Mrs. Smith (not live)_______________in downtown. She (rent)________________in an apartment in the suburb.How _________your children (go)_________________to school everyday?It’s 9 o’clock in the morning. Lien (be)________in her room. She (listen) _______________to music.We_______________________(play) soccer in the yard now.My father (go)___________ khổng lồ work by bike. Sometimes he(walk)______________._________You (live)________near a market? _ It (be)____________noisy?Now I (do)__________the cooking while Hoa (listen)_____________to music.At the moment, Nam & his friends (go)_______________shopping at the mall.In the autumn, I rarely (go)_____________sailing và (go)__________to school.I (write)_____________________________ a letter to lớn my friend now.At 12 a.m every day, I (have)____________lunch và (go)____________to bed.On Monday, I (have)________________________ math & Art.On Friday, she (have)______________________English.At the moment, I (eat)__________an orange, và my sisters (play)_______tennis.______it her bag (be)?

– No, it (not be)______________.

What time _____________your children (go)____________ lớn school?He (live)________________in tp hcm City.What time___________your brother usually (get)___________up?My house (be)_________in the city and it (be)_________small.Every morning, we (have)__________breakfast at 7.00 am.This (be)________a book and there (be)_________pens.Mr. Quang (live)____________in the countryside. He (have)__________a big garden.John (not have)______________Literature lesson on Friday.What time _________you (start)___________your class?___________you (be) in class 12A3?Mrs. Ha (learn)__________________in Hanoi, but she (not live)______________ there.My brother (not live )______________in London; he (live)___________ in Manchester.Now Mr. Long (design ) ____________________his dream house.He (like)_______apples, but he (not lượt thích )__________________bananas.__________________she (like)______________apples?Usually, I (have)________ lunch at 12.00. -________you (have) ________ lunch at 11.00?He can (swim)_______________but I can’t (swim)_____________________.At the moment, my sister (read)___________________ a comic book.I (like )__________________ice-cream.Where___________________Mr. Ha (live)_______________?Hang (go)_____to the bookshop now because she ( want ) __to buy some books.We (go) ______________to market và (buy)_________________some fruits.Now, Lan (study)____________English and Lien (listen)__________to music.Every night, she (have)____________________dinner at 7.00 p.m.Every year, I usually (go)______________________Vietnam.In the summer, I sometimes (go)____________________swimming.Every evening, my mother (like)___________ watching television.Lan (have)_______________breakfast and (go)___________to school at 6.30 a.m.We (not read)___________________after lunch.Tom (be)___________my friend. He (play)______________sports everyday.______________your students (play)__________soccer every afternoon?He (go)_____________to bed at 11.30 p.m.They (go)___________home & (have)___________lunch.Bài tập II. Chia động từ nghỉ ngơi thì hiện tại đơn/ lúc này tiếp diễn/ tương lai gần.( bài bác tập giờ Anh lớp 6)The meeting _________________________ (take) place at 6 p.m.I’m afraid I _________________________ (not / be) able to lớn come tomorrow.Because of the train strike, the meeting _______(not / take) place at 9 o’clock.According khổng lồ the weather forecast, it _____________ (not / snow) tomorrow.____________________ (they / come) tomorrow?When ____________________ (you / get) back?If you đại bại your job, what ____________________ (you / do)?In your opinion, ____________________ (she / be) a good teacher?What time ____________________ (the sun / set) today?____________________ (she / get) the job, vị you think?____________________ (David / be) at trang chủ this evening?What ____________________ (the weather / be) lượt thích tomorrow?There’s someone at the door, ____________________ (you / get) it?How ____________________ (he / get) here?____________________ (they / come) tomorrow?He (teach)_______________English in a big school in town.When ____________________ (you / get) back?What you (listen) ………………………on the radio?___________he (play)__________sports?Everyday she (go)____________to work by bike.We usually (read)_________books, (listen)_________to music or (watch)_______TV.Sometimes, I (play)__________badminton.Ann (like)____________her job very much.___________your mother (walk)_________to the market?Look! They (run)_________________________together.Son (write) ………………………to their friends every summer holiday?What you (do).. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Tonight?

Bài tập III. Điền vào chỗ trống để ngừng đoạn văn và trả lời các câu hỏi đã cho ( bài xích tập tiếng Anh lớp 6)

Hoang is a (1) ……………. He’s twelve years (2) …………….. He’s tall và (3)……………. His face is (4) ……………… và his hair is (5) ………………. Và black. He (6) ……………… at school in the morning & (7) …………….. Football in the afternoon. He (8) ……………… good marks in class.

Put the suitable word in each blank:
1. A. ClassB. StudentC. SchoolD. Doctor
2. A. YoungB. OldC. SmallD. Big
3. A. RoundB. ThinC. OvalD. Long
4. A. LongB. HeavyC. LightD. Thick
5. A. FullB. BigC. RoundD. Short
6. A. StudiesB. TravelsC. WalksD. Goes
7. A. PlaysB. TravelsC. WorksD. Goes
8. A. PlaysB. GetsC. DoesD. Have
Answer the questions:Is Hoang a schoolboy?

………………………………………………………………………

Is he short?

………………………………………………………………………

Is his face long?

………………………………………………………………………

4 Where does Hoang study in the morning?

………………………………………………………………………

What does he vày in the afternoon?

………………………………………………………………………

Does he get good marks in class?

………………………………………………………………………

Bài 2. Điền từ tương thích vào địa điểm trống.

Every Saturday Minh and his family have dinner in a (1) ….. They eat chicken or (2) ……with peas & beans. Sometimes Minh’s mother (3) … fish. Minh also has a big (4) …. Minh’s(5)…… drink is fruit juice, but his father and mother like (6) … They listen khổng lồ (7) …… whilethey are having (8) …… dinner.

Put the suitable word in each blank:
1. A. BakeryB. RestaurantC. SupermarketD. Drug store
2. A. JuiceB. LemonC. BeefD. Orange
3. A. EatsB. HasC. GetsD. Goes
4. A. Ice-creamB. MilkC. NoodleD. Meat
5. A. GoodB. FineC. WellD. Favorite
6. A. FruitB. OrangeC. BeerD. Lemon
7. A. MusicB. TelevisionC. A gameD. Swimming
8. A. HisB. TheirC. OurD. His
Answer the questions:Where vày Minh and his family have dinner every Saturday?

………………………………………………………………………

Do they eat meat? What kind?

………………………………………………………………………

What vegetables do they eat?

………………………………………………………………………

What is Minh’s favorite drink?

………………………………………………………………………

What vày his parents lượt thích to drink?

………………………………………………………………………

What do they listen khổng lồ at the restaurant?

………………………………………………………………………

I eat lunch in my school (1) ……………….. The (2) …………… there is very good. My(3)………….. Meat is beef. I don’t eat (4) ……………… rice. I (5) ………………. Bread. I likeapples best. What (6) ……………. You have for lunch?

Put the suitable word in each blank:
1. A. WorkB. CanteenC. DayD. Week
2. A. VegetablesB. EggsC. FoodD. Drink
3. A. FavoriteB. GoodC. NiceD. Well
4. A. MuchB. ManyC. NoD. Some
5. A. LikesB. DrinkC. HasD. Have
6. A. DoB. DoesC. AreD. Is
Answer the questions:Where does Ngan eat lunch?

………………………………………………………………………

Is the food in her school canteen good?

………………………………………………………………………

What is her favorite meat?

………………………………………………………………………

Does she like rice?

………………………………………………………………………

What kind of fruit does she lượt thích best?

………………………………………………………………………

Khoa & Luan go to lớn (1) …………… five days a week. Their classes (2) ………….. At7a.m every day. On the (3) ………………. They often go khổng lồ the zoo. They (4) ………………goto school on Sundays because their school closes then. Sometimes they have a(5) ……………… at the park. They also lượt thích walking or (6) ……………….. In the park.

Put the suitable word in each blank:
1. A. The moviesB. The parkC. SchoolD. Hospital
2. A. EndB. StartC. CloseD. Finish
3. A. WeekendB. MondayC. DaysD. Years
4. A. UsuallyB. AlwaysC. OftenD. Don’t
5. A. SailingB. FishingC. SwimmingD. Picnic
6. A. SwimmingB. JoggingC. WatchingD. Listening
Answer the questions:How many days a week bởi Khoa and Luan go lớn school?

…………………………………………………………………

What time vì their classes start?

…………………………………………………………………

Where bởi vì they often go on the weekend?

…………………………………………………………………

Do they go khổng lồ school on Sundays? Why or why not?

…………………………………………………………………

What vì they like doing in the park?

…………………………………………………………………

Bài tập IV. Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi: ( bài xích tập giờ Anh lớp 6)

Bài 1:

This is a photo of my family. This is my father. He’s 40 years old. He’s a doctor. & this ismy mother. She’s 35. She’s a doctor, too. These are my brother, Tom và my sister, Mary. Tom’s 10 và Mary’s 7. They’re pupils.

Xem thêm: Angiogenesis Là Gì - Sự Khác Biệt Giữa Vasculogenesis Và Angiogenesis

How many people are there in his family?

………………………………………………………………

2 How old is his father?

………………………………………………………………

What does he do?

………………………………………………………………

How old is his mother?

…………………………………………………………………

What does she do?

…………………………………………………………………

How old is his brother?

………………………………………………………………

How old is his sister?

…………………………………………………………………

What bởi vì they do?

………………………………………………………………

Bài 2:

MY HOUSE

I live in a house near the sea. It’s an old house, about 100 years old, and it’s very small. There two bedrooms, a livingroom, a bathroom and a kitchen. The bedrooms are upstairs. Thebathroom is next lớn the kitchen. There is a lovely fireplace in the livingroom. There’s a beautifulgarden in front of the house. I live with my parents. I play badminton with my father in my miễn phí time. We have a lot of fun. I love my house very much.

Where is his house?

………………………………………………………………

Is it old?

………………………………………………………………

How many rooms are there is his house?

…………………………………………………………………

Is there a garden?

………………………………………………………………

Where is the fireplace?

…………………………………………………………………

Who does he live with?

…………………………………………………………………

What does he vày in his miễn phí time?

………………………………………………………………

Does he love his house?

…………………………………………………………………

Bài 3:

Lan và Liên là bạn cùng lớp. Lan thì gầy, tuy vậy Liên thì không. Lan cao ráo, xinh xắn. Liên tuy lùn mà lại hay. Cả hai hầu như mười một tuổi. Bọn họ học cùng lớp. Cả hai hầu như là học sinh giỏi . Họ là những người bạn tốt. Họ thường tới trường và chơi cùng nhau. 1. Lan và Liên là ai?