Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 3 theo từng bài bác gồm 45 trang, với 20 Unit giúp các em học viên lớp 3 tham khảo, có tác dụng quen với hầu như dạng bài xích tập về ngữ pháp, nhớ thêm được từ new của môn giờ đồng hồ Anh lớp 3.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 1

Mỗi Unit hầu như có đầy đủ dạng bài bác tập như chọn, nối, đặt câu, vấn đáp câu hỏi, phát âm và ngừng câu hỏi.... Nhờ đó, sẽ hệ thống lại toàn bộ kiến thức quan trọng đặc biệt trong chương trình Tiếng Anh lớp 3.

Đồng thời, cũng góp thầy cô tìm hiểu thêm để giao bài bác tập về nhà, bài xích tập hè 2021 cho học viên của mình. Quanh đó ra, thầy cô tất cả thể bài viết liên quan bài tập ôn hè, cấu trúc và từ bỏ vựng, đề thi môn giờ Anh lớp 3 nhằm phục vụ cho công tác làm việc giảng dạy, phía dẫn học viên ôn tập thật giỏi kiến thức.


Bài tập giờ Anh lớp 3 theo từng Unit


UNIT 1: HELLO

I/ Choose the odd one out.

1. A. Mai

b. Nga

c. Hi

2. A. Hi

b. Bye

c. Hello

3. A. I’m

b. I

c. I am

4. A. Helol

b. Hello

c. Holle

5. A. Hello, I’m Mai

b. Hi, Mai

c. Hi, I’m Mai

II/ Read and match:

1) Hello

A. Are you?

2) Hi,

B. Thanks.

3) How

C. I’m Nam.

4) I’m fine,

D. Lớn meet you.

5) Nice

E. Mai. I’m Quan.

III/ Reorder the dialogue:

I,

- Nice to meet you too.

- Nice to lớn meet you.

- What is your name?

- I"m fine, thank you.

- My name is Peter.

- How are you?

II,

- How are you?

- Hello. I"m Tuan.

- I"m fine, thank you.

- Oh, She is Lien. She"s my friend.

- Hi, Tuan. I"m Trung.

- Who"s she?

III,

- Linda, this is Peter. He"s my friend.

- Nice lớn meet you too.

- Hello, Linda.

- Nice lớn meet you, Peter.

- Hi, Tonny.

IV,

- Oh, He is my brother, Hung.

- Hello, Phu. How are you?

- Who is he?

- I"m fine, thanks. & you?

- Fine, thanks.


IV/ Put the words in order. Then read aloud:

1. You/ meet/ nice/ to

2. Nam/ you/ hi/ are/ how

3. Thanks/ fine/ I’m

4. Nam/ bye

V/ Read and complete:

Fine, how, hello, fine

Quan: (1) ............................ , Miss Hien. (2) ............................ Are you?

Miss Hien: Hello, Quan. (3) ..................................... , thanks. & you?

Quan: I’m (4) .................................... , thank you. Goodbye, Miss Hien.

Miss Hien: Goodbye, Quan.

VI/ Write about you:

Name:................................................................................

School:..............................................................................

Class:................................................................................

Teacher:............................................................................

VII/ Khoanh vào vần âm thừa trong từ.

1. Heello

a. L b. E c. O

2. Hai

a. A b. H c. I

3. I’am

a. A b. M c. I

VIII/ Đánh số để sản xuất thành hội thoại.

Bye, Phong.

Hello, I’m Nga.

Hi, Nga. I’m Phong.

Goodbye, Nga,

IX/ Translate into English:

a. Chào bạn. Mình là Minh ………………………………………………………….

b. Xin chào. Tớ là Lili ……………………….......................................................


c. Các bạn có khoẻ không …………………………………………………………....

d. Mình khỏe. Cảm ơn bạn …………………………………………………………….

UNIT 2: WHAT’S YOUR NAME?

1/ Complete the sentence

1. This _ _ my school.

2. What’s _ _ _ _ name ?

3. How _ _ _ you ?

4. Hi, Tony. I _ _ Laura.

5. Nice to lớn m _ et you.

6. Hi, _ _ _ is Peter.

7. Hi, _ _ name is Phong.

8. I am _ _ _ _, thank you.

9. My _ _ _ _ is Mary.

10. Nice _ _ meet you.

2/ Read & complete:

How, what’s, my

1) ..................................... Your name?

2) ..................................... Name’s Peter.

3) ..................................... Vì you spell your name?

3/ Read & match:

1. Who is she?

2. How are you today?

3. What is your name?

4. Goodbye. See you again.

5. How do you spell your name?

a. I’m fine. Thank you

b. She is Lan. She is my sister

c. That is B-E-T-T-Y.

d. I am Tung. & you?

e. Bye. See you later

1 –

2 –

3 –

4 –

5 –

4/ Choose correct answer

1. How _________ you?

A. Am B. Is C. Are D. It

2. Good bye. ______ you later.

A. What B. See C. How D. Are

3. __________. I am Linda

A. HelloB. Good-bye C. ItD. You

4. Good bye. See you __________.

A. Later B. LateC. How D. Are

5. ___________ your name?

A. Hello B. Good-bye C. WhatD. What’s

6. What’s _____? It’s a notebook.

A. HeB. SheC. ThatD. Dog

7. What’s your name?

A. I’m fine, thanks B. My name’s Mali C. Thank you

8. How are you?

A. I’m fine, thanks B. Yes, please. C. I’m nine years old

5/ Translate into English:

1/ bạn đánh vần tên bạn như thế nào?

2/ hôm nay bạn cố nào?

3/ Tên của chúng ta là gì?


4/ tên tó là Peter.

6/ Put the words in order. Then read aloud.

1) Name/ my/ Phong/ is

2) Your/ what/ is/ name

3) Do/ spell/ name/ you/ your/ how

4) N-/ A/ L-/ D- / I-

7/ Read and complete:

Spell, my, P-H-O-N-G, name’s, how

Phong: Hi. (1) ..................................... Name"s Phong.

Linda: Hello, Phong. My (2) ..................................... Linda.

(3) ..................................... Vì chưng you spell your name?

Phong: (4) ................................ . How bởi vì you (5) ................................ Your name?

Linda: L-I-N-D-A.

8/ Write about you:

What’s your name?...........................................................

How vì chưng you spell your name?.............................................

UNIT 3: THIS IS TONY

1/ Complete và say aloud: T Y

……es b. …… ony

2/ Read & match:

This isThat Quan?
No,Phong.
IsIt isn’t. It’s Peter.

3/ Put the words in order. Then read aloud:

1. Are/ you/ hello/ how? ….. . ………………………………………………….

2. Fine/ thanks/ I/ am ………………………...................................................

3. See/ later/ good-bye/ you ………………………………………………………..

4. Tung/ is/ this ……. ……..…………………………………………...

5. Trang/ she/ is ........................................................................................

6. Name/ your/ what"s? .......................................................................................

7. My/ this/ sister/ is ........................................................................................

Xem thêm: Giải Bài Tập Trang 31 Sgk Toán Lớp 5 Trang 31 Luyện Tập Chung

8. Brother/ this/my/ is ........................................................................................