Các em còn ghi nhớ trong bài học kinh nghiệm trước cô đã share tới các em toàn cục về kiến thức của thì quá khứ đối kháng phải ko nào?

Để học lại kiến thức triết lý của thì bây giờ đơn chúng ta hãy coi =>> Thì vượt khứ đối kháng (Past Simple) - cục bộ kiến thức về thì quá khứ đơn cần biết. Bạn nào nắm rõ kiến thức định hướng rồi thì giờ sẽ là thời gian để luyện tập một vài bài tập thì thừa khứ đơn cải thiện có đáp án nhé.

Bạn đang xem: Bài tập thì quá khứ đơn lớp 7 có đáp án

*

BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN

Chia động từ trong ngoặc sinh sống thì vượt khứ đối chọi để kết thúc câu chuyện về Bạch Tuyết:

Snow white was the daughter of a beautiful queen, who died when the girl (be)1 …… young. Her father (marry) 2.............again, but the girl’s stepmother was very jealous of her because she was so beautiful.The evil queen (order) 3............. A hunter lớn kill Snow trắng but he couldn’t vì it because she was so lovely. He (chase) 4.............her away instead, và she (take) 5............. Refuge with seven dwarfs in their house in the forest. She (live) 6.............with the dwarfs và took care of them và they (love) 7.............her dearly.Then one day the talking mirror (tell) 8.............the evil queen that Snow trắng was still alive. She (change) 9.............herself into a witch and (make) 10.............a poisoned apple. She (go) 11............. Lớn the dwarfs’ house disguised as an old woman và tempted Snow White to lớn eat the poisoned apple, which (put) 12.............her into an everlasting sleep.Finally, a prince (find) 13.............her in the glass coffin where the dwarfs had put her & woke her up with a kiss. Snow White & the prince (be) 14.............married và lived happily ever after.

PHÂN TÍCH BÀI ĐỌC VÀ ĐÁP ÁN: 

Giải say mê đáp án: Đoạn văn mô tả các hành động xảy ra thường xuyên trong vượt khứ cùng đã kết thúc

=> Chia toàn bộ đáp án sinh sống thì bây giờ đơn

Câu

Đáp án

Vẻ đẹp mắt từ vựng

Câu

Đáp án

Vẻ đẹp nhất từ vựng

1

Was

Pass away (Trang trọng hơn Die): Qua đời

8

told

Sự khác biệt giữa Evil cùng Devil:

Evil /"i:vl/ (n) (adj): xấu xa, việc xấu hoặc điều ác

Devil /"devl / (n): ma quỷ

2

married

- King /kɪŋ/ (n): Vua

- Queen /kwiːn/ (n): người vợ hoàng

- Prince /prɪns/ (n): Hoàng tử

- Princess /ˌprɪnˈses/ (n): Công chúa

- Crown /kraun/ (n): vương miện; ngôi vua

- Throne / θroun/ (n): ngai vàng, ngôi vua

9

changed

 

3

ordered

Murder = Kill: giết mổ hại

10

made

 

4

chased

Take refuge (with somebody) in something: Trốn (với ai) vào đâu đó

11

went

 

5

Took

Dwarf /dwɔːf/ (n): Chú lùn

12

put

 

6

Lived

 

13

found

 

7

Loved

 

14

were

Live happily ever after (thành ngữ): Sống hạnh phúc mãi mãi sau đây = Trăm năm hạnh phúc

 

BÀI TẬP VỀ NHÀ

Bài 1: Đọc số đông gì Laure nói tới một ngày làm việc điển hình.

Laure: I usually get up at 7 o"clock and have a big breakfast. I walk khổng lồ work, which takes me about an hour. I start work at 8:45. I neverhave lunch. I finish work at 5 o"clock. I"m always tired when I gethome. I usually cook a meal in the evening. I don"t usually go out, I goto bed at about 11 o"clock and I always sleep well.

Yesterday was a typical working day for Laura. Write what she did ordidn"t do yesterday.

1. She got up at 7 o"clock

2. She ..... A big breakfast

3. She .....

4. It ..... Khổng lồ get to lớn work.

5. ..... At 8:45.

6. ..... Lunch

7 ..... At 5 o" clock

8 ..... Tired when ..... Home.

9 ..... A meal yesterday evening

10 ..... Out yesrerday evening.

11 ..... At 11 o" clock

12 ..... Well last night.

 

Bài 2: phân chia động từ trong ngoặc mang lại đúng

1. It was warm, so I took off my coat. (take).

2. The film wasn"t very goor. I didn"t enjoy it very much. (enjoy)

3. I knew Sarah was very busy, so I ..... Her (disturb)

4. I was very tired, so I ..... The tiệc nhỏ early. (leave)

5. The bed was very uncomfortable. I ..... Very well (sleep)

6. The window was open and a bird ..... Into the room (fly)

7. The khách sạn wasn"t very expensive. It ..... Very much (cost)

8. I was in a hurry, so I ..... Time khổng lồ phone you (have).

9. It was hard carrying the bags. They ..... Very heavy. (be)

Bài 3: dứt đoạn văn sau

1. Yesterday, I (go)______ lớn the restaurant with a client. 

2. We (drive) ______ around the parking lot for 20 mins to lớn find a parking space. 

3. When we (arrive) ______ at the restaurant, the place (be) ______ full. 

4. The waitress (ask) ______ us if we (have) reservations. 

5. I (say), "No, my secretary forgets to make them." 

6. The waitress (tell)______ us khổng lồ come back in two hours. 

7. My client và I slowly (walk) ______ back to lớn the car. 

8. Then we (see) ______ a small grocery store. 

9. We (stop) in the grocery store và (buy) ______ some sandwiches. 

10. That (be) ______ better than waiting for two hours. 

11. I (not go) ______ lớn school last Sunday.

12. She (get) ______ married last year?

13. What you (do) ______ last night? - I (do) ______ my homework.

14. I (love) ______ him but no more.

15. Yesterday, I (get) ______ up at 6 and (have) ______ breakfast at 6.30.

16. I _____ at trang chủ all weekend. ( stay) 17. Angela ______ khổng lồ the cinema last night. (go)18. My friends ______ a great time in Nha Trang last year. (have)19. My vacation in Hue ______ wonderful. (be) 20. Last summer I _____ Ngoc Son Temple in Ha Noi. (visit)21. My parents ____ very tired after the trip. ( be) 22. I _______ a lot of gifts for my little sister. (buy)23. Lan và Mai _______ sharks, dolphins và turtles at Tri Nguyen aquarium.(see)24. Trung _____ chicken and rice for dinner. (eat) 25. They ____ about their holiday in Hoi An. (talk)26. Phuong _____ khổng lồ Hanoi yesterday. (return) 27. We _____ the food was delicious.(think) 

*

Bài 4: Viết lạ câu sau, phân chia động từ sinh hoạt thì thừa khứ đơn.

1. I/ go swimming/ yesterday.

=>

2. Mrs. Nhung/ wash/ the dishes.

=>

3. My mother/ go shopping/ with/ friends/ in/ park.

=>

4. Lan/ cook/ chicken noodles/ dinner.

=>

5. Nam/ I/ study/ hard/ last weekend.

=>

6. My father/ play/ golf/ yesterday.

=>

7. Last night/ Phong/listen/ music/ for two hours.

=>

8. They/ have/ nice/ weekend.

=>

9. She/ go/ supermarket yesterday.

=>

10. We/ not go/ school last week.

=>

Bài 5: thực hiện từ trong ngoặc cho đúng thì và hãy vấn đáp những câu hỏi dưới:

Yesterday (be).......... Sunday, phái mạnh (get)...............up at six. He (do) ........... His morning exercises. He (take) ...............a shower, (comb).............. Hair, và then he (have) .............. Breakfast with his parents. Phái nam (eat)............ A bowl of noodles and (drink) a glass of milk for his breakfast. After breakfast, he (help) .............. Mom clean the table. After that, he (brush).......... His teeth, (put).......... On clean clothes, and (go)............ Khổng lồ his grandparents" house. He (have) .............. Lunch with his grandparents. He (return) khổng lồ his house at three o"lock. He (do).............. His homework. He (eat).......... Dinner at 6. 30. After dinner, his parents (take).......... Him khổng lồ the movie theater. It (be)...............a very interesting film. They (come) .............. Back home at 9. 30. Phái nam (go)................... Khổng lồ bed at ten o"clock.

1. What day was yesterday? .................................................................................

2. What time did nam giới get up? ..............................................................................

3. What did he vị after breakfast? .........................................................................

4. Who did he have lunch with? ...........................................................................

5. What time did he have dinner? ..........................................................................

Xem thêm: Tất Tần Tật Về Cpu Laptop - Top 20 Core I5 6200U Là Gì Mới Nhất 2022

6. What time did phái nam go to bed? ........................................................................

ĐÁP ÁN

Bài 1:

2. Had

3. She walked to lớn work

4. It tooks her half an hour

5. She starts work

6. She didn"t have any lunch

7. She finished work

8. She was tired when she got home

9. She cooked

10. She didn"t go

11. She went to lớn bed

12. She slept

Bài 2:

3. Didn"t disturb 4. Left 5. Didn"t sleep 6. Flew 7. Didn"t cost 8. Didn"t have 9. Were

 

Bài 3:

Yesterday, I went to the restaurant with a client.We drove around the parking lot for 20 mins khổng lồ find a parking space.When we arrived at the restaurant, the place was full.The waitress asked us if we had reservations.I said, "No, my secretary forgets lớn make them."The waitress told us lớn come back in two hours.My client & I slowly walked back to the car.Then we saw a small grocery store.We stopped in the grocery store & bought some sandwiches.That was better than waiting for two hours.