Bài tập về thì lúc này đơn với quá khứ đơn có đáp án trong chuyên mục học tập và rèn luyện kiến thức. Bài xích tập chúng ta học sinh rất có thể rèn luyện kiến thức và sẵn sàng kỹ năng làm bài tập tốt nhất có thể cho những kì thi và kiểm tra sắp tới. Tư liệu về thì lúc này đơn với quá khứ đối chọi là phần định hướng và bài bác tập có đáp án nâng cao, bám đít chương trình cùng giúp học sinh năng vững nhất kiến thức khi học hiệu quả nhất.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại đơn hiện tại tiếp diễn quá khứ đơn


Phân biệt thì lúc này đơn với quá khứ đơn

Thì bây giờ đơn: mô tả hành cồn được lặp đi tái diễn nhiều lần về một hành vi và thói quen cuộc sống thường ngày ở hiện tại tại.

Thì lúc này đơn có những dấu hiệu nhận ra trong những câu là: every day/ week/ month/ year, usually, often, always, rarely, never, sometimes, in the morning/ evening, afternoon, at night, …

Thì thừa khứ đơn: miêu tả hành đụng đã xong trong thừa khứ sinh hoạt thời điểm rõ ràng trong thừa khứ.

Dấu hiệu nhận biết câu vượt khứ đối chọi là yesterday, then, when, last night/ week/ month/ year, a week/ month/ year ago, two days ago, in 2019, ….

*

Bài tập về thì bây giờ đơn với quá khứ có đáp án

Exercise 1: Put the verb in brackets into the present simple or past simple

We _________ (go) to lớn the holiday last weekend. My cousins _________ (not/ visit) us every weekend. ___________ (your mum/ make) sugar yesterday? I _______ (send) phái mạnh an e-mail yesterday morning The children always ______ (do) their homework yesterday morning.

Exercise 2: Choose the correct answer

Dad doesn’t buy/ didn’t buy a new bike. I don’t watch/ didn’t watch TV yesterday. Vày you like/ liked chips? Mary leaves/ left for Italy last week. Did Tuan come/ came to lớn the party?

Exercise 3: Put the verbs in the present simple or the past simple

A: ___________________ (you/ go) khổng lồ supper market yesterday?

B: No, I __________. I ___________ (never/ work) on Friday 

A: _______________ (you/ see) Charles yesterday?

B: Yes. We ________ (have) breakfast together.

A: ____________ (Nam/ work) at a bank?

B: No, She ____________. SHe __________ (work) at a post office

A: ____________ (you/ do) anything exciting last Saturday?

B: No, not really. He_____________ (watch) TV và _________________ (read) a newspaper. It was a boring weekend.

A: What __________ (you/do) at weekends?

B: We usually ___________(go) to lớn the holiday

Exercise 4: Complete the sentences with the time expressions from the list
*

at the momentalwaysyesterdaylast nightevery weeklast summer
We watched a really good film at the cinema __________. She is upset because he failed his driving demo __________. He ____________ brushes his teeth before she goes to lớn bed at night. She is working _____________ I can’t come with you. My father does the shopping _______________. I went to lớn a beautiful exotic island ____________. The weather was very cold.

Exercise 5: Put the verbs in brackets into the present simple or the past simple

Tommy Brown ________ (like) making up stories. No one ______ (believe) what he ______ (say) because he always _____ (tell) lies. She ________ (live) in a big village và _______ (work) on a farm just outside the village. One night last month, Jenny______ (finish) worked late. It _________ (be) dark & cold. Suddenly, She _______ (hear) a strange noise, so She _________ (look) up. It __________ (be) a UFO bright flashing lights. The UFO ________ (come down) towards her and she ________ (see) two green men looking at her from outside. She ___________ (scream), ___________ (drop) her bag và ______________ (run away). When she ______________ (arrive) in the village, she ______________ (run) into some villagers & ______________(start) telling them about the aliens but they all ______________ (laugh) at her. No one ______________ (believe) Jenny.

Xem thêm: Cách Sửa Khắc Phục Lỗi Fake Serial Number Của Idm, Không Download

*

Kết luận

Trên phía trên là toàn bộ nội dung của bài tập về thì bây giờ đơn cùng quá khứ đối chọi có đáp án ship hàng mọi người ôn tập với rèn luyện kiến thức và kĩ năng làm bài giỏi nhất. Các bạn có thể xem thêm nhiều tài liệu rộng để nâng cấp kiến thức cho doanh nghiệp về bài bác tập anh văn hiệu quả.