Trong công tác hóa 11, chương Sự điện li giữ kỹ năng chủ chốt của cả học kì 1. Bởi vì vậy, không chỉ có nắm vững lí thuyết mà những em phải nắm được cả phần bài xích tập chương 1. Sau đây Kiến guru hỗ trợ cho những em Các dạng bài bác tập hóa 11 chương 1 chi tiết và tương đối đầy đủ nhất.

Bạn đang xem: Bài tập sự điện li

I. Bài tập hóa 11: chất điện li. Viết phương trình điện li

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1:

- Lý thuyết:

+ phần đông chất tung trong nước (hoặc rét chảy) phân li ra ion được điện thoại tư vấn là đông đảo chất năng lượng điện li. Axit, bazơ với muối là những chất năng lượng điện li.

+ chất điện li to gan lớn mật là chất khi tan trong nước, các phân tử hoà tan mọi phân li ra ion, gồm:

các axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO4, HClO3,... Các dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,... Hầu như các muối. Phương trình điện li của chất điện li mạnh thực hiện mũi tên 1 chiều (→).

+ hóa học điện li yếu ớt là chất khi chảy trong nước chỉ có một số trong những phân tử hoà tung phân li thành ion, phần sót lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử vào dung dịch, gồm:

các axit trung bình cùng yếu như: H2S, H2CO3, H3PO4, CH3COOH... Những bazơ không tan như: Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3... Phương trình điện li của chất điện li yếu áp dụng mũi tên 2 chiều ().

- những chất năng lượng điện li mạnh: Ca(OH)2, CH3COONa, H2SO4, MgSO4, HI, NaClO3, NaHCO3, KNO3, NH4Cl, HNO3, Na2S, HClO4, HCl, KMnO4, KHSO4, KAl(SO4)2.12H2O.

- các chất điện li yếu: CH3COOH, HClO, H2S, H2SO3, HNO2, H3PO4, H3PO3, HF.

Bài 2: dựa vào định hiện tượng bảo toàn năng lượng điện tích: Tổng điện tích dương bằng tổng điện tích âm.

a) K2CrO4 b) Fe(NO3)3 c) Mg(MnO4)2 d) Al2(SO4)3e) Na2S f) Ba(OH)2 g) NH4Cl h) CH3COONa

Bài 3:

- Lí thuyết: Axit tạo cho quỳ tím hoá đỏ, bazơ tạo nên quỳ tím hoá xanh. Riêng biệt với muối, còn tuỳ vào kết cấu mà cho những muôi trường khác nhau.

Ta gồm bảng sau:

Muối

Môi trường

Tạo bới axit mạnh, bazơ mạnh

(NaCl, K2SO4,..)

Trung tính

Tạo bươi axit mạnh, bazơ yếu

(AlCl3, FeSO4,...)

Axit

Tạo bươi axit yếu, bazơ mạnh

(Na2CO3, K2SO3,...)

Bazơ

Tạo bươi axit yếu, bazơ yếu

Còn tuỳ vào gốc vậy thể

- Quỳ tím hóa đỏ: NH4Cl, FeCl3, Al2(SO4)3.

- Quỳ tím hóa xanh: CH3COONa, K2CO3, Na2S, Na2CO3,

- Quỳ tím hóa không thay đổi màu: Ba(NO3)2 NaCl.

II. Bài xích tập hóa 11: Tính mật độ ion trong dung dịch

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1:

0,01 0,01 0,01 mol

0,01 0,02 0,01 mol

Bài 2:

0,04 0,08 0,04

0,15 0,3 0,15

Bài 3:

a)

0,01 0,01 mol

b)

0,1 0,1 mol

0,02 0,04 mol

0,3 0,3 mol

c)

1,68 3,36 1,68 mol

III. Bài bác tập hóa 11: Xác định muối bột từ các ion cho sẵn trong dung dịch

Dạng 3: khẳng định muối từ các ion cho sẵn vào dung dịch

Có 4 dung dịch, mỗi hỗn hợp chỉ đựng một nhiều loại cation cùng một một số loại anion. Các loại ion trong 4 hỗn hợp gồm: Ba2+, Mg2+, Pb2+, Na+, SO42–, Cl–, CO32–, NO3–. Đó là 4 hỗn hợp gì?

Giải:

Từ 8 ion phối hợp để tạo ra 4 dung dịch muối tan. Ion nào tạo thành ít muối hạt tan duy nhất thì xét trước.

Xét từ bỏ cation, Pb2+ chỉ kết phù hợp với NO3- mới tạo muối bột tan. => Pb(NO3)2.

Ba2+ sinh sản kết tủa cùng với CO32- cùng SO42- nên muối tan đang là BaCl2.

Mg2+ sinh sản kết tủa cùng với CO32- yêu cầu muối tan đang là MgSO4, sót lại là Na2CO3.

IV. Những dạng bài bác tập hóa 11: Áp dụng ĐL Bảo toàn điện tích

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Công thức chung:

Cách tính mol năng lượng điện tích:

Khối lượng chất tan:

Áp dụng định lao lý bảo toàn điện tích ta được:

Áp dụng định luật pháp bảo toàn điện tích ta được:

(1)

(2)

Từ (1) cùng (2) => a = b = 0,1 mol.

Áp dụng định cách thức bảo toàn năng lượng điện ta được:

Từ (1) và (2) => x = 0,2 mol y = 0,3 mol.

V. Những dạng bài bác tập hóa 11: Bài tập axit – bazo. Tính pH của dung dịch

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Dạng 5: bài tập axit – bazơ. Tính pH của dung dịch

Bài 1: - Tính pH: ví như = 10-a thì pH = a

pH = -log

pH + pOH = 14.

1)

0,04 0,04 M

pH = -log = 1,4.

2)

0,01 0,02 M

0,05 0,05 M

pH = -log = -log<0,02 + 0,05> = 1,15.

3)

10-3 10-3M

pOH = -log = -log<10-3> = 3.

=> pH = 14 – 3 = 11.

4)

0,1 0,1 M

0,2 0,4 M

pOH = -log = -log<0,1+0,4> = 0,3.

=> pH = 14 – 0,3 = 13,7.

Bài 2: nHCl = 0,1 mol

nNaOH = 0,15 mol

PTHH:

Trước pư: 0,1 0,15

Pư: 0,1 0,1

Sau pư: 0,05.

dư = 0,05: 0,5 = 0,1M

pOH = -log = 1

=> pH = 14 – 1 = 13.

PTHH:

Trước pư: 0,03 0,032

Pư: 0,03 0,03

Sau pư: 0,002 mol

dư = 0,002: 0,2 = 0,01M

pOH = -log = 2

=> pH = 14 – 2 = 12.

Bài 4: pH = 13 => pOH = 14 – 13 = 1.

PTHH:

0,15 0,15 mol

mNa = 0,15.23 = 3,45g.

Bài 5:

a) pH = 3 => pOH = 11

= 10-3 ; = 10-11.

b) pH sút 1 => tăng 10 => V sút 10 lần.

Cần sút thể tích H2O bằng 9/10 V nhằm thu được dung dịch có pH = 2.

c) pH tăng 1 => giảm 10 => V tăng 10 lần.

Xem thêm: Mẫu Thư Giới Thiệu Của Giáo Sư Bằng Tiếng Anh Chuẩn Nhất, Thư Giới Thiệu

Cần thêm thể tích H2O bởi 9V để thu được dung dịch có pH = 4.