Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài bác tổng hòa hợp Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp bỏ ra tiết, dễ hiểu và bài bác tập giờ Anh lớp 6 theo từng Unit giúp học sinh học xuất sắc môn giờ Anh lớp 6 hơn. Để tải tài liệu bài tập tiếng Anh lớp 6 về, chúng ta vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Bài tập ngữ pháp tiếng anh lớp 6


Mục lục bài bác tập giờ Anh 6

Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 học tập kì 1 gồm đáp án

Unit 1: My new school

Unit 2: My trang chủ

Đề đánh giá 15 phút tiếng Anh 6 học kì 1 có đáp án (Bài số 1)

Unit 3: My friends

Đề soát sổ 1 ngày tiết Tiếng Anh 6 học tập kì 1 có đáp án

Unit 4: My neighbourhood

Đề bình chọn 15 phút tiếng Anh 6 học kì 1 gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Natural wonders of the world

Unit 6: Our Tet holiday

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 6 học tập kì 1 tất cả đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6 học tập kì 2 gồm đáp án

Unit 7: Television

Unit 8: Sports & games

Đề khám nghiệm 15 phút tiếng Anh 6 học tập kì 2 có đáp án (Bài số 1)

Unit 9: Cities of the world

Đề khám nghiệm 1 huyết Tiếng Anh 6 học tập kì 2 bao gồm đáp án

Unit 10: Our houses in the future

Đề khám nghiệm 15 phút giờ đồng hồ Anh 6 học tập kì 2 bao gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 11: Our greener world

Unit 12: Robots

Đề thi giờ Anh lớp 6 học tập kì 2 gồm đáp án

Bài tập giờ Anh lớp 6 Unit 1

Exercise 1: Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1:

A. Phone B. Photo C. Badminton D. Open

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Đáp án C

*

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A

*

Đáp án D

Giải thích: Đáp án D

*

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A

*

Exercise 2: Choose the letter A, B, C or D to lớn complete the sentences

Question 1: I often spend the weekend _____________ badminton with my elder brother.

A. Playing B. Doing C. Studying D. Having

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: kết cấu “play + môn thể thao”: chơi môn thể dục thể thao gì

“Spend + thời gian + Ving”: dành thời hạn làm gì

Dịch: Tôi thường dành vào ngày cuối tuần chơi cầu lông cùng với anh trai.


Question 2: Linda _____________ English lessons on Tuesday, Thursday, và Friday every week.

A. Have B. Is having C. Has D. Had

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Câu chia ở thời bây giờ đơn do bao gồm mốc thời gian “every”

Dịch: Linda tất cả tiết giờ Anh vào máy 3, 5 với 6 từng tuần.


Question 3: Clara is a _____________ girl. She doesn’t talk much when she meets new friends.

A. Talkative B. Reserved C. Active D. Confident

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Reserved có nghĩa là e dè, nhút nhát

Dịch: Clara là cô nhỏ nhắn khá nhút nhát. Cô không nói những khi chạm chán bạn mới.


Question 4: – Where is the cat? – It’s _____________ the table & the bookshelf.

A. On B. Behind C. Between D. Under

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: nhiều từ chỉ vị trí “between…and…”: ngơi nghỉ giữa…và…

Dịch: – bé mèo đâu rồi? – Nó sinh sống giữa bộ bàn và giá bán sách.


Question 5: Alex usually ____________ his homework at 8 p.m.

A. Finish B. Finishing C. Finished D. Finishes

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Câu chia ở thời lúc này đơn do bao gồm mốc thời hạn “usually”

Dịch: Alex hay làm chấm dứt bài tập về nhà thời gian 8 tiếng tối.


Đáp án A

Giải thích: cấu trúc “there + are + danh từ số nhiều”: có…

Dịch: bao gồm 2 chiếc cây bút chì trên bàn học.


Question 7: You should _________ physical exercise regularly.

A. Have B. Talk C. Play D. Do

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu tạo “do physical exercise”: anh em dục

Dịch: bạn nên tập thể dục hay xuyên.


Question 8: ____________ Bobby often ____________ physics experiment after school?

A. Does/do B. Is/do C. Does/doing D. Is/does

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: câu hỏi nghi vấn thời bây giờ đơn

Dịch: có phải Bobby thường có tác dụng thí nghiệm đồ lý sau giờ học không?


Question 9: We _________ to the judo club twice a month.

A. Go B. Have C. Make D. Take

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: các từ “go to the judo club” đi mang lại câu lạc cỗ judo

Dịch: shop chúng tôi đến câu lạc cỗ judo gấp đôi mỗi tháng.


Question 10: Listen! The teacher __________ the lesson to us.

A. Explain B. Is explainingC. Explains D. To explain

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu phân chia ở thời hiện tại tiếp diễn do bao gồm mệnh lệnh thức “Listen!”

Dịch: Nghe kìa! Cô đang lý giải bài học cho cái đó mình đấy.


Question 11: – What vày you bởi vì in your miễn phí time? – I always ________ books in my không tính phí time.

A. Is reading B. To lớn read C. ReadsD. Read

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Câu phân tách ở thời lúc này đơn vì tất cả trạng từ “always”

Dịch: – Lúc từ tốn cậu làm cho gì? – Tớ luôn luôn đọc sách lúc rảnh.


Question 12: Peter is ____________ boy in our class.

A. The tallest B. Tall than C. Taller D. The taller

Hiển thị đáp án

Question 13: At the moment, Ann _________ her bike to school.

A. Ride B. Is riding C. Rides D. Lớn ride

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu chia ở thời hiện nay tại tiếp nối vì gồm trạng từ “at the moment”

Dịch: Bây giờ, Ann sẽ đạp xe cho trường.


Question 14: I enjoy ________ my grandmother during my summer vacation.

A. Visiting B. VisitC. Lớn visit D. Lớn visiting

Hiển thị đáp án

Question 15: These new words are __________ difficult for me to study.

A. So B. Such C. Enough D. Too

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu trúc “be too adj (for sb) khổng lồ V”: quá…nên ko thể…

Dịch: Mấy từ new này quá khó phải tớ chả học tập được.


Exercise 3: Choose the letter A, B, C or D to complete the passage below

Johnson __________ (1) a student. He’s 12 years old. He studies __________ (2) tía Dinh secondary school on Hoang Hoa Tham Street. He usually __________ (3) home for school __________ (4) 6.30 a.m. He lives __________ (5) near the school, _________ (6) he usually walks khổng lồ school with some of his friends. But today his father ___________ (7) him to lớn school. He loves Literature và English. Today he has Physics, Chemistry và English. __________ (8) school, he often plays volleyball in the school field.

Question 1: A. Is B. Are C. Am D. Be

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Study at + thương hiệu trường học

Dịch: Cậu ấy học ở trường thcs Ba Đình trên tuyến đường Hoàng Hoa Thám.


Đáp án D

Giải thích: Câu phân tách ở hiện tại đơn

Cấu trúc “leave sw for sw” rời nơi nào đến nơi nào


Đáp án C

Giải thích: So: nên, do thế

Dịch: Cậu ấy sinh sống khá gần trường, chính vì vậy cậu ấy thường đi bộ với một vài fan bạn.


Đáp án A

Giải thích: Câu chia thời hiện nay tại tiếp tục vì gồm mốc thời gian “today”

Dịch: Nhưng từ bây giờ bố cậu ấy đang đưa cậu ấy đến trường.


Đáp án B

Giải thích: After school: sau giờ học

Dịch: Sau giờ đồng hồ học, cậu ấy thường đùa bóng chuyền trên sảnh thể chất.


Exercise 4: Choose the letter A, B, C or D khổng lồ answer these questions

Hi. My name is Mary. I’m twelve years old. I’m a pupil. I live in a beautiful area in a big city. Every morning I get up at 5:30 o’ clock. After that, I dress up, have breakfast và go khổng lồ school. My school is not very far from my house so I often go khổng lồ school on foot. But today I ride my bike because I want lớn attend my English class after school. I love English so much. I will study abroad soon.

Question 9: What does Mary do?

A. A teacherB. A farmerC. A studentD. A driver

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “I’m a pupil.”

Dịch: Tôi là 1 học sinh.


Question 10: How old is she?

A. 9 B. 10C. 11D. 12

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: dựa vào câu: “I’m twelve years old.”

Dịch: Tôi 12 tuổi.


Question 11: What time does she get up in the morning?

A. Half past five B. Five forty-five C. A quarter to lớn six D. Six o’clock

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “Every morning I get up at 5:30 o’ clock.”


Question 12: How is she getting lớn school today?

A. On foot B. By bike C. By oto D. By bus

Hiển thị đáp án

Question 13: What subjects does she like?

A. GeographyB. Literature C. EnglishD. Both B và C

Hiển thị đáp án

Question 14: Is her school far from her house?

A. Yes, it is

B. No, it doesn’t

C. No, it isn’t

D. Yes, it does

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: nhờ vào câu: “My school is not very far from my house.”

Dịch: ngôi trường học của tớ không xa khỏi công ty tôi.


Question 15: Does she play soccer after school?

A. Yes, he is B. No, he doesn’t C. No, he don’t D. Yes, he does

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: dựa vào câu: “I want khổng lồ attend my English class after school.”

Dịch: Tôi ước ao tham gia lớp giờ Anh sau giờ học.


Exercise 5: Choose the letter A, B, C or D to lớn complete the sentences with given words

Question 1: Mrs. Smith/ travel to work/ motorbike/ every day.

A. Mrs. Smith traveling khổng lồ work on motorbike every day.

B. Mrs. Smith travels lớn work by motorbike every day.

C. Mrs. Smith travel lớn working in motorbike every day.

D. Mrs. Smith travel to lớn work with motorbike every day.

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu phân chia ở bây giờ đơn vì có mốc thời hạn “every day”

Dịch: Bà Smith đi làm bằng xe thiết bị mỗi ngày.


Question 2: All / subjects / my/ new/ school/ interesting.

A. All subjects at my new school is interesting.

B. All subjects my new school has interesting.

C. All subjects of my new school interesting.

D. All subjects at my new school are interesting.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: At + school: sống trường học

Chủ ngữ là “all subjects” số nhiều buộc phải động từ phân chia ở dạng số nhiều “are”

Dịch: toàn bộ các môn ở trường new của tôi đều rất thú vị.


Question 3: Helen/ vày / this English test/ good / than I do.

A. Helen does this English test gooder than I do.

B. Helen does this English thử nghiệm better than I do.

C. Helen is doing this English thử nghiệm good than I do.

D. Helen vị this English kiểm tra better than I do.

Hiển thị đáp án

Question 4: We/ ought/ study/ hard/ please/ our parents.

A. We ought to study hard khổng lồ please our parents.

B. We ought studying hard khổng lồ please our parents.

C. We ought to lớn study hard to pleasing our parents.

D. We ought to studying hard to please our parents.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: kết cấu “ought lớn V”: bao gồm bổn phận đề xuất làm gì

Dịch: chúng ta phải học siêng năng để làm phụ huynh hài lòng.


Question 5: At present/ Bing/ play tennis/ back yard

A. At the present, Bing plays tennis in back yard.

B. At present, Bing are playing tennis in back yard.

C. At present, Bing is playing tennis in the back yard.

D. At the present, Bing play tennis in the back yard.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Câu phân tách thời hiện tại tiếp tục vì bao gồm mốc thời gian “at present”

Dịch: hiện nay Bing đang tennis ở sảnh sau.


Exercise 6: Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Question 6: My/ teacher/ long/ straight/ dark/ has/ hair.

A. My teacher has long straight black hair.

B. My teacher has straight đen long hair.

C. My teacher has hair đen long straight.

D. My hair teacher has long straight black.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: “Long straight đen hair” tóc dài, thẳng và đen.

Dịch: thầy giáo tôi có mái tóc dài, thẳng và đen.


Question 7: free/ He/ most/ time/ sports/ spends/ of/ his/ playing

A. He playing most of time his sports free spends.

B. He spends most his free time of playing sports.

C. He spends most of his miễn phí time playing sports.

D. He playing sports most of his free time spends.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: cấu trúc “spend + thời gian + Ving”: Dành thời gian làm gì

Dịch: Anh ấy dành đa số thời gian rảnh đùa thể thao.


Question 8: Please/ to/ take/ form/ to/ your teacher/ the/ and/ ask/ her/ sign.

A. Please her lớn take and ask your teacher the size to sign.

B. Please your teacher her take the khung to & ask lớn sign.

C. Please sign lớn take khung your teacher ask to the her and.

D. Please take the khung to your teacher & ask her to sign.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu tạo “take st lớn sw” mang vật gì đến đâu

“ask sb khổng lồ V” yêu ước ai làm gì

Dịch: vui mừng mang lá solo đến mang lại cô giáo của em và nhờ cô kí.


Question 9: compass/ There/ a/ books/ is/ three/ bookshelf/ and/ a/ on the/ pencil.

A. There is three books a pencil, & a compass on the bookshelf.

B. There a pencil, a compass, & three books is on the bookshelf.

C. There is a pencil & a compass on the three books bookshelf.

D. There is a pencil, a compass, and three books on the bookshelf.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: kết cấu “There is + a/ an + N”

Dịch: tất cả một chiếc bút chì, 1 cái compa, và 3 cuốn sách trên giá.


Question 10: Let’s/ out/ go/ for/ tonight/ dinner.

A. Let’s dinner out for go tonight.

B. Let’s go out for dinner tonight.

C. Let’s tonight go out for dinner.

D. Let’s out for dinner go tonight.

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Cấu trúc: “go out for dinner”: đi ăn tiệm, ăn ngoài

Dịch: buổi tối nay đi ra bên ngoài ăn nào!


Exercise 7: Rewrite sentences without changing the meaning

Question 11: I’m interested in learning foreign languages.

A. I enjoy learning foreign languages.

B. I hate learning foreign languages.

C. I don’t like learning foreign languages.

D. I am learning foreign languages.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: kết cấu “be interested in Ving” = “enjoy Ving”: thích làm gì

Dịch: Tôi ưa thích học ngoại ngữ.


Question 12: Our school has 2000 students.

A. 2000 students are staying in our school.

B. Our school is very big.

C. There are 2000 students in our school.

D. It’s crowded in our school.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: thay đổi giữa 2 kết cấu “S + have/ has N(s)” ↠ “there are/ is N(s)”

Dịch: trường tôi bao gồm 2000 học tập sinh.


Question 13: Students ought to vị homework after class

A. Students must bởi vì homework after class.

B. Students may vày homework after class.

C. Students can vị homework after class.

D. Students have to vì homework after class.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu tạo “have to V” = “ought khổng lồ V”: gồm bổn phận đề xuất làm gì

Dịch: học viên cần cần làm bài bác tập sau tiếng học.


Question 14: Mr. Brown is a good teacher.

A. Mr. Brown teaches very good.

B. Mr. Brown teaches very well.

C. Mr. Brown is very well teacher.

D. Mr. Brown is teaching very well.

Hiển thị đáp án

Question 15: That little girl isn’t old enough lớn be in my class.

A. That little girl is too young lớn be in my class.

B. That little girl is old enough khổng lồ be in my class.

C. That little girl isn’t too young khổng lồ be in my class.

Xem thêm: " Thức Ăn Chăn Nuôi Tiếng Anh Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

D. That little girl is young enough to be in my class.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: biến hóa 2 cấu tạo “Be adj enough khổng lồ V” (đủ như thế nào để gia công gì)

- Bộ sách lớp 6 Kết nối học thức với cuộc sống: