Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Mục lục bài xích tập Ngữ pháp tiếng AnhBài tập những thì trong giờ đồng hồ AnhMột số bài bác tập Ngữ pháp giờ Anh khácTài liệu giờ đồng hồ Anh tham khảo
Bài tập minh bạch thì hiện tại tiếp tục và thì lúc này đơn (I)
Trang trước
Trang sau

Bài tập rõ ràng thì hiện tại tiếp diễn và thì hiện tại đơn

Tương ứng với từng bài bác trong loạt bài bác Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh bọn chúng mình sẽ cung cấp cho chúng ta phần bài tập để thực hành luôn luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài bác tập ngữ pháp giờ Anh này khiến cho bạn ôn tập với hiểu sâu hơn các phần định hướng đã được trình bày trong loạt bài bác Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: Bài tập hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Trước khi có tác dụng Bài tập riêng biệt thì hiện tại tiếp tục và thì lúc này đơn trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp giờ Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo trên chương: Phân biệt thì hiện nay tại tiếp nối và hiện tại đơn trong giờ Anh.

Với các từ bắt đầu mình sẽ không còn dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó để giúp bạn nhớ thọ hơn. Sau khi chúng ta đã làm kết thúc bài tập, để đối chiếu xem mình có tác dụng đúng được bao nhiêu, mời bạn nhấp chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đó là phần Bài tập biệt lập thì hiện tại tại tiếp nối và thì bây giờ đơn:

Sau lúc làm xong xuôi mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn bấm vào vào Hiển thị đáp án.

Bài 1: Are the underlined verbs right or wrong? Correct them where necessary.
1Water boils at 100 degrees Celsius.Ok
2The water boils. Can you turn it off?is boiling
3Look! That man tries to mở cửa the door of your car......
4Can you hear those people? What do they talk about?.....
5The moon goes round the earth in about 2 days......
6I must go now. It gets late......
7I usually go to lớn work by car......
8"Hurry up! It"s time khổng lồ leave." "OK, I come".....
9I hear you"ve got a new job. How do you get on?.....
10Paul is never late. He"s always getting khổng lồ work on time.....
11They don"t get on well. They"re always arguing......
Hiển thị đáp án
3. Is trying

4. Are they telling

5. OK

6. It"s getting

7. OK

8. I"m coming

9. Are you getting

10. He always gets

11. OK


Bài 2: Put the verb into the correct form, present continuous or present simple.

1. Let"s go out. It isn"t raining (not/ rain) now.

2. Julia is very good at language. She speaks (speak) four language very well.

3. Hurry up! Everybody ...... (wait) for you.

4. "...... (you/listen) to the radio?" "No, you can turn it off"?"

5. "...... (you/listen) to the radio every day?" "No, just occasionally?"

6. The River Nile ...... (flow) into the Mediterrancan.

7. The river ...... (flow) very fast today - much faster than usual.

8. We usually ...... (grow) vegetables in our garden, but this year we ..... (not/grow) any.

9. A : How"s your English?

B: Not bad. I think it ...... (improve) slowly.

10. Rachel is in London at the moment. She ...... (stay) at the Park Hotel. She always ...... (stay) there when she"s in London.

11. Can we stop walking soon? I ...... (start) lớn feel tired.

12. A: Can you drive?

B: I ...... (learn).My father ...... (teach) me.

13. Normally I......(finish) work at five, but this week I ...... (work) until six lớn earn a little more money.

14. My parents ...... (live) in Manchester. They were born there and have never lived anywhere else. Where ...... (your parents/live)?

15. Sonia ...... (look) for a place to live. She ...... (stay) with her sister until she finds somewhere.

16. A: What ..... (your brother/do)?

B: He"s an architect,but he ...... (not/work) at the moment.

17. (at a party) I usually ......(enjoy) parties, but I ..... (not/enjoy) this one very much.


3. "s waiting

4. Are you listening

5. Do you often

6. Flows

7. "s flowing

8. Grow ... Aren"t growing

9. "s improving

10. "s staying

11. "m starting

12. "m learning ... "s teaching

13. Finish ... "m working

14. Live ... Vì your parents live

15. "s looking ... "s staying

16. Does your brother vì ... Isn"t working

17. Enjoy ... "m not enjoying


Bài 3: Finish B"s sentences. Use always –ing.

1. A: I"ve lost my pen again.

B: Not again! You"re always losing your pen.

2. A: The oto has broken down again.

B: That oto is useless. It .....

3. A: Look! You"ve made the same mistake again.

B: Oh no, not again. I .....

4. A: Oh, I"ve forgotten my glases again.

B: Typical! ......


2. It"s always breaking down

3. I"m always making the same mistake/ ... That mistake.

4. You"re always forgetting your glasses


Đã có tiện ích aryannations88.com trên điện thoại, giải bài bác tập SGK, SBT biên soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài xích giảng....miễn phí. Tải ngay vận dụng trên android và iOS.

*

*

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của bọn chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của người sáng tác Raymond Murphy.

Xem thêm: Cách Cân Bằng Phản Ứng Oxi Hóa Khử Và Phương Pháp Cân Bằng, Bài Tập Cân Bằng Phản Ứng Oxi Hóa Khử

Follow fanpage facebook của team https://www.facebook.com/aryannations88.comteam/ hoặc facebook cá thể Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.aryannations88.com để liên tục theo dõi những loạt bài mới nhất về Ngữ pháp giờ Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... Tiên tiến nhất của chúng tôi.