Câu tường thuật là 1 điểm ngữ pháp quan trọng trong giờ đồng hồ Anh, mở ra nhiều trong số bài thi với kiểm tra. Vậy làm thế nào để vắt rõ các dạng câu hỏi và bài tập hay xuất hiện thêm về Câu tường thuật trong giờ đồng hồ Anh?

Hôm ni aryannations88.com sẽ cung ứng đến chúng ta các dạng câu hỏi và bài xích tập cơ bản, cải thiện về câu tường thuật hay xuất hiện trong bài xích thi để chúng ta luyện tập thêm.Bạn vẫn xem: Câu trần thuật nâng cao

Nội dung chính:2. Những dạng câu hỏi và bài bác tập về câu tường thuật trong giờ đồng hồ Anh3. Bài bác tập về câu tường thuật, gồm kèm đáp án

1. Câu tường thuật tiếng anh là gì?

Chúng ta thuộc ôn lại một trong những kiến thức cơ phiên bản về câu tường thuật trước khi bước vào những dạng thắc mắc cũng như bài xích tập nhé!


*

*

*

*

*

Bài tập vận dụng

Viết lại đúng các câu sau bằng cách sử dụng cấu tạo câu tường thuật

1. “Please tải về the information from this file,” the director said to us.

Bạn đang xem: Bài tập câu tường thuật nâng cao

The director told us ………………………………………………………

2. “Where is the cake which I just made?” Her mother asked her.

Her mother asked her where ……………………………………

3. “Which way are you planning khổng lồ go to lớn the beach?” Mary asked us

Mary asked us which …………………………………………….

4. “Please bring that outfit over here if it has any damage.” the clerk said khổng lồ Lisa.

The clerk told Lisa………………………………………………………

5. “Don’t come to lớn my house without prior notice.” May’s colleague said khổng lồ her.

May’s colleague told her ……………………………………………………

6. “Can you vì this project best?” My manager told me

My manager told me ………………………………..

7. Jimin’s girlfriend said, “My boyfriend is a very polite & courteous person so I love him very much.”

Jimin’s girlfriend said that ……………………………………..

8. “Is there any restroom nearby?” the customer asked me.

The customer asked me ………………………………..

9. Jenny said to him: “Please lend me your oto to carry this cargo khổng lồ the train station because my dad needs it right now.”

Jenny asked him …………………………..

11. “Don’t stay up late, Jisoo,” Jisoo’s mother said lớn her.

Jisoo’s mother told her ……………………………..

12. “Tim, did you see the water bottle which I just bought?” Tim’s roommate asked.

Tim’s roommate asked him ………………………………………………

13. “Don’t vày anything worse, Jane.” Jane’s brother said to her.

Jane’s brother told her …………………………………….

14. She said: “I’ll take you to lớn school tomorrow, Jack.”

She told Jack…………………………………….

15. “If you accept lớn take this survey, we will give you a discount coupon.” The seller said to us.

The seller told us …………………………………………………………..

16. “What vị you plan khổng lồ buy for your girlfriend’s birthday?” Tom asked me

Tom asked me ……………………………………………………………

17. “I will get back to lớn you as soon as possible,” the clerk said khổng lồ him.

The clerk told him …………………………………………….

18. “Can I borrow your phone, Mina?” Mina’s colleague asked her

Mina’s colleague asked her ……………………………………

19. “I want lots of people khổng lồ come to lớn my birthday party.” My brother said to lớn me

My brother told me ………………………………………………………….

20. “Don’t drink that glass of water because it’s brandy.” Lisa’s boyfriend said to lớn her.

Lisa’s boyfriend told her ………………………………………………….

21. “How long are you planning lớn study in Australia?” my roommate asked

My roommate asked me …………………………………………………

22. “Are you planning khổng lồ go khổng lồ school by train?” Britain’s mother asked him

Britain’s mother wanted to lớn know………………………………………………

23. “Don’t turn on the indoor heater when nobody is there.” March’s mother said

March’s mother told him …………………………………………………….

24. “Will you come to the concert to lớn see my show?” my neighbor asked me

My neighbor invited me …………………………………………………

25. “Don’t drive when you’re on the phone.” Mary’s father said to lớn her.

Mary’s father told her …………………………………………….

26. “Did the doctor come to lớn see you yesterday?” My mother asked

My mother asked me…………………………………………..

27. “Don’t step on the grass.” the neighbor said lớn me

The neighbor told me ……………………………

28. “What vị you want khổng lồ cook for breakfast, mommy?” Kate asked

Kate asked her mother …………………………….

29. “Can I use your computer, Peter?” Peter ‘s sister asked him

Peter’s sister asked him …………………………………..

30. “Why didn’t I have my name on the record?” The customer asked

The customer wondered…………………………………………..

31. “You have better vì well everything that your quái nhân requested, Anna,” John said.

John advised Anna ………………………………………………………..

Đáp án

1. The director told us to download the information from that file.

2. Her mother asked her where the cake was which she just had made.

3. Mary asked us which way we were planning khổng lồ go to the beach.

4. The clerk told Lisa lớn bring that outfit over there if it had any damage.

5. May’s colleague told her not lớn come khổng lồ her house without prior notice.

6. My manager told me if I could vị that project best.

7. Jimin’s girlfriend said that he was a very polite và courteous person so she loved him very much.

8. The customer asked me if there any restroom nearby was.

9. Jenny asked him lớn lend her his car to carry that cargo to the train station because her dad needed it right then.

10. Jisoo’s mother told her not khổng lồ stay up late.

11. Tim’s roommate asked him if he had seen the water bottle which she had just bought.

12. Jane’s brother told her not to bởi vì anything worse.

13. She told Jack that she would take him to lớn school the next day.

14. The seller told us they would give us a discount coupon if we accepted khổng lồ take that survey.

15. Tom asked me what I planned khổng lồ buy for my girlfriend’s birthday.

16. The clerk told him that she would get back to him as soon as possible.

17. Mina’s colleague asked her if she could borrow her phone.

18. My brother told me that he wanted lots of people to lớn come lớn his birthday party.

19. Lisa’s boyfriend told her not to lớn drink that glass of water because it was brandy.

20. My roommate asked me how long I was planning to lớn study in Australia.

21. Britain’s mother wanted to lớn know if he was planning to lớn go to lớn school by train.

22. March’s mother told him not khổng lồ turn on the indoor heater when nobody was there.

23. My neighbor invited me to lớn come khổng lồ the concert lớn see her show.

24. Mary’s father told her not to drive when she was on the phone.

25. My mother asked me if the doctor had come to lớn see me the day before.

26. The neighbor told me not lớn step on the grass.

27. Kate asked her mother what she wanted to cook for breakfast.

28. Peter’s sister asked him if she could use his computer.

Xem thêm: Kế Hoạch Giáo Dục Kỹ Năng Sống Học Sinh Tiểu Học Sinh Tiểu, Kế Hoạch Giáo Dục Kỹ Năng Sống

30. John advised Anna to vị well everything that her boss had requested.

Trên đây là toàn thể kiến thức về các dạng câu hỏi và bài bác tập về Câu tường thuật chi tiết nhất cơ mà aryannations88.com đang tổng hợp. Câu tường thuật là điểm ngữ pháp rất đặc biệt quan trọng trong giờ đồng hồ Anh, vị vậy mà các bạn nên luyện tập thường xuyên. Chúc các bạn học tốt!