Reported speech là dạng câu con gián tiếp được gửi sang tự câu trực tiếp, nhằm truyền đạt lại ý của một fan nào đó. Dạng câu trực tiếp loại gián tiếp hay xuất hiện xum xuê trong những bài tập giờ Anh. Lân cận việc kể lại các kiến thức lý thuyết, chúng tôi còn có đến cho chính mình các dạng bài tập câu trực tiếp gián tiếp và kèm theo lời giải cụ thể bên phía dưới cùng.

Bạn đang xem: Bài tập câu tường thuật lớp 8 có đáp án

*

CẤU TRÚC CÂU TRỰC TIẾP GIÁN TIẾP

Câu trực tiếp: S1 + say (to)/tell + O, “S + V …”

Câu loại gián tiếp: S1 + say (to)/tell + O that S + Vlùi thì…

Câu trực tiếpCâu con gián tiếp
Present simple

(Hiện tại đơn)

Past simple

(Hiện trên đơn)

Present continuous

(Hiện trên tiếp diễn)

Past continuous

(Quá khứ tiếp diễn)

Present perfect

(Hiện tại trả thành)

Past perfect

(Quá khứ hoàn thành)

Past simple

(Quá khứ đơn)

Past perfect

(Quá khứ hoàn thành)

Present perfect continuous

(Hiện tại xong tiếp diễn)

Past perfect continuous

(Quá khứ xong tiếp diễn)

Past continuous

(Quá khứ tiếp diễn)

Past perfect continuous

(Quá khứ kết thúc tiếp diễn)

willwould
cancould
must/ have tohad to
maymight

BÀI TẬP CÂU TRỰC TIẾP GIÁN TIẾP

Bài tập 1: Hãy chuyển các câu sau trường đoản cú câu trực tiếp sang câu gián tiếp

1.”I am reading a novel”, phái nam said.

➔ phái mạnh said____________________________.

2. “I always drinkmilk everyday”, Lan said.

➔ Lan said_____________________________.

3. This boy told me, “My father works in a office”.

➔ This boy told me_______________________.

4. My friends said, “We’ll go lớn the theater tomorrow”.

➔ My friend said_________________________.

5. Jun said, “They have drunk three cups of tea today”.

➔ Jun said______________________________.

6. “HHHe will arrive before his brother”, Peter told her.

➔ Peter told her______________________________.

7. My teacher told us, “Don’t forget to vày this homework”.

➔ My teacher told us______________________________.

Bài tập 2: Viết lại câu sao để cho nghĩa không đổi

1.Where is your younger brother?”, Minh asked me.

➔ Minh asked me______________________________.

2. “Say goodbye to my grandparents”, they said.

➔ They asked me______________________________.

3. “ Did Mr Bean send the letter khổng lồ you?”, Mai asked him.

➔ Mai asked him______________________________.

4. “Where is the best place to lớn eat pizza?”, Oanh asked.

➔ Oanh asked______________________________.

5. “What do you want for dinner tonight, Ly?”, he asked.

➔ He asked______________________________.

6. Jun asked me, “Did you go khổng lồ work yesterday?”

➔ Jun asked me______________________________.

7. My sister asked him, “How long have you learnt English?”

➔ My sister asked him__________________________.

8. She wanted lớn know, “Are you a teacher?”

➔ She wanted lớn know___________________________.

9. My grandfather asked her, “Does you enjoy your job?”

➔ My grandfather asked her__________________________.

10 .He asked, “When did you buy it?”

➔ He asked me__________________________.

Bài tập 3: hãy lựa chọn đáp án đúng nhất mặt dưới.

1.My father said that Kin _________ married the day before.

A. Was getting

B. Had got

C. Get

D. Got

2. Cuong said that he _______ khổng lồ go to japan the next week.

A. Wanted

B. Will want

C. Would want

D. Had wanted

3. The doctor told me ________ in bed for a few days.

A. To stay

B. Stay

C. Staying

D. Stays

4. “When did you go to lớn the cinema?”

Hung asked her when _________________________.

A.she go to lớn the cinema

B. She had gone lớn the cinema

C. She went khổng lồ the cinema

D. She will go to lớn the cinema

5. My mother: “I won’t buy a new car”.

Na: My mother said that she ________________.

A.won’t buy a new car

B. Wouldn’t buy a new car

C. Buy a new car

D. Will buy a new car

6. “Don’t use too much cold water”, his mother said.

➔ His mother told him ________________________.

A.to use too much cold water

B. Not lớn use too much cold water

C. Use too much cold water

D. Using too much cold water

ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

Nam said that he was reading a novel.Lan said that she always drink milk everyday.This boy told me that his father works in a office.My friend said that they would go lớn the theater the next day.Jun said that vắt had drunk three cups of tea that night.Peter told her that he would arrive before his brother.My teacher told us not to forget to vày that homework.

Bài tập 2:

Minh asked me where my younger brother was.They asked me if said goodbye lớn their grandparents.Mai asked him if Mr Bean had sent the letter to him.Oanh asked me where the best place to lớn eat pizza was.5. He asked Ly what she wanted for dinner that night.Jun asked me if I had gone khổng lồ work the day before.My sister asked him how long he had learnt English.She wanted to lớn know if I was a teacher.My grandfather asked her if she enjoyed her job.He asked me when I had bought it.

Xem thêm: Bài 7: Cài Vidiq Là Gì - Cách Sử Dụng Vidiq Để Tăng Lượt Xem Youtube

Bài tập 3:

Chọn B (dấu hiệu: the day before chuyển từ yesterday phải lùi thì ngơi nghỉ câu con gián tiếp)Chọn C (dấu hiệu: the next day nên lùi thì sống câu loại gián tiếp)Chọn A (told sb to V)Chọn B (lùi thì sinh sống câu gián tiếp)Chọn B (lùi thì nghỉ ngơi câu loại gián tiếp)Chọn B (told sb not to lớn V)

Thực hành về bài tập câu trực tiếp loại gián tiếp sẽ giúp các em có tác dụng quen cùng với dạng bài bác tập này cùng làm khám nghiệm có hiệu quả cao hơn. Chúc những em học tập tốt.