1. Muối axit là gì?

Muối axit là muối nhưng hidro trong gốc axit vẫn còn khả năng phân li ra H+. Hóa trị của gốc axit bằng số nguyên tử H đã được vậy thế. Chẳng hạn như: NaHCO3, NaHSO4, Na2HPO4,…

Nếu anion gốc axit còn hidro gồm tính axit thì gốc này tiếp tục phân li yếu ra ion H+. Ví dụ:

NaHCO­3=> Na++ HCO3–

HCO3–=> H++ CO32-

Muối là một hợp chất hóa học gồm một tổ hợp ion của các cation với anion. Trong đó, cation là ion với điện tích dương, anion là ion sở hữu điện tích âm.

Bạn đang xem: Axit tác dụng với muối

Công thức hóa học của muối axit gồm 2 phần: Kim loại cùng gốc axit.

Ví dụ: Muối Ba(HCO3­)­2gồm kim loại bố và 2 gốc axit –HCO3.

Đọc thương hiệu muối axit

Tên muối = thương hiệu kim loại (kèm theo hóa trị với kim loại nhiều hóa trị) + gốc axit

Muối axit luôn có môi trường axit

Na+ trung tính ; HCO3− lưỡng tính →NaHCO3 lưỡng tính

Muối axit làm sao kết tủa

Hầu hết các muối axit đều tan

Muối axit tất cả ph là bao nhiêu

– Muối HSO4- tất cả môi trường axit ( pH4…

– Muối HCO3-, HSO3-, HS- với cation bazơ mạnh tất cả môi trường bazơ VD: NaHCO3,…

*
Tính chất hóa học của muối axit" width="595">

2. Tính chất hóa học của muối axit


Tính chất hóa học của muối axit là gần như bao gồm đầy đủ tính chất của muối và axit. Muối axit vừa tác dụng được với axit mạnh hơn nó, vừa tác dụng với bazo tạo muối trung hòa và tác dụng với muối.

Ngoài ra, còn tồn tại một số muối axit đặc biệt như muối photphat, nó tác dụng với axit photphoric với tạo muối photphat mới. Muối tất cả tính axit sẽ làm cho quỳ tím hóa đỏ. Sau đây là phản ứng thể hiện tính chất của một axit:

a. Phản ứng trung hòa:

Thể hiện tính chất của một axit, muối axit tham gia phản ứng trung hòa - nhân chính với bazo tạo thành muối cùng nước.

NaHCO3+ NaOH → Na2CO3+ H2O

Chú ý: Khi muối axit bỏ vào môi trường kiềm, lập tức nó bị trung hòa, bởi vì đó tạo thành muối trung hòa ứng với axit ban đầu.

b. Phản ứng với muối:

Thể hiện tính chất của một muối, muối axit phản ứng với muối tạo ra muối mới (muối của axit mạnh) và axit mới, sản phẩm phải có một chất không nhiều tan, ko bền, một chất bay hơi hoặc tạo thành một chất axit mới mà lại gốc axit ít phân li (axit yếu).

NaHSO4+ Na2CO3 → Na2SO4+ NaHCO3

NaHCO3có gốc axit HCO3phân li yếu vào dung dịch, nếu Na2CO3dư.NaHSO4hết, Na2CO3vẫn dư chỉ có 1 nguyên tử kim loại vào muối của axit yếu ban đầu Na2CO3bị nuốm thế.

c. Phản ứng giữa 2 muối axit:

2 muối axit phản ứng với nhau, 1 chất sẽ đóng phương châm axit, 1 chất đóng vai trò muối, lúc đó muối axit của axit mạnh đóng vai trò axit.

NaHSO4+ NaHCO­3 → Na2SO4+ H2O + CO2

NaHSO4đóng sứ mệnh là axit, còn NaHCO­3là muối của axit yếu. Bởi đó, sản phẩm là muối của axit mạnh và axit yếu cacbonic (không bền, bị phân hủy thành CO2).

d. Muối axit + axit:

Muối axit + chủ yếu axit tương ứng gồm thể đến sản phẩm là muối axit với nhiều H axit vào phân tử hơn.

Na2HPO4+ H3PO4 → 2NaH2PO4

Muối axit của axit yếu phản ứng với axit mạnh hơn mang lại muối mới với axit mới yếu hơn, hẳn nhiên chất kết tủa, ít phân li, hay cất cánh hơi. Bây giờ muối axit đóng phương châm là một muối.

e. Phản ứng nhiệt phân muối axit:

Đun lạnh dung dịch muối bicacbonat gồm thể hình thành muối cacbonat trung hòa:

Ca(HCO3)2→ CaCO3+ CO2+ H2O

3.Các muối axit thường gặp

Muối hidro sunfat:

Phân li trọn vẹn trong nước tạo H+ cùng SO42-và cation kim loại, bao gồm tính chất gần giống với H2SO4loãng.

Muối hidro cacbonat:

Phân li ra HCO3–(ion này lưỡng tính), dễ bị nhiệt phân tạo muối trung hòa.

Xem thêm: Bộ Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2, Bộ Đề Thi Giữa Học Kì 1 Môn Toán Lớp 2 Năm 2021

Muối Photphat:

Gồm gồm 3 loại là PO43-, HPO42-, H2PO4–, những muối này còn có tính chất tương tự nhau.