· Biết hằng số năng lượng điện li axit, hằng số năng lượng điện li bazơ là gì và thực hiện chúng nhằm giải những bài tập 1-1 giản.

Bạn đang xem: Hóa học hk1

I - AXIT VÀ BAZƠ THEO THUYẾT A-RÊ-NI-UT

1. Định nghĩa

a) Axit là hóa học khi chảy trong nước điện li ra cation H+.

Thí dụ : HCl -> H+ + Cl-

CH3COOH ↔ H+ + CH3COO-

Các hỗn hợp axit đều phải sở hữu một số tính chất chung, chính là tính chất của những cation H+ vào dung dịch.

b) Bazơ là hóa học khi rã trong nước điện li ra anion OH-.

Thí dụ : NaOH → Na++ OH-

Các hỗn hợp bazơ đều phải có một số đặc thù chung, sẽ là tính chất của những anion OH- trong dung dịch.

2. Axit các nấc, bazơ những nấc

a) Axit các nấc

Từ hai thí dụ trên ta thấy phân tử HCl cũng như phân tử CH3COOH trong dung dịch nước chỉ năng lượng điện li một nút ra ion H+. Đó là những axit một nấc.

Những axit lúc tan vào nước cơ mà phân tử điện li các nấc ra ion H+ là những axit những nấc. Thí dụ :

 H3PO4 → H+ +  H2PO4-: K1 = 7,6.10-3

H2PO4- → H+ +  HPO42- : K2 = 6,2.10-8

HPO42- → H+ +  PO43-  : K3 = 4,4.10-13

Phân tử H3PO4 điện li tía nấc ra ion H+, H3PO4 là axit ba nấc.

b) Bazơ những nấc

Phân tử NaOH lúc tan trong nước chỉ điện li một nút ra ion OH-, NaOH là bazơ một nấc.

Những bazơ khi tan trong nước nhưng phân tử năng lượng điện li các nấc ra ion OH- là các bazơ những nấc. Thí dụ :

 Cr(OH)2 → Cr(OH)+ + OH-

Cr(OH) + → Cr2+ + OH-

Phân tử Cr(OH)2 năng lượng điện li nhị nấc ra ion OH-, Cr(OH)2 là bazơ hai nấc.

3. Hiđroxit lưỡng tính

Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit lúc tan nội địa vừa có thể điện li như axit, vừa rất có thể điện li như bazơ.

Thí dụ, Zn(OH)2 là hiđroxit lưỡng tính :

Zn(OH)2  → Zn2+ + 2OH- : Điện li thứ hạng bazơ

Zn(OH)2 → 2H+ + Zn(*) : Điện li mẫu mã axit

Để miêu tả tính axit của Zn(OH)2 người ta hay viết nó bên dưới dạng H2ZnO2.

Một số hiđroxit lưỡng tính thường gặp là Al(OH)3, Zn(OH)2, Pb(OH)2, Sn(OH)2, Cr(OH)3, Cu(OH)2. Chúng đầy đủ tan không nhiều trong nước với lực axit, lực(**) bazơ số đông yếu.

II - KHÁI NIỆM VỀ AXIT VÀ BAZƠ THEO THUYẾT BRON-STÊT(*)

1. Định nghĩa

Axit là chất nhường proton (H+). Bazơ là chất nhận proton.

Axit Bazơ  + H+

Thí dụ 1 : CH3COOH + H2O H3O+ + CH3COO-

Trong phản ứng này, CH3COOH nhường nhịn H+ mang lại H2O, CH3COOH là axit ; H2O thừa nhận H+, H2O là bazơ. Theo phản nghịch ứng nghịch CH3COO- dấn H+, CH3COO- là bazơ, còn H3O+ (ion oxoni) nhịn nhường H+, H3O+ là axit.

Thí dụ 2 : NH3 + H2O + OH-

NH3 là bazơ, H2O là axit. Theo bội phản ứng nghịch  là axit với OH- là bazơ.

Thí dụ 3 :  + H2O H3O+ +

 và H3O+ là axit, H2O với  là bazơ.

 + H2O  H2CO3 + OH-

Ở trên đây  và OH- là bazơ, H2O và H2CO3 là axit. Vậy  là lưỡng tính.

Nhận xét : · Phân tử H2O, hoàn toàn có thể đóng mục đích axit xuất xắc bazơ. Vậy H2O là chất lưỡng tính.

· Theo thuyết Bron-stêt, axit và bazơ hoàn toàn có thể là phân tử hoặc ion.

2. Ưu điểm của thuyết Bron-stêt

Theo thuyết A-rê-ni-ut, trong phân tử axit phải gồm hiđro và trong nước điện li ra H+, vào phân tử bazơ phải tất cả nhóm OH cùng trong nước điện li ra OH-. Vậy thuyết A-rê-ni-ut chỉ đúng cho trường vừa lòng dung môi là nước. Phương diện khác, bao gồm chất không chứa nhóm OH, cơ mà là bazơ, như NH3, những amin(**) thì thuyết A-rê-ni-ut không lý giải được.

Thuyết Bron-stêt tổng thể hơn, nó vận dụng đúng cho bất kể dung môi nào có tác dụng nhường với nhận proton, cả khi vắng phương diện dung môi. Mặc dù nhiên, sinh hoạt đây chúng ta chỉ nghiên cứu tính chất axit - bazơ trong dung môi nước, đề xuất cả nhì thuyết phần nhiều cho kết quả giống nhau.

III - HẰNG SỐ ĐIỆN LI AXIT VÀ BAZƠ

1. Hằng số năng lượng điện li axit

Sự năng lượng điện li axit yếu nội địa là quá trình thuận nghịch, sinh hoạt trạng thái cân nặng bằng rất có thể áp dụng biểu thức hằng số thăng bằng cho nó. Ví dụ :

CH3COOH  H+ + CH3COO- (1) ; Ka =

Trong kia : , là nồng độ mol của H+, CH3COO- cùng CH3COOH lúc cân nặng bằng.

Cân bởi trong hỗn hợp CH3COOH hoàn toàn có thể viết :

 (2) ;

H2O trong thăng bằng (2) là dung môi, trong hỗn hợp loãng mật độ của H2O được coi là hằng số, yêu cầu không xuất hiện trong biểu thức tính K.

Phương trình (1) được viết theo thuyết A-rê-ni-ut, phương trình (2) được viết theo thuyết Bron-stêt. Hai phương pháp viết này cho kết quả giống nhau, nghĩa là quý hiếm Ka như nhau, do H+ cùng H3O+ chỉ khác biệt về biện pháp viết.

Ka là hằng số điện li axit. Đối với axit xác định, Ka chỉ phụ thuộc vào sức nóng độ.

Giá trị Ka của axit càng nhỏ, lực axit càng yếu. Thí dụ, sinh sống 25oC, Ka của CH3COOH là 1,75.10-5 cùng của HClO là 5,0.10-8. Vậy lực axit của HClO yếu rộng của CH3COOH, nghĩa là giả dụ hai axit gồm cùng mật độ mol cùng ở cùng ánh sáng thì mật độ mol của H+ trong hỗn hợp HClO nhỏ tuổi hơn.

2. Hằng số điện li bazơ

Thí dụ, NH3 nghỉ ngơi trong nước là bazơ yếu ớt : NH3 + H2O  + OH-  

 

<>, cùng là độ đậm đặc mol của, OH- và NH3 lúc cân bằng ; Kb là hằng số điện li bazơ. Kb của một bazơ xác định chỉ dựa vào vào nhiệt độ độ. quý hiếm Kb của bazơ càng nhỏ, lực bazơ của nó càng yếu.

IV - MUỐI

1. Định nghĩa

Muối là phù hợp chất, khi tan trong nước điện li ra cation kim loại (hoặc cation ) và anion nơi bắt đầu axit.

Muối nhưng anion cội axit không hề hiđro có chức năng điện li ra ion H+ (hiđro có tính axit)(*) được điện thoại tư vấn là muối trung hoà. Thí dụ, NaCl, (NH4)2SO4, Na2CO3.

Nếu anion nơi bắt đầu axit của muối vẫn còn đó hiđro có tác dụng điện li ra ion H+, thì muối này được gọi là muối hạt axit. Thí dụ, NaHCO3, NaH2PO4, NaHSO4.

Xem thêm: Ôn Tập Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 3 Học Kỳ 2, Please Wait

Ngoài ra có một trong những muối tinh vi thường gặp như muối kép : NaCl.KCl ; KCl.MgCl2.6H2O ;... Phức chất : Cl ; SO4 ;...

2. Sự năng lượng điện li của muối bột trong nước

Hầu hết các muối (kể cả muối kép) lúc tan vào nước năng lượng điện li trọn vẹn ra cation sắt kẽm kim loại (hoặc cation ) cùng anion nơi bắt đầu axit (trừ một số muối như HgCl2, Hg(CN)2 v.v... Là các chất năng lượng điện li yếu). Ví dụ :

Nếu anion nơi bắt đầu axit còn đựng hiđro có tính axit, thì cội này năng lượng điện li yếu ớt ra H+. Tỉ dụ

  H+ +