Ankadien tất cả những đặc thù hóa học tập nào, các nhận thấy và pha chế nó ra sao, cùng tham khảo nội dung bài viết dưới trên đây nhé
*

Lý thuyết Ankadien


- Ankađien là hầu như hiđrocacbon ko no, mạch hở vào phân tử tất cả chứa 2 liên kết đôi sót lại là các liên kết đơn.

Bạn đang xem: Ankadien là gì

*

Ankadien dễ dàng nhất - C3H4

- công thức tổng quát: CnH2n-2(n ≥3). - Danh pháp thay thế: số chỉ địa chỉ nhánh + thương hiệu nhánh + thương hiệu mạch chủ yếu + a + số chỉ vị trí nối song + đien. - Đồng phân: đồng phân ankin, đồng phân xicloanken, đồng phân bixicloankan, đồng phân ankađien. Riêng rẽ đồng phân ankađien có những loại: đồng phân mạch C; đồng phân địa điểm nối đôi cùng đồng phân hình học. - các ankađien tiêu biểu:

CH2=CH-CH=CH2 Buta-1,3-đien xuất xắc đivinyl CH2=C(CH3)-CH=CH2 2-Metylbuta-1,3-đien hay isopren

Buta-1,3-đien với isopren là đa số ankađien phối hợp điển hình. Phần tiếp sau đây chỉ đề cập đến các chất này.

I. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

1. Phản bội ứng cộng cộng H2, cộng dung dịch Br2và cộng HX

do mang links đôi C=C trong phân tử buộc phải ankađien cũng có phản ứng đặc thù là làm phản ứng cộng. Các phản ứng cộng xảy ra với ankađien cũng tương tự như nghỉ ngơi anken. Tuy nhiên vì gồm chứa 2 liên kêt song C=C buộc phải ankađien rất có thể tham gia phản bội ứng cùng theo tỉ lệ thành phần mol 1:1 hoặc 1:2.

a. Cộng phần trăm mol 1:1

- cộng kiểu 1,2 (thường xảy ra ở nhiệt độ thấp khoảng -800C): làm phản ứng này chỉ ảnh hưởng đến 1 liên kết đôi C=C, liên kết còn lại duy trì nguyên:

CH2=CH-CH=CH2+ H2→CH3-CH2-CH=CH2(Ni, t0)

- cùng kiểu 1,4 (thường xảy ra ở nhiệt độ cao hơn khoảng 400C): phản nghịch ứng này ảnh hưởng đến cả 2 links đôi và tạo nên 1 links đôi C=C mới nằm giữa 2 link đôi ban đầu.

CH2=CH-CH=CH2+ H2→CH3-CH=CH-CH3(Ni, t0)

b. Cộng tỷ lệ mol 1:2

CH2=CH-CH=CH2+ 2H2→CH3-CH2-CH2-CH3(Ni, t0)

→Ankađien cũng làm mất đi màu dung dịch nước brom. Bài bác tập về làm phản ứng cùng thường hỏi về số thành phầm sinh ra vày phản ứng cộng phần trăm mol 1:1.

2. Phản ứng trùng hợp

những phản ứng trùng hợp nhà yếu xẩy ra theo loại 1,4.

nCH2=CH-CH=CH2→(-CH2-CH=CH-CH2-)n(Na, t0) (Cao su buna) nCH2=C(CH3)-CH=CH2→(-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n(xt, t0, p)

(Cao su isopren)

3. Phản ứng oxi hóa

a. Oxi hóa hoàn toàn

CnH2n-2+ (3n - 1)/2O2→nCO2+ (n - 1)H2O

Đặc điểm của phản ứng đốt cháy ankađien: nCO2> nH2Ovà nCO2- nH2O= nankađien.

Xem thêm: Official Gazette Of The United States Patent And Trademark Office: Patents

b. Oxi hóa không hoàn toàn

Ankađien cũng làm mất màu hỗn hợp thuốc tím làm việc ngay ánh sáng thường.

II. NHẬN BIẾT

Thuốc test là dung dịch Brom hoặc hỗn hợp KMnO4.Hiện tượng là dung dịch bị mất màu sắc (hoặc nhạt màu)

III. ĐIỀU CHẾ

1. Bóc tách H2từ ankan tương ứng

CH3-CH2-CH2-CH3→CH2=CH-CH=CH2+ 2H2 CH3-CH(CH3)-CH2-CH3→CH2=C(CH3)-CH=CH2+ 2H2

2. Buta-1,3-đien

2C2H5OH→CH2=CH-CH=CH2+ 2H2O + H2(MgO, ZnO, 4500C) CHΞC-CH=CH2+ H2→CH2=CH-CH=CH2(Pd/PbCO3; t0)